Chương trình tang lễ cố Ni trưởng Thích Nữ Như Giác

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN PHÚ NHUẬN ------------ BAN TRỊ SỰ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ----------------
 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

CỐ NI TRƯỞNG THƯỢNG NHƯ HẠ GIÁC

 • Chứng minh Ni giới Phật Giáo Quận Phú Nhuận
 • Chứng minh Ni giới Môn Phái Tổ Đình Vĩnh Nghiêm
 • Viện Chủ Quan Âm Tu Viện Quận Phú Nhuận.
A. BAN CHNG MINH:
 • Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm,
 • Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm,
 • Hòa thượng THÍCH NHƯ NIỆM - Ủy viên TT HĐCM GHPGVN,
 • Hòa thượng THÍCH THIỆN TÁNH - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát TW GHPGVN,
 • Hòa thượng THÍCH HUỆ MINH - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TW GHPGVN,
 • Hòa thượng THÍCH THANH HÙNG - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TW GHPGVN,
 • Hòa thượng THÍCH THANH TÙNG - Phó trưởng Môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm,
 • Ni trưởng THÍCH NỮ TỊNH NGUYỆN - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới TW GHPGVN, Phó trưởng Môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm,
 • Ni trưởng THÍCH NỮ HUỆ TỪ - Ủy viên TT HĐTS, Phó TT Phân ban Ni giới TW GHPGVN,
 • Ni trưởng THÍCH NỮ DIỆU ĐẠO - Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo quận Phú Nhuận.
B. BAN TỔ CHỨC : Trưởng ban:
 • Thượng tọa THÍCH MINH NHỰT - Ủy viên Ban Trị sự PG TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q. Phú Nhuận.
Phó ban:
 • Hòa thượng THÍCH GIÁC DŨNG - Chánh Thư ký Hội đồng Giám luật HĐCM GHPGVN, Trụ trì Tu viện Vĩnh Nghiêm,
 • Thượng tọa THÍCH THANH PHONG - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban  Kinh tế - tài chánh TW, Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm,
 • Thượng tọa THÍCH CHÂN TÍNH - Trụ trì chùa Hoằng Pháp,
 • Hòa thượng THÍCH GIÁC TRÍ - Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q. Phú Nhuận,
 • Thượng tọa THÍCH TRÍ THANH - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q. Phú Nhuận,
 • Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN - Phó Ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận,
 • Ni sư THÍCH NNHƯ TÍN - Trụ trì chùa Bảo Minh,
 • Ni sư THÍCH N HU ĐC - Trưởng ban Từ thiện xã hội Ban Trị sự GHPGVN Q. Phú Nhuận, Trụ trì Quan Âm tu viện.
Ủy Viên:
 • Thượng tọa Thích Nguyên Các - Tổ đình Vĩnh Nghiêm,
 • Đại đức Thích Minh Phước - Phó thư ký Chánh văn phòng BTS GHPGVN Q. Phú Nhuận,
 • Đại đức Thích Tuệ Nhật - Trưởng ban Hoằng pháp BTS GHPGVN Q. Phú Nhuận,
 • Ni trưởng Thích Nữ Nhựt Khương - Phó Phân ban Ni giới TW GHPGVN,
 • Ni trưởng Thích Nữ Như Lộc - Ủy viên TT PBNG TW, Trụ trì chùa Bảo Quang,
 • Ni trưởng Thích Nữ Mỹ Thuận - Ủy viên PBNG TW, Trụ trì chùa Sùng Đức,
 • Ni trưởng Thích Nữ Như Tường - Ủy viên PBNG TW, Trụ trì chùa Hòa Bình,
 • Ni trưởng Thích Nữ Viên Hạnh - Trụ trì chùa Phước Hòa,
 • Ni trưởng Thích Nữ Viên Nhã - chùa Phước Hòa,
 • Ni trưởng Thích Nữ Nhựt Hạnh - Quan Âm tu viện,
 • Ni sư Thích Nữ Lệ Thuận - Trưởng ban Văn hóa Ban Trị sự GHPGVN Q. Phú Nhuận,
 • Ni sư Thích Nữ Diệu Trang - Trụ trì chùa Thiên Long, Q. Phú Nhuận,
 • Ni sư Thích Nữ Như Hằng - Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN Q. Phú Nhuận
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Trí - Quan Âm tu viện
 • Sư cô Thích Nữ Minh Từ - Chùa Phước Hải
Ban Thư Ký:
 • Thượng tọa Thích Thiện Thuận - Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát  Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận,
 • Thượng tọa Thích Đức Trung - Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận,
 • Đại Đức Thích Minh Phước - Phó thư ký, Chánh văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận,
 • Ni sư Thích Nữ Huệ Đức - Trụ trì Quan Âm tu viện,
 • Ni sư Thích Nữ Như Hòa - Trụ trì chùa Bảo Minh.
C. CÁC TIỂU BAN: 1. Ban Nội Dung Tang Lễ:
 • Hòa thượng Thích Giác Dũng
 • Hòa thượng Thích Giác Trí
 • Thượng tọa Thích Hạnh An
 • Đại đức Thích Giác Thái
 • Đại đức Thích Tuệ Nhật
 • Ni sư Thích Nữ Như Tín                             
 • Ni sư Thích Nữ Lệ Thuận
 • Ni sư Thích Nữ Huệ Đức
2. Ban trần thiết: (trang trí Kim quan, Giác linh đường, Sân và cổng chùa, xe hoa, bảo tháp):
 • Chư Tăng chùa Hoằng Pháp (H. Hóc Môn)
 • Chư Tăng chùa Phổ Quang (Q. Phú Nhuận)
 • Chư Ni chùa Kim Sơn (Q. Phú Nhuận)
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Quang
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Phúc
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Hiếu
 • Sư cô Thích Nữ Đức Quang
 • Sư cô Thích Nữ Đức Thường
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Thiện (chùa Bảo Minh)
 • Sư cô Thích Nữ Đức Chơn
 • Sư cô Thích Nữ Đức Nhiên
3. Ban tiếp tân:
 • Thượng tọa Thích Hạnh An (Trưởng ban)
 • Thượng tọa Thích Thanh Lợi
 • Thượng tọa Thích Nguyên Cát
 • Thượng tọa Thích Giác Sơn
 • Thượng tọa Thích Minh Kính
 • Đại đức Thích Minh Thọ
 • Đại đức Thích Chúc Thanh
 • Ni sư Thích Nữ Viên Hòa
 • Ni sư Thích Nữ Lệ tHuận
 • Ni sư Thích Nữ Như Hằng
 • Ni sư Thích Nữ Diệu Trang
 • Ni sư Thích Nữ Như Hòa
 • Ni sư Thích Nữ Như Tường
 • Sư cô Thích Nữ Đức Khánh
 • Sư sô Thích Nữ Như Minh
4. Ban tiếp lễ:
 • Ni trưởng Thích Nữ Mỹ Thuận (Trưởng ban)
 • Ni trưởng Thích Nữ Nhựt Minh (chùa Bửu Quang)
 • Ni trưởng Thích Nữ Viên Nhã (chùa Phước Hòa)
 • Ni sư Thích Nữ Lệ Trang                           
 • Ni sư Thích Nữ Tâm Hoa
 • Sư cô Thích Nữ Minh Từ (chùa Phước Hải)
 • Sư cô Thích Nữ Chánh Huệ (chùa Bảo Quang)
 • Sư cô Thích Nữ Đức Thiện (Quan Âm tu viện)
5. Tiểu ban Nghi lễ:
 • Hòa thượng Thích Huệ Minh - Tuyên Pháp ngữ Di quan,
 • Thượng tọa Thích Đức Tuấn - Trưởng ban Kinh sư Môn phái Vĩnh Nghiêm.
6. Ban cung nghinh:
 • Ni sư Thích Nữ Diệu Trang (Trưởng ban)
 • Chư Ni chùa Giác Tâm
 • Chư Ni chùa Kim Sơn
 • Chư Ni chùa Pháp Hội
 • Chư Ni chùa Từ Vân
 • Sư cô Thích Nữ Huệ An
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Thanh
 • Sư cô Thích Nữ Như Hiền (chùa Bảo Minh)
 • TNV Quan Âm tu viện (Cầm lọng che & bát bửu)
7. Ban xướng ngôn viên:
 • Đại đức Thích Tuệ Nhựt (Trưởng ban)
 • Đại đức Thích Giác Thái
 • Đại đức Thích Thiện Châu
 • Đại đức Thích Thiện Chí
 • Sư cô Thích Nữ Như Tâm
 • Sư cô Thích Nữ Huệ An
8. Ban hương đăng & chung cổ:
 • Sư cô Thích Nữ Như Viên
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Hạnh
9. Ban thông sự:
 • Kim Phương
 • Phương Quỳnh
 • Tuấn Hải
 • TNV QATV
10. Ban trai soạn:
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Trí
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Minh
 • Sư cô Thích Nữ Như Thuận (chùa Bảo Minh)
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Chánh
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Hải
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Nhẫn
 • Sư cô Thích Nữ Đức Minh
 • Sư cô Thích Nữ Hải Tuệ
 • Sư cô Thích Nữ Đức Thủy
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Định (chùa Quán Thế Âm - Sóc Sơn)
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Pháp
11. Ban hành đường:
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Thành
 • Sư cô Thích Nữ Như Vân
 • Sư cô Thích Nữ Đức Thuận
 • Sư cô Thích Nữ Đức Thông
 • Sư cô Thích Nữ Đức Tịnh
 • Sư cô Thích Nữ Như Tâm (chùa Bảo Minh)
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Thanh (chùa Bảo Minh)
 • Thích Nữ Đức Nguyệt
 • TNV QATV
12. Ban trà nước tiếp khách và Phật tử:
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Quang
 • Sư cô Thích Nữ Đức Chơn
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Từ (chùa Quán Thế Âm - Sóc Sơn)
 • Phật tử & TNV QATV
13. Ban thị giả:
 • Chư Ni chùa Phước Hòa
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Huệ
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Âm
 • Sư cô  Thích Nữ Đức Liên
 • Phật tử & TNV QATV
14. Ban hộ niệm:
 • Ni sư Thích Nữ Nhựt Hạnh
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Phúc
 • Sư cô Thích Nữ …. Thảo
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Bảo
15. Ban hầu kim quan:
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Phúc
 • Sư cô Thích Nữ Huệ Bảo
 • Chư Ni chùa Từ Vân
 • Chư Ni chùa Thiên Long
16. Ban âm thanh, ánh sáng, màn hình:
 • Sư cô Thích Nữ Đức Tường
 • Sơn Võ
 • Bửu Kỳ
17. Ban tư liệu phim ảnh:
 • Sư cô Thích Nữ Đức Thường
 • Sư cô hích Nữ Đức Nhiên
 • Sư cô Thích Nữ Đức Nguyệt
 • Phật tử Cao Thanh Tuyền
 • Phật sự Online
 • Mani Media
18. Ban y tế:
 • Sư cô Thích Nữ Diệu Thành
 • Y bác sĩ Tuệ tĩnh đường QATV
19. Ban phụ trách sổ tang:
 • Sư cô Thích Nữ Đức Nhiên
20. Ban trật tự - giữ xe:
 • Dân phòng phường 2, Q. Phú Nhuận
 • Phật tử Xí
 • Phật tử Dụ
 • Phật tử Tuấn
21. Ban vệ sinh môi trường:
 • Cao Thị Thanh Mai
 • Phật tử & TNV QATV
 • Công ích Q.1
22. Ban điều phối lộ trình:
 • Hòa thượng Thích Giác Trí                      
 • Thượng tọa Thích Trí Thanh
 • Thượng tọa Thích Hạnh An
 • Thượng tọa Thích Giác Sơn
 • Đại đức Thích Giác Ân
 • Chư Tăng Môn phái Vĩnh Nghiêm
 • Ni sư Thích Nữ Lệ Thuận
23. Ban cung tống kim quan: Theo thứ tự như sau:
 • Kiền chùy: Huệ An
 • Khay lễ: Huệ Thanh
 • Ban dâng hoa: các em TNV QATV
 • Bát nhang: Ni sư Thích Nữ Như Tín
 • Bài vị: Ni sư Thích Nữ Huệ Đức & Sư cô Thích Nữ Huệ Trí
 • Y bát: Sư cô Thích Nữ Như Hòa & Sư cô Thích Nữ Như Thuận
 • Di ảnh: Sư cô Thích Nữ Diệu Thành & Sư cô Thích Nữ Diệu Quang
 • Đèn: Sư cô Thích Nữ Như Viên & Sư cô Thích Nữ Diệu Huệ
 • Hoa: Sư cô Thích Nữ Như Vân & Sư cô Thích Nữ Diệu Phúc
 • Chuông trống bát nhã: Diệu Hạnh & Đức Thông

BAN TỔ CHỨC

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online