Phòng trực tuyến

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP (ĐỢT 2) ĐỐI VỚI 7 TỈNH MIỀN TÂY