Thẻ liên quan: dong-nai-chu-tang-ni-phat-giao-huyen-xuan-loc-bo-tat-tung-gioi

Có 1 kết quả tìm kiếm

Đồng Nai: Chư Tăng Ni Phật giáo huyện Xuân Lộc Bố-tát, tụng giới