Thẻ liên quan: chua-phu-quang

Có 1 kết quả tìm kiếm

Quảng Nam: Lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Phú Quang