Thuyết giảng

Trực tiếp: TT. Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Minh Phước thuyết giảng Kinh Viên Giác (Phần 6)
🛑Trực tiếp 21/10: ĐĐ. THS Thích Thiện Mãn thuyết giảng Mười Cách Tạo Phước (Phần cuối)
🛑Trực tiếp 19/10: SC. Thích Minh Việt thuyết giảng Kinh Địa Tạng (Phần 13)
🛑Trực tiếp 17/10: ĐĐ. Thích Minh Trí thuyết giảng Kinh Trung Bộ Kinh Ước Nguyện
🛑Trực tiếp 14/10: ĐĐ. Thích Minh Phước thuyết giảng Kinh Viên Giác (Phần 5)
🛑Trực tiếp 12/10: ĐĐ. Thích Đồng Chơn thuyết giảng Kinh Khắc Chữ
🛑Trực tiếp 10/10: ĐĐ. TS Thích Minh Trí thuyết giảng Kinh Trung Bộ - Kinh Vô Uế
🛑Trực tiếp 7/10: ĐĐ. Thích Minh Phước thuyết giảng Kinh Viên Giác (P4)
🛑Trực tiếp 5/10: ĐĐ. THS Thích Thiện Mãn thuyết giảng Mười Cách Tạo Phước
🛑Trực tiếp 3/10: SC. Thích Nữ Hòa Nhã thuyết giảng Kinh Di Giáo (Phần 1)
🛑Trực tiếp 1/10: Trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm
🛑Trực tiếp 30/9: ĐĐ. Thích Minh Phước thuyết giảng Kinh Viên Giác (P3)
🛑Trực tiếp 28/9: ĐĐ. Thích Đồng Lợi thuyết giảng Nước Trong Trăng Hiện
🛑Trực tiếp 26/9: SC. Thích Nữ Hòa Nhã thuyết giảng Tâm Ta Như Thế Nào Thì Cuộc Đời Ta Sẽ Thế Ấy
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Đồng Chơn thuyết giảng Thấy Cần Là Thấy Thương
[Video] TT. Thích Minh Nhẫn thuyết giảng "Truyền Thông - Hoằng Pháp thời đại mới"
🛑Trực tiếp: ĐĐ. TS Thích Minh Trí thuyết giảng Kinh Trung Bộ Kinh Thừa Tự Pháp
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Minh Phước thuyết giảng Kinh Viên Giác
🛑Trực tiếp: TT. Thích Minh Thành thuyết giảng Tinh Hoa NYKAYA Giảng Giải - Biết Ơn Và Nhớ Ơn (P3)
[Video] Chương trình: Pháp Âm Vi Diệu - Chủ đề: Cuộc Đời Đức Phật (P. 2) - Giảng sư: TT. Thích Thiện Thuận
🛑Trực tiếp 29/8: SC. THS Thích Nữ Minh Hoa thuyết giảng Cách Báo Đền Công Ơn Cha Mẹ Theo Phật Giáo
[Video] TT. Thích Tuệ Hải thuyết giảng Vu lan Báo hiếu