Thẻ liên quan: hoa-thuong-thich-minh-thong

Có 2 kết quả tìm kiếm

BR-VT: Đại giới đàn Minh Nguyệt tấn đàn truyền Cụ túc cho 167 giới tử Tỳ-kheo
TP.HCM: Khoá tu một ngày an lạc lần thứ 122 tại chùa Bồ Đề Lan Nhã