Thẻ liên quan: le-an-vi

Có 3 kết quả tìm kiếm

Quảng Nam: Lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Phú Quang
Quảng Ninh: Linh thiêng lễ an vị và đêm hội hoa đăng tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông
Hải Phòng: Lễ an vị tòa tượng chư Phật, chư Bồ tát, Thánh Tăng chùa Chân Lai