Thuyết giảng trực tuyến

[Video] Hà Nội: Lễ thắp nến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
🛑Trực tiếp: ĐĐ. THS Thích Đồng Lợi thuyết giảng Ý Nghĩa Mười Danh Hiệu Phật (TT)
🛑Trực tiếp: TT. Thích Minh Thành thuyết giảng Tinh Hoa Thánh Điển Nikaya (Phần 8)
🛑Trực tiếp: SC.Thích Nữ Minh Hoa thuyết giảng Thiền Sư Vạn Hạnh Với Sứ Mệnh Kiến Tạo Vương Triều Nhà Lý
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Thiện Mãn thuyết giảng Kinh Tương Ưng Bộ Phẩm Già
🛑Trực tiếp: SC. Thích Nữ Hòa Nhã thuyết giảng Kinh Dụ Dấu Chân Voi
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Minh Trí thuyết giảng Lịch Sử Kiết Tập Kinh Điển Phật Giáo Lần Thứ Nhất
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Thiện Mãn thuyết giảng Kinh Tương Ưng Bộ Phẩm Thiêu Cháy
🛑Trực tiếp: SC.Thích Nữ Minh Hoa thuyết giảng Thiền Sư Khuông Việt - Vị Quốc Sư Đầu Tiên Của Phật Giáo Việt Nam
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Đồng Lợi thuyết giảng Ý Nghĩa Mười Danh Hiệu Phật
🛑Trực tiếp: SC. Thích Nữ Hòa Nhã thuyết giảng Tứ Diệu Đế Giáo Lý Căn Bản Của Đạo Phật
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Minh Trí thuyết giảng Kinh Trung Bộ Kinh An Trú Tầm (Tiếp theo)
🛑Trực tiếp: TT. Thích Minh Thành thuyết giảng Tinh Hoa Thánh Điển Nikaya (Phần 6)
🛑Trực tiếp: SC. Thích Nữ Minh Hoa thuyết giảng Thiền Sư Pháp Thuận Và Sự Đóng Góp Cho Dân Tộc Việt Nam
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Đồng Lợi thuyết giảng Mượn Cảnh Tu Tâm
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Thiện Mãn thuyết giảng Kinh Tương Ưng Bộ Phẩm Chư Thiên
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Minh Trí thuyết giảng Kinh Trung Bộ Kinh An Trú Tầm
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Pháp Trí thuyết giảng Hồi Hướng Phước Cho Người Mất Theo Lời Phật Dạy
🛑Trực tiếp: TT. Thích Minh Thành thuyết giảng Tinh Hoa Thánh Điển Nikaya (Phần 5)
🛑Trực tiếp: SC. Thích Nữ Minh Hoa thuyết giảng Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi Thiền Sư Định Không
"TỨ THÁNH ĐẾ" Bài 8 (Trích Kinh Hoa Nghiêm) - TT. Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương
"TỨ THÁNH ĐẾ" Bài 11 (Trích Kinh Hoa Nghiêm) - TT. Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương
"TỨ THÁNH ĐẾ" Bài 12 (Trích Kinh Hoa Nghiêm) - TT. Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương
"TỨ THÁNH ĐẾ" Bài 22 (Trích Kinh Hoa Nghiêm) - TT. Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương
"TỨ THÁNH ĐẾ" Bài 21 (Trích Kinh Hoa Nghiêm) - TT. Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương