Thẻ liên quan: to-dinh-dai-tong-lam

Có 2 kết quả tìm kiếm

BR-VT: Hội đồng Thập sư Tăng chính thức tấn đàn truyền giới Sa di cho 205 giới tử đủ điều kiện
BR-VT: Đại giới đàn Minh Nguyệt tấn đàn truyền Cụ túc cho 167 giới tử Tỳ-kheo