CAM LỘ GIÁC ĐẠO ĐẠI GIỚI ĐÀN NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ TRI ÂN

CAM LỘ GIÁC ĐẠO ĐẠI GIỚI ĐÀN NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ TRI ÂN

Mỗi phút giây dần đi vào dĩ vãng, bao tháng ngày lại lặng lẽ trôi qua, mọi cố gắng để ước mong thành tựu, tất cả tinh cần để trọn niệm báo ân, khó khổ bao nhiêu để đong đầy hoan hỷ, cực nhọc mấy lần để đổi niệm thương yêu. Ban tổ chức Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Đạo chúng con khởi kiến Giới Đàn trong niệm cung kính cúng dường như vậy để dâng lên Tam Bảo, nguyện cầu Phât pháp trường tồn, Thánh chủng tăng long, Nước nhà thạnh trị thái bình, vạn dân an cư lạc nghiệp. Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ: Thanh Tịnh Pháp Thân Như Lai, Viên Mãn Báo Thân Như Lai, Thiên Bá Ức Hóa Thân Như Lai, tam thân cụ túc ứng hiện đàn tiền mật thùy gia hộ, Thanh Tịnh Pháp Thân ứng Giới đàn như pháp thanh tịnh, Giới Sư như thị thanh tịnh, Giới tử như pháp cần cầu, nội ngoại hộ đàn nhất niệm cung kính cúng dường, trên dưới tam nghiệp không khởi trần lao, đại chúng nhất niệm hòa hợp thanh tịnh, phong điều vũ thuận, Nhất tâm đảnh lễ báo ân Nam Mô Thường Trụ Thanh Tịnh Như Lai. Viên Mãn Báo Thân ứng Giới đàn, như tâm viên mãn, Giới Đàn như pháp cụ túc phước báo trang nghiêm viên mãn, nhân gian tối thắng nghiêm trang như hiển hiện, Phật cảnh thanh tịnh ngỡ được vào, vật thực sung túc, thí xả trọn niềm, giai đại hoan hỷ. Nhất tâm đảnh lễ báo ân Nam Mô Thường Trụ Viên Mãn Như Lai. Thiên Bá Ức Hóa Thân ứng Giới đàn, như nguyện hòa hợp, Câu hội nhất xứ, thánh phàm cùng nhau, hợp sức đồng tâm vì Giới đàn thành tựu, ngàn người tụ hội chẳng hai tâm, nhất hướng thanh tịnh trong một niệm, ngàn là một, một lại muôn ngàn không niệm sai thù. Nhất tâm đảnh lễ báo ân Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Như Lai. Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Đạo nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên, Đông Độ, Việt Nam Truyền Giáo Truyền Giới Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư, ứng đàn gia hộ Giới đàn như pháp truyền thọ, nghi tiết thứ đệ hành trì, như Linh Sơn thuở nào Di Giáo, y Chung Nam như pháp đăng đàn, kết Giới tràng, bạch Yết ma, vấn Già nạn, cầu Chánh pháp, truyền y bát, nhất nhất như pháp thanh tịnh. Nhất tâm đảnh lễ báo ân Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Già Da Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Đạo nhất niệm tri ân, sự quan tâm giúp đỡ tận tình của Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Hội Phú Sự ủng hộ nhiệt tình to lớn của các cấp Đảng, chính quyền Tỉnh Gia Lai, góp phần tổ chức thành công viên mãn Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Đạo, một Phật sự quan trọng của Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Gia Lai. Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ Đảnh Lễ Tổ Quốc Ân. Đại vị chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Đạo nhất tâm đảnh lễ chư Tôn Đức Đức Ban Chứng Minh, Ban Kiến Đàn, Thập Sư Hòa Thượng, Khai đường Thuyết U minh Giới Hòa thượng Tứ Vị Dẫn Thỉnh, Nhị Vị Giám Đàn, Nội Đàn ngoài hộ Công Văn Sư, Quản Giới Tử Sư, Giám Khảo Sư, Dẫn Lễ Sư, hiệp đường Chư Tôn Đức Hộ Đàn sư, Chư Tôn Đức vì chúng con mà thí Giới Cam Lộ. Quý Ngài tuy niên cao lạp trưởng, Phật sự đa đoan nhưng không ngại đường xá xa xôi, chấn tích quang lâm đến đạo tràng nhất tâm thí giới, chúng con thiết nghĩ với công hạnh của quý Ngài và sự hòa hợp thanh giới tịnh minh của Thập Sư Hòa Thượng, Giới tử của  Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Đạo nhất tề đắc giới, thành tựu Phật chủng, tục Phật huệ mạng, đó cũng là phước duyên ngàn năm có một vậy. Đảnh Lễ Khai Đàn Truyền Giới Ân. Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Giám trai Sứ Giả, nương theo nguyện lực của Ngài Phật tử chùa Minh Thành, chùa Bửu Sơn, chùa Phổ Đà Vĩnh Cửu Đồng Nai, chùa Liên Trì Củ Chi Tp Hồ Chí Minh, Chùa Ân Phước Tp Hồ Chí Minh, Chùa Phật Bửu Tp Hồ Chí Minh, chùa Nghĩa Bổn, Nhóm Nấu Minh Trang Tp Hồ Chí Minh, cùng hết thảy Phật tử trong  mười phương phát tâm hộ trì Giới đàn lo phần trai soạn, cơm Hương Tích, rau Tào Khê mỗi ngày phổ cúng, canh Cam Lộ, bánh Thiên Trù hằng bữa kính đâng, cúng dường Như Lai chánh chân huệ mạng, dưỡng dục Tăng Già sứ giả mai sau, có những người con của Giám Trai sứ giả nên Cam Lộ Giác Đạo Giới Đàn trong sáu ngày Pháp thực sung túc, pháp hỷ vô biên. Đảnh Lễ Thiền Duyệt Ân. Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Ngài Dược Vương Bồ tát, nương theo nguyện lực của Ngài, cho nên đội y tế bệnh viện thành phố Pleiku Tỉnh Gia Lai, Phòng khám đông y từ thiện chùa Minh Quang Thị xã An Khê, đêm ngày túc trực lo y tế cho Giới đàn, Giới Sư an hảo mới đủ duyên truyền trao giới pháp, Giới tử khỏe mạnh mới tinh tấn thọ lãnh Cụ túc Giới đàn. Sự chú nguyện của Dược Vương Bồ Tát cùng với tấm lòng lo lắng của chư vị Y sư, trong thời gian Giới đàn diễn ra mọi người đều khỏe mạnh, không bệnh không phiền, cầu giới nhất tâm. Đảnh Lễ Y Dược Ân. Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Đạo nhất tâm đảnh lễ Hộ Pháp Chư Thiên, Vệ Pháp Thần Vương chấn giữ Giới Đàn ngày đêm nghiêm tịnh, nương theo hạnh nguyện của quý Ngài,  bên ngoài Giới Đàn đội dân phòng phát tâm giữ gìn trật tự, bên trong Giới Trường đoàn gia đình Phật tử tỉnh nhà ngày đêm hết lòng túc trực trông coi, ba cõi Thiên Ma không khởi tâm quấy nhiễu, tứ chúng Phàm Tình chẳng động niệm làm phiền, Giới Trường một màu tịch tĩnh, Già Lam nhất cảnh tịnh không, khác chi cõi Phật chốn Diêm Phù, nào sai Thánh cảnh nơi trần thế. Cảm niệm Công Đức Chư Phật Tử Chùa Minh Thành ở phương xa Đài Loan, Gia đình Phật Tử Trần Cẩm Nhung PD Diệu Huệ, Gia Đình Phật tử Nguyễn Hoàng Yến PD, Nguyệt Đức, Phật tử Huệ Khương, Hồng Tuyết, Diệu Tướng Am, Gia đình Phật Tử Phạm Anh Khoa PD Quảng Giáo cùng chư nam nữ Phật tử chùa Minh Thành đã cùng Thầy tháng năm cực nhọc lo cho Tam Bảo, cùng Phật tử trong mười phương phát tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật, lo cho Giới Đàn viên mãn trọn đầy. Đảnh Lễ Hộ Pháp, Hộ Giới Ân. Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ nhất tâm đảnh lễ Viên Thông Phật. Báo Giác Ngộ, Phật Sự Online, các báo đài đưa tin, các website, facebook đăng tải tin tức Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Đạo, cùng mười phương chư thiện hữu tri thức tùy hỷ Giới Đàn. Đảnh Lễ Viên Thông, Thiện Tri Thức Ân. Đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Đạo nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, Chư Tôn Pháp, Chư Hiền Thánh Tăng. Đảnh lễ Tứ Ân, đảnh lễ Cam Lộ Giới Đàn nội đàn ngoại hộ nhất thiết Thánh Phàm đẳng chúng. Đảnh lễ Pháp Giới Hộ Giới Hộ Giáo Chư Vị Thiện Thần. Đảnh lễ mười phương thiện hữu tri thức hộ đàn đảnh lễ nhất thiết pháp giới Thánh Phàm hộ đại giới đàn viên mãn công đức. Đảnh Lễ Công Đức Lâm Ân. Khể thủ, đại vị Ban Kiến Đàn cùng chư Giới tử Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Đạo nhất tâm đảnh lễ sám hối, trong khi tổ chức mặc dù tận tâm hết sức cung kính tràn đầy nhưng không sao tránh khỏi những điều sơ thất, thiếu sót, trong khi hành nghi cũng như cung đón chư Tôn Tịnh Đức Tăng già, ngưỡng mong chư Tôn Tịnh Đức từ bi ai mẫn hoan hỷ, hỷ xã cho chúng con được ân triêm công đức. Ngưỡng nguyện từ mẫn cố đại từ mẫn cố. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Tổng Trì Sơn Minh Thành Tự Cam Lộ Giác Đạo Đại Giới Đàn Đương Đàn Hóa Chủ Hậu Học Tỳ Kheo Tâm Mãn đại vị Kính Lễ Tri Ân

Download Android Download iOS
Quảng Ngãi: Lễ Tưởng niệm lần thứ 270 Tổ sư Pháp Hóa, khai sơn Tổ đình Thiên Ấn viên tịch

Ngày 26/02/2024 (ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Lễ tưởng niệm lần thứ 270 Tổ sư Pháp Hóa, khai sơn Tổ đình Thiên Ấn thuộc Thiền phái Lâm Tế Quảng Ngãi viên tịch được tổ chức trang nghiêm tại ngôi cổ tự trên đỉnh núi Thiên Ấn.

Trang nghiêm Lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư Xuân Giáp Thìn tại Tổ đình Phổ Quang

Sáng nay ngày 26/2/2024 (Nhằm 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Tổ đình Phổ Quang (Quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã trang nghiêm làm lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm mới cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Tiền Giang: Khánh tuế Thượng toạ Trưởng 2 Phân Ban Thanh Thiếu nhi Phật tử và Hoằng pháp Thanh Thiếu niên Trung ương

PSO - Sáng ngày 19/2/2024 (nhằm ngày mùng 10 Tết Giáp Thìn) chư Tăng Ni, Phật tử 2 Phân ban Thanh thiếu ni Phật tử TƯ (thuộ Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương) và Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên TƯ (Thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương) đã vân tập về tổ đình Phước Lâm (xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) đảnh lễ khánh tuế Thượng toạ Thích Phước Nghiêm – UVT

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online