25/09/2020 14:28

Tổng Hợp Video Đọc lại Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

https://youtu.be/2AznsMmJijg https://youtu.be/FUwq3l2g1lc https://youtu.be/dsw0vdO5_8k https://youtu.be/yB1m3F2q0bw https://youtu.be/Go4BRn3BiQA https://youtu.be/fAm9wq6KKUs https://youtu.be/7QQH0y8IXYU https://youtu.be/fzprU82e2rs https://youtu.be/B4KsvZOSEwA https://youtu.be/76Qs8YjeZJk https://youtu.be/7JbRffk6Qk4 https://youtu.be/41rOTz8OmkI https://youtu.be/806VpXC4Q0I https://youtu.be/Gb-HtXzZJKc https://youtu.be/Gb-HtXzZJKc https://youtu.be/SDcjKr6jP7M https://youtu.be/v0cxggTTrD0 https://youtu.be/iJBGWMRXoaA https://youtu.be/Fj8zPcr5kAo https://youtu.be/affyol_S0qo https://youtu.be/1FBIQFKBQMw https://youtu.be/6fZY8lQbi1A https://youtu.be/j_cavpKP5ps https://youtu.be/71o1KJsnSpU https://youtu.be/4ggQj6aOBb8 https://youtu.be/4ggQj6aOBb8 https://youtu.be/xem9-XKrOc4 https://youtu.be/07bNBdHJZBw https://youtu.be/8HH9J8oE-MI https://youtu.be/_eYwZiHG1zY https://youtu.be/-BRYVml0_PI https://youtu.be/2QywFx2pkr4 https://youtu.be/Yl0lFFe1vLE https://youtu.be/4nUksV9w9iA https://youtu.be/iQk5qJL6Mzk https://youtu.be/iQk5qJL6Mzk https://youtu.be/C6K_yHHgq9s https://youtu.be/C6K_yHHgq9s https://youtu.be/XHARz8fxllc https://youtu.be/Ua9mVhe6NwE https://youtu.be/027Z2gbJQX8 https://youtu.be/GiuhjWoDbSU https://youtu.be/hT0AEFy6IxI https://youtu.be/eQ4tivfppeM https://youtu.be/oVHGSDx1B0c   https://youtu.be/OiylkzIcOps https://youtu.be/jg104qk2SJM https://youtu.be/74HLb-NJvp4 https://youtu.be/cSs6n-y8Vpk https://youtu.be/g03N67gIwdM https://youtu.be/syBvGufSMVM https://youtu.be/ksEW_hSTDKU https://youtu.be/rRksaTs8LoQ https://youtu.be/u2fCr_daXS8 https://youtu.be/Dl9Xn5LrSD4 https://youtu.be/6RTyH0OmHbU https://youtu.be/S5LA3uUQx_U https://youtu.be/UVugkxD0FtQ https://youtu.be/OPEmi5MY3NA https://youtu.be/mZB2e8DmXg8 https://youtu.be/tNHH-J-u1yU https://youtu.be/Q5Du4R3eaD8 https://youtu.be/v6oqOPoR96Y https://youtu.be/lAFQpTIMiUI https://youtu.be/EU1WPCeubXE https://youtu.be/afYtUSJ2V6s https://youtu.be/IrXayb0AI0M https://youtu.be/lo88mVdSI0k https://youtu.be/FqJEDA33TAc https://youtu.be/MRoApWSwMFo https://youtu.be/Ew8mux2agvA https://youtu.be/OpLnnJ4orJc https://youtu.be/MGrDsGk9qDA https://youtu.be/mdx0WQfLcLg https://youtu.be/mpz2mrWwhY0 https://youtu.be/RvlOV0zjVtY https://youtu.be/6bhYafpHQi0 https://youtu.be/KYHsreMMDOw https://youtu.be/QWbCcMAYZW0 https://youtu.be/DuDNr3XQqm0 https://youtu.be/XDEde_gc6ho https://youtu.be/XDEde_gc6ho https://youtu.be/iNcZ_LUoX3c https://youtu.be/jeaGx79ti3Y https://youtu.be/3e-3XD3iGug https://youtu.be/XcCLH4cXX64 https://youtu.be/02lB2cxkRHI https://youtu.be/02lB2cxkRHI https://youtu.be/RU-ymv2UaxM https://youtu.be/UGkap-7bNaQ https://youtu.be/rq7wPR1tX08 https://youtu.be/9gn6Pt6Rij8 https://youtu.be/olLEekJN3UM https://youtu.be/FssCzbFXCwY https://youtu.be/V0P2Q520XtE https://youtu.be/pYAVCgL8XLY https://youtu.be/4coS-vHnqLM https://youtu.be/ii99zw1yuH4 https://youtu.be/hUC32DIHVKk https://youtu.be/akGYxmnJ14k https://youtu.be/aGRLmxQf0wM https://youtu.be/M1qCv3_OX-U https://youtu.be/M5k9WpHSToM https://youtu.be/AfqCbvmbnaw https://youtu.be/STHZTX9LgPQ https://youtu.be/STHZTX9LgPQ https://youtu.be/4JRgC6V4SwE https://youtu.be/djDyajjO-bg https://youtu.be/U38mu_z1zC8 https://youtu.be/gLQoMwBIGzM https://youtu.be/CN_CK3AjKbo https://youtu.be/3UpUo_JL10c https://youtu.be/hp_HWHvH_oQ https://youtu.be/_MWi9pPfbL4 https://youtu.be/pP0W5QQ5mPU https://youtu.be/CgO2DDNltss https://youtu.be/pRSMe0jf9X0 https://youtu.be/9GVoP7Eoxoc https://youtu.be/2xiamttZFW0 https://youtu.be/-bB59tFptts https://youtu.be/yriQnrkqYow https://youtu.be/Zudrh1l0OJo https://youtu.be/xkupdsRla0E https://youtu.be/Fa0gFLLW0SE https://youtu.be/MAaQ8Hig-vY https://youtu.be/MAaQ8Hig-vY https://youtu.be/LjCtQfwXZUU https://youtu.be/JW7-yM4rEmg https://youtu.be/iQhnfZ4_GoU https://youtu.be/4x1Uy81nNVU https://youtu.be/OhJvp6N91eQ https://youtu.be/PBP9kyOCqEk https://youtu.be/oAJHXXM132U https://youtu.be/ItUcvP6zmJc https://youtu.be/bTokW9gnQBs https://youtu.be/jlPGykKAduM https://youtu.be/jimE5sBXNbQ https://youtu.be/INWu3u-yNYE https://youtu.be/ZrjQge_umZY https://youtu.be/pJuyjKv2Tzo https://youtu.be/jrQSoiaddZA https://youtu.be/jrQSoiaddZA https://youtu.be/NDaIWzba1_M https://youtu.be/gheVvZ4G4uM https://youtu.be/xUliPfSqoGk https://youtu.be/478h_vvKDw8 https://youtu.be/2PO1KK_qeb8 https://youtu.be/PcNczRP5Dhw https://youtu.be/5syfZDpS4E8 https://youtu.be/DT1OxuFMprE https://youtu.be/79fHRuxXv3E https://youtu.be/I4_r1cljHfE https://youtu.be/Pe0Qp1GzNO0 https://youtu.be/xinora_BFSY https://youtu.be/M7tRcGh37lc https://youtu.be/o18ygeGVtNo https://youtu.be/33hoK5lDQP4 https://youtu.be/SryfT4jXZ_Y https://youtu.be/Pejsi1F-5HU https://youtu.be/0gsDSuBpYGg https://youtu.be/eDjNNFBFRr8 https://youtu.be/e4jX5ed5KEs https://youtu.be/bda91LhABfQ https://youtu.be/Yynk9R3puzc https://youtu.be/zNYQdqybdU8 https://youtu.be/9fC7_O5L15k https://youtu.be/5t_bagP0bso https://youtu.be/ymgs7NVU4P0 https://youtu.be/hcY3YyevOFw https://youtu.be/apAeQrPfjd4 https://youtu.be/JhpBB-A4R7s https://youtu.be/TLhbX_d_27U https://youtu.be/U57Ki3YebEo https://youtu.be/h-kK2LKb_qE https://youtu.be/jBp7BREdd0U https://youtu.be/mQfiE2g7Cw0 https://youtu.be/4VY6T-1RkJQ https://youtu.be/lzWEcy89g2w https://youtu.be/RuDWu-sbydk https://youtu.be/6q8GpkA2LJE https://youtu.be/cESf7iShNnw https://youtu.be/ivWRRHzbJhg https://youtu.be/3ZgBux0g5KQ https://youtu.be/1bW1zK4o1_o https://youtu.be/KnVH-MiqbP0 https://youtu.be/B0f0fIVcBIQ https://youtu.be/_DuhoOBZqns https://youtu.be/xKUs5o_zfJM https://youtu.be/lmepVbaf-Sw https://youtu.be/fVgogUd2iGk https://youtu.be/j-86DmC2uIc https://youtu.be/VrxRxgrMKZE https://youtu.be/Em_I91iKePw https://youtu.be/SrKO1BdFi0M https://youtu.be/1QvcxA1b1Ws https://youtu.be/Q4rGLH8L8z8 https://youtu.be/mB5QojE1wvE https://youtu.be/qDEAggvPCBA https://youtu.be/riwfa1Hzlgg https://youtu.be/ip38oBNHvfM https://youtu.be/v5cXmsgQ52Y https://youtu.be/Ck0LzGr-LTY https://youtu.be/JBymYBtMSlc https://youtu.be/gePV1ZONrwg https://youtu.be/qcqActtmOeI https://youtu.be/V_RgUsPx5DA https://youtu.be/_4FhcR6GmDk https://youtu.be/Wgj5Sh-YYRo https://youtu.be/ulc7eV7PuFk https://youtu.be/ZVESs5AEpUc https://youtu.be/7wAeZ-lw4cA https://youtu.be/fZiMVpV9E0Q https://youtu.be/q3C2xJVKwRs https://youtu.be/eFk7vuDjcOk https://youtu.be/qW1LVaCsask https://youtu.be/nRZtMff3URQ https://youtu.be/0VxkJ4YiB2I https://youtu.be/LODm_WgPPic https://youtu.be/qeEjZPxCZVY https://youtu.be/jdciiBaMej0 https://youtu.be/J0IDheM0E1s https://youtu.be/tnh8II_99vM https://youtu.be/Fb0Ekz9b8OA https://www.youtube.com/watch?v=RbaAB-mOOQ0&list=PL-KxvjUbLY1r0FSvwtzp5wZTD2cSLWyIa&index=1
Download Android Download iOS
QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online