Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni sư tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ------------------- BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------

DANH SÁCH TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI SƯ Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (kèm theo tờ trình số: 518/TTr.BTSTW ngày 26/11/2022)

AN GIANG:  31 vị
STT HỌ TÊN PHÁP DANH
1. SC. Thích Nữ Thuận Liên (Trịnh Thị Sen)
2. SC. Thích Nữ Thủy Liên (Dương Thị Nhàn)
3. SC. Thích Nữ Ngôn Liên (Trần Thị Kim Xuân)
4. SC. Thích Nữ Như Huệ (Trương Thị Bé Ba)
5. SC. Thích Nữ Ánh Liên (Nguyễn Thị Bích Thủy)
6. SC. Thích Nữ Như Hòa (Võ Thị Lợi)
7. SC. Thích Nữ Như Thanh (Huỳnh Thị Hoa)
8. SC. Thích Nữ Như Hiếu (Nguyễn Thị Lệ)
9. SC. Thích Nữ Thánh Nguyện (Trần Thị Hoàng)
10. SC. Thích Nữ Như Thi (Lê Thị Túy Hường)
11. SC. Thích Nữ Nhật An (Nguyễn Thị Hỏi)
12. SC. Thích Nữ Như Thanh (Nguyễn Thị Láng)
13. SC. Thích Nữ Nghiêm Vân (Võ Thị Ngọc Mai)
14. SC. Thích Nữ Thiền Liên (Nguyễn Thị Mộng Tuyền)
15. SC. Thích Nữ Hạnh Liên (Nguyễn Thị Phượng)
16. SC. Thích Nữ Ngạn Liên (Trịnh Thu Thanh)
17. SC. Thích Nữ Nhân Liên (Lê Thị Mận)
18. SC. Thích Nữ Huệ Liên (Cao Thị Huệ Hương)
19. SC. Thích Nữ Huệ Liên (Lý Thị Muối)
20. SC. Thích Nữ Huệ Thủy (Nguyễn Thị Phượng)
21. SC. Thích Nữ Như Liên (Nguyễn Thị Kiêm Tiến)
22. SC. Thích Nữ Nhụy Liên (Lương Mỹ Mành)
23. SC. Thích Nữ Linh Thể (Nguyễn Thị Viên)
24. SC. Thích Nữ Hạnh Nhẫn (Nguyễn Thị Quang Thấm)
25. SC. Thích Nữ Hạnh Ngọc (Tạ Thị Phép)
26. SC. Thích Nữ Như Nhu (Trần Thị Ngọc Trang)
27. SC. Thích Nữ Như Hảo (Nguyễn Thị Banh)
28. SC. Thích Nữ Huệ Phước (Phạm Thị Nở)
29. SC. Thích Nữ Nguyên Sinh (Nguyễn Thị Em)
30. SC. Thích Nữ Diệu Thảo (Nguyễn Thị Diệu Thảo)
31. SC. Thích Nữ Như Nguyên (Nguyễn Thị Phiên)
  BẠC LIÊU: 12 vị
32. SC. Thích Nữ Chúc Thuận (Lê Kim Loan)
33. SC. Thích Nữ Diệu Tựu (Giang Thị Đèo)
34. SC. Thích Nữ Ngộ Đạo (Sơn Thị Dal)
35. SC.Thích Nữ Như Huệ (Bùi Thị Kim Phụng)
36. SC. Thích Nữ Tố Liên (Nguyễn Thị Mỹ Hằng)
37. SC. Thích Nữ Nghĩa Tịnh (La Ngọc Ngân)
38. SC. Thích Nữ Nghĩa Thoại (Chung Huệ Ngọc)
39. SC. Thích Nữ Diệu Hiền (Ong Kim Chi)
40. SC. Thích Nữ Diệu Lý (Nguyễn Thị Dung)
41. SC. Thích Nữ Diệu Hiền (Nguyễn Thị Nga)
42. SC. Thích Nữ Nghiêm Thành (Nguyễn Thị Kim Loan)
43. SC. Thích Nữ Liên Hòa (Lý Thị Tú Mỹ)
  BẮC GIANG: 01 vị
44. SC. Thích Đàm Ý (Dương Thị Khá)
BẮC NINH: 19 vị
45. SC. Thích Đàm Niệm (Nguyễn Thị Niệm)
46. SC. Thích Đàm Thịnh (Nguyễn Thị Vuốt)
47. SC. Thích Đàm Thức (Nguyễn Thị Sơn)
48. SC. Thích Đàm Dung (Lưu Thị Tuyển)
49. SC. Thích Đàm Nhàn (Nguyễn Thị Chung)
50. SC. Thích Đàm Tâm (Nguyễn Thị Thanh)
51. SC. Thích Diệu Thức (Nguyễn Thị Thực)
52. SC. Thích Tâm Hương (Bùi Thị Phi)
53. SC. Thích Đàm Hòa (Hoàng Thị Hữu)
54. SC. Thích Đàm Thức (Phạm Thị Ngà)
55. SC. Thích Đàm Tuyến (Nguyễn Thị Tuyến)
56. SC. Thích Đàm Sự (Phạm Thị Thảo)
57. SC. Thích Diệu Khánh (Đỗ Thị Thu)
58. SC. Thích Đàm Loan (Nguyễn Thị Lũy)
59. SC. Thích Đàm Hảo (Nguyễn Thị Phái)
60. SC. Thích Đàm Tâm (Vương Thị Bích)
61. SC. Thích Đàm Dung (Vũ Thị Dung)
62. SC. Thích Nữ Như Nhẫn (Cao Thị Mịnh Khoa)
63. SC. Thích Đàm Phương (Phạm Thị Quyền)
  BẾN TRE: 26 vị
64.   SC. Thích Nữ Khánh Như (Nguyễn Ngọc Bích)
65. SC. Thích Nữ Giác Tánh (Trương Thị Sắc)
66. SC. Thích Nữ Như Hoa (Nguyễn Ngọc Nhi)
67. SC. Thích Nữ Diệu Thành (Nguyễn Thị Ngọc Mai)
68. SC. Thích Nữ Huệ Hạnh (Nguyễn Thị Bích Phượng)
69. SC. Thích Nữ Như Nguyệt (Huỳnh Thị Ngoạt)
70. SC. Thích Nữ Diệu Thanh (Bùi Thị Dân)
71. SC. Thích Nữ Huệ Chánh (Lê Thị Long)
72. SC. Thích Nữ Chơn Nguyên (Đinh Kim Thanh)
73. SC. Thích Nữ Như Căn (Huỳnh Thị Chính)
74. SC. Thích Nữ Diệu Ánh (Nguyễn Thị Hậu)
75. SC.Thích Nữ Huệ Hân (Đàm Trúc Thanh)
76. SC. Thích Nữ Nguyên Thuần (Trần Thị Lệ Hằng)
77. SC. Thích Nữ Huệ Bảo (Lưu Ngọc Chi)
78. SC. Thích Nữ Như Huệ (Lê Thị Kim Chung)
79. SC. Thích Nữ Như Tâm (Nguyễn Thị Châu)
80. SC. Thích Nữ Như Thiện (Võ Thị Nhẫn)
81. SC. Thích Nữ Huệ Hòa (Trần Thị Hiền)
82. SC. Thích Nữ Diệu Hòa (Nguyễn Thị Thuận)
83. SC. Thích Nữ Huệ Thái (Lê Thị Phú)
84. SC. Thích Nữ Chúc Nghiêm (Nguyễn Thị Thanh Diệu)
85. SC. Thích Nữ Nhất Tuệ (Lê Tuyết Anh)
86. SC. Thích Nữ Huệ Phương (Phạm Thị Thùy Lan)
87. SC. Thích Nữ Trung Hiếu (Bùi Ngọc Hồng)
88. SC. Thích Nữ Chúc Ngân (Nghiêm Thị Hồng Thủy)
89. SC. Thích Nữ Trung Bạch (Trần Thị Liên)
  BÌNH DƯƠNG: 26 vị
90. SC. Thích Nữ Diệu Tài (Trần Thị Cẩm Hồng)
91. SC. Thích Nữ Hương Nhũ (Hoàng Thị Phương Thảo)
92. SC. Thích Nữ Diệu Thắng (Nguyễn Thị Vàng)
93. SC. Thích Nữ Huệ Liên (Bùi Thị Ngọc Hà)
94. SC. Thích Nữ Chúc Thuận (Lương Thị Thu Thảo)
95. SC. Thích Nữ Thanh Liên (Nguyễn Thị Kim Anh)
96. SC. Thích Nữ Tâm Đoan (Tô Thị Hồng Cúc)
97. SC. Thích Nữ Huệ Nghiêm (Nguyễn Thọ Mai Trang)
98. SC. Thích Nữ Trung Quang (Nguyễn Thị Hằng)
99. SC. Thích Nữ Trung Thảo (Huỳnh Thị Huyền Nhi)
100. SC. Thích Nữ An Phụng (Lê Thị Kết)
101. SC. Thích Nữ Ngọc Nhung (Nguyễn Thị Hồng Tuyết)
102. SC. Thích Nữ Linh Thường (Nguyễn Thị Thanh Tuyền)
103. SC. Thích Nữ Hạnh Thủy (Đỗ Thị Xuân Thùy)
104. SC. Thích Nữ Diệu Hiển (Nguyễn Thị Thu Sang)
105. SC. Thích Nữ Niệm Thiền (Nguyễn Thị Lựu)
106. SC. Thích Nữ Ngọc Bích (Huỳnh Thị Nhận)
107. SC. Thích Nữ An Hương (Nguyễn Thị Thùy Phương)
108. SC. Thích Nữ Di Thanh (Nguyễn Thị Kim Lan)
109. SC. Thích Nữ Huệ Hải (Bùi Thị Thu Vân)
110. SC. Thích Nữ Vạn Hạnh (Nguyễn Thị Tâm)
111. SC. Thích Nữ Diệu Hòa (Bạch Thùy Dung)
112. SC. Thích Nữ Hương Tâm (Nguyễn Thị Mai Trang)
113. SC. Thích Nữ Quảng Minh (Lý Thị Quỳnh Giao)
114. SC. Thích Nữ Diệu Đắc (Ngô Hiếu Nghĩa)
115. SC. Thích Nữ Hạnh Hòa (Hồ Thị Cúc)
  BÌNH ĐỊNH: 20 vị
116. SC. Thích Nữ Hồng Hạnh (Lê Thị Bé)
117. SC. Thích Nữ Đồng Hạnh (Võ Thị Minh Tâm)
118. SC. Thích Nữ Minh Tấn (Lê Trần Thị Mỹ Ngọc)
119. SC. Thích Nữ Huệ Huệ (Lê Thị Sâm)
120. SC. Thích Nữ Minh Chiếu (Nguyễn Thị Huệ)
121. SC. Thích Nữ Hồng Hỷ (Lê Hồng Hỷ)
122. SC. Thích Nữ Minh Nhựt (Nguyễn Thị Ánh)
123. SC. Thích Nữ Quảng Thuần (Ngô Thị Đức)
124. SC. Thích Nữ Tùng Liên (Lê Thị Hân)
125. SC. Thích Nữ Thông Liên (Phan Thị Hữu)
126. SC. Thích Nữ Minh Thành (Lê Thị Kim Hồng)
127. SC. Thích Nữ Chủng Liên (Nguyễn Thị Liên Ái)
128. SC. Thích Nữ Đồng Chánh (Lê Thị Chỉnh)
129. SC. Thích Nữ Đồng Diệu (Võ Thị Minh Hiền)
130. SC. Thích Nữ Hạnh Mẫn (Phạm Thị Ngọc)
131. SC. Thích Nữ Minh Uyên (Nguyễn Thị Ngọc Hương)
132. SC. Thích Nữ Nhuận Liên (Phạm Thị Ngọc)
133. SC. Thích Nữ Đồng Ngân (Phạm Thị Tiền)
134. SC. Thích Nữ Minh Từ (Nguyễn Võ Thị Thanh Tuyền)
135. SC. Thích Nữ Đồng Khai (Võ Thị Hoa)
  BÌNH PHƯỚC: 14 vị
136. SC. Thích Nữ Tuệ Viên (Trần Thị Phương Lan)
137. SC. Thích Nữ Minh Sang (Lê Thị Phước)
138. SC. Thích Nữ Lệ Thành (Nguyễn Thị Xuân Tuyết)
139. SC. Thích Nữ Như Thành (Hồ Thị Phúc)
140. SC. Thích Nữ Linh Nhật (Nguyễn Thị Mỹ Huệ)
141. SC. Thích Nữ Quảng Ngọc (Phạm Ngọc Nam)
142. SC. Thích Nữ Huệ Huệ (Trương Thị Phượng)
143. SC. Thích Nữ Tịnh Thuần (Phan Thị Bích Thủy)
144. SC. Thích Nữ Tịnh Minh (Lê Thị Chung)
145. SC. Thích Nữ Như Huệ (Ngô Thị Mơ)
146. SC. Thích Nữ Huệ Liên (Nguyễn Thị Phước)
147. SC. Thích Nữ Lệ Khánh (Lê Thị Tuyết)
148. SC. Thích Nữ Huệ Bảo (Nguyễn Thị Kim Thoa)
149. SC. Thích Nữ Chúc Ngân (Nguyễn Thị Thanh Tâm)
  BÌNH THUẬN: 32 vị
150. SC. Thích Nữ Hương Liên (Phạm Thị Tâm)
151. SC. Thích Nữ Tịnh Chân (Võ Thị Kim Hương)
152. SC. Thích Nữ Như Hạnh (Nguyễn Thị Thành Nhân)
153. SC. Thích Nữ Diệu Hương (Nguyễn Thị Ngọc Lan)
154. SC. Thích Nữ Huệ Thông (Ngô Thị Hồng Yến)
155. SC. Thích Nữ Như Không (Đỗ Thị Ba)
156. SC. Thích Nữ Thuần Đức (Bùi Thị Thanh Thủy)
157. SC. Thích Nữ Hạnh Hải (Phan Thị Vinh)
158. SC. Thích Nữ Huệ Thành (Lê Thị Lưu)
159. SC. Thích Nữ Hạnh Châu (Nguyễn Thị Phụng)
160. SC. Thích Nữ Diệu Minh (Phan Thị Mỹ)
161. SC. Thích Nữ Trầm Liên (Lê Thị Hiếu)
162. SC. Thích Nữ Tâm Hòa (Trần Thị Mỹ Dung)
163. SC. Thích Nữ Hội Liên (Lâm Thị Ngọc Phượng)
164. SC. Thích Nữ Tịnh Huy (Bùi Thị Cúc)
165. SC. Thích Nữ Sanh Liên (Đào Thị Lại)
166. SC. Thích Nữ Phượng Liên (Nguyễn Thị Hoa)
167. SC. Thích Nữ Hạnh Pháp (Lê Thị Gái)
168. SC. Thích Nữ Pháp Viên (Phan Thị Mỹ Dung)
169. SC. Thích Nữ Hạnh Lý (Nguyễn Thị Châu Liễu)
170. SC. Thích Nữ Hiền Liên (Nguyễn Thị Phương Mai)
171. SC. Thích Nữ Chúc Đức (Trần Thị Phương Mai)
172. SC. Thích Nữ Chơn Huy (Nguyễn Thị Thảo)
173. SC. Thích Nữ Thị Tự (Hồ Thị Kim Hồng)
174. SC. Thích Nữ Quảng Liên (Trần Thị Lùn)
175. SC. Thích Nữ Đồng Điền (Đoàn Thị Ngọc Ngưu)
176. SC. Thích Nữ Đức Nghĩa (Nguyễn Thị Thủy Tiên)
177. SC. Thích Nữ Huệ Nhẫn (Trần Thị Thu Hường)
178. SC. Thích Nữ Hạnh Nghiêm (Trần Thị Tường Vân)
179. SC. Thích Nữ Hạnh Trang (Trần Thị Anh)
180. SC. Thích Nữ Hạnh Giải (Trần Thị Quí)
181. SC. Thích Nữ Thông Ngộ (Nguyễn Thị Ngọc Hạnh)
  BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 128 vị
182. SC. Thích Nữ Thông Thiện (Huỳnh Thị Ánh)
183. SC. Thích Nữ Thiền Từ (Nguyễn Thị Tường Vy)
184. SC. Thích Nữ Hoàng Liên (Triệu Thị Châu)
185. SC. Thích Nữ Toàn Liên (Lưu Kim Phụng)
186. SC. Thích Nữ Ánh Liên (Trần Thị Phương)
187. SC. Thích Nữ Hiển Liên (Ngô Thị Phấn)
188. SC. Thích Nữ Như Thông (Trần Thọ Thọ)
189. SC. Thích Nữ Như Tịnh (Vương Thị Thu Yến)
190. SC. Thích Nữ Minh Quang (Nguyễn Thị Kim Loan)
191. SC. Thích Nữ Minh Thảo (Nguyễn Thị Hiếu)
192. SC. Thích Nữ Chơn Quang (Võ Thị Nguyệt)
193. SC. Thích Nữ Huệ Nghiêm (Trần Thị Hường)
194. SC. Thích Nữ Như Tịnh (Nguyễn Thị Sách)
195. SC. Thích Nữ Chúc Phương (Phan Thị Dung)
196. SC. Thích Nữ Huệ Huy (Hồ Thị Kim Hoàng)
197. SC. Thích Nữ Chơn Thường (Võ Thị Liên)
198. SC. Thích Nữ Chơn Minh (Trương Thị Bình)
199. SC. Thích Nữ Như Vân (Lê Thị Phong)
200. SC. Thích Nữ Minh Liên (Lương Thị Tuyết Hồng)
201. SC. Thích Nữ Trí Minh (Phan Thị Tánh)
202. SC. Thích Nữ Ngọc Liên (Trương Thị Hén)
203. SC. Thích Nữ Huệ Chi (Nguyễn Thị Ny)
204. SC. Thích Nữ Điều Liên (Nguyễn Thị Tư)
205. SC. Thích Nữ Lâm Liên (Nguyễn Thị Loan)
206. SC. Thích Nữ Thiền Minh (Phan Thị Kim Vui)
207. SC. Thích Nữ Liên Hòa (Nguyễn Thị Quyên)
208. SC. Thích Nữ Thiền Quang (Hoàng Thị Huệ)
209. SC. Thích Nữ Như Huệ (Phan Thị Diễm Hồng)
210. SC. Thích Nữ Tịnh Mãn (Nguyễn Kim Thuận)
211. SC. Thích Nữ Tánh Liên (Đinh Thị Sáu)
212. SC. Thích Nữ Tâm Hạnh (Nguyễn Thị Hảo)
213. SC. Thích Nữ Hồng Xuân (Nguyễn Thị Hạnh)
214. SC. Thích Nữ Kim Thanh (Lê Thị Ngọc Thu)
215. SC. Thích Nữ Diệu Minh (Phạm Thị Huệ)
216. SC. Thích Nữ Diệu Niệm (Phạm Thị Nhật Hà)
217. SC. Thích Nữ Chơn Huệ (Trần Thị Hương)
218. SC. Thích Nữ Thiền Chiếu (Lê Thị Hậu)
219. SC. Thích Nữ Hỷ Liên (Nguyễn Thị Kim Liên)
220. SC. Thích Nữ Như Khiêm (Huỳnh Thị Lệ)
221. SC. Thích Nữ Tiến Liên (Trương Thị Cam)
222. SC. Thích Nữ Như Điềm (Phạm Thị Tâm Ân)
223. SC. Thích Nữ Như Mỹ (Nguyễn Thị Hoa)
224. SC. Thích Nữ Huệ Hiền (Trương Thị Phấn)
225. SC. Thích Nữ Như Bảo (Phạm Vũ Minh Châu)
226. SC. Thích Nữ Sen Liên (Nguyễn Tuấn Thanh Nhàn)
227. SC. Thích Nữ Thuần Liên (Trần Thị Tuyết Nhung)
228. SC. Thích Nữ Huệ Trúc (Lưu Thị Hoa)
229. SC. Thích Nữ Linh Quang (Nguyễn Thị Thanh)
230. SC. Thích Nữ Thiền Từ (Nguyễn Thị Tường Vy)
231. SC. Thích Nữ Huệ Tuệ (Phan Thị Thùy Nhiên)
232. SC. Thích Nữ Huệ Hiền (Hoàng Thị Kim Hương)
233. SC. Thích Nữ Ngọc Liên (Trương Thị Hồng Liên)
234. SC. Thích Nữ Thánh Nghiêm (Võ Thị Thùy Trang)
235. SC. Thích Nữ Niết Liên (Nguyễn Thị Phượng)
236. SC. Thích Nữ Mẫn Liên (Huỳnh Kim Hương)
237. SC. Thích Nữ Diệu Lộc (Tạ Thị Lũng)
238. SC. Thích Nữ Thiền Diệu (Nguyễn Thị Lý)
239. SC. Thích Nữ Thiền Giác (Nguyễn Thị Nga)
240. SC. Thích Nữ Thiền Luận (Lê Thị Thảo)
241. SC. Thích Nữ Tùng Hòa (Đỗ Thị Lệ Hà)
242. SC. Thích Nữ Huệ Liên (Nguyễn Thị Trang)
243. SC. Thích Nữ Ánh Liên (Nguyễn Thị Hồng)
244. SC. Thích Nữ Nhật Minh (Lê Thị Quyết)
245. SC. Thích Nữ Thảo Chi (Nguyễn Thị Tư)
246. SC. Thích Nữ Liên Hà (Nguyễn Thanh Thảo)
247. SC. Thích Nữ Quảng Hạnh (Nguyễn Thị Anh)
248. SC. Thích Nữ Phương Minh (Nguyễn Thị Sanh)
249. SC. Thích Nữ Như Tấn (Trần Thị Thủy)
250. SC. Thích Nữ Như Hạnh (Kiều Thị Hồng Cúc)
251. SC. Thích Nữ Tâm Nghĩa (Trần Thị Lẽ)
252. SC. Thích Nữ Diệu Ân (Huỳnh Thị Thọ)
253. SC. Thích Nữ Hoàn Liên (Trương Thị Hồng Phượng)
254. SC. Thích Nữ Diệu Hoàng (Nguyễn Thị Kim Phượng)
255. SC. Thích Nữ Diệu Lành (Phạm Thị Mai)
256. SC. Thích Nữ Diệu Thiện (Phạm Thị Loan)
257. SC. Thích Nữ Ngọc Thuận (Nguyễn Thị Nhanh)
258. SC. Thích Nữ Như Hiền (Đặng Thị Phương Hồng)
259. SC. Thích Nữ Huệ Ý (Đỗ Kim Dung)
260. SC. Thích Nữ Chúc Thuận (Võ Thị Hòa)
261. SC. Thích Nữ Tánh Liên (Hồ Thị Ngọc)
262. SC. Thích Nữ Nhẫn Liên (Đào Mộng Thảo)
263. SC. Thích Nữ Thảo Liên (Lê Thị Kim Sang)
264. SC. Thích Nữ Nguyên Xuân (Trương Thị Ngọc Mai)
265. SC. Thích Nữ Cúc Liên (Nguyễn Thị Thu Vân)
266. SC. Thích Nữ Ngọc Liên (Nguyễn Thị Tuyết)
267. SC. Thích Nữ Hòa Liên (Nguyễn Thị Cúc)
268. SC. Thích Nữ Huệ Phú (Lê Thị Long)
269. SC. Thích Nữ Phước Minh (Nguyễn Thị Dấm)
270. SC. Thích Nữ Thông Hiếu (Nguyễn Thị Bé)
271. SC. Thích Nữ Minh Diệu (Lê Thị Sáu)
272. SC. Thích Nữ Trang Liên (Trần Thị Liên)
273. SC. Thích Nữ Phát Liên (Nguyễn Thị Đến)
274. SC. Thích Nữ Chung Liên (Nguyễn Thị Láng)
275. SC. Thích Nữ Đức Trí (Nguyễn Thị Liễu)
276. SC. Thích Nữ Huệ Tịnh (Trần Thị Kim Loan)
277. SC. Thích Nữ Như Duyên (Phạm Thị Diệu Xuân)
278. SC. Thích Nữ Diệu Pháp (Châu Thị Bạch Liên)
279. SC. Thích Nữ An Tánh (La Thị Ngọc Trinh)
280. SC. Thích Nữ Tâm Chánh (Võ Thị Như Ý)
281. SC. Thích Nữ Diệu Minh (Phạm Thị Huệ)
282. SC. Thích Nữ Pháp Quang (Nguyễn Thị Thành)
283. SC. Thích Nữ Đăng Liên (Lê Dương Trực Tiên)
284. SC. Thích Nữ Thiền Vân (Nguyễn Thị Ngọc Hoa)
285. SC. Thích Nữ Chơn Ánh (Hoàng Thị Thanh Nguyệt)
286. SC. Thích Nữ Liên Như (Trương Thị Sương)
287. SC. Thích Nữ Quảng Phước (Đào Thị Hạnh)
288. SC. Thích Nữ Huệ Nhựt (Đặng Thị Luyến)
289. SC. Thích Nữ Huệ Hải (Lê Ngọc Hân)
290. SC. Thích Nữ Huệ Hiếu (Đặng Thị Thuận)
291. SC. Thích Nữ Hiền Liên (Nguyễn Thị Hậu)
292. SC. Thích Nữ Quảng Châu (Nguyễn Thị Diễm My)
293. SC. Thích Nữ Minh Viên (Hoàng Thị Phúc)
294. SC. Thích Nữ Bửu Cẩm (Võ Thị Như Nhung)
295. SC. Thích Nữ Tâm Hiếu (Nguyễn Thị Thảo)
296. SC. Thích Nữ Thiền Chánh (Lâm Thị Hồng Nhạn)
297. SC. Thích Nữ Phổ Đăng (Võ Thị Thanh Nga)
298. SC. Thích Nữ Chơn Trí (Nguyễn Thị Hiền)
299. SC. Thích Nữ Tuệ Nhật (Hồ Thị Thu Hoài)
300. SC. Thích Nữ Ngọc Hồng (Nguyễn Thị Kim Loan)
301. SC. Thích Nữ Tâm Từ (Trần Thái Bảo Thư)
302. SC. Thích Nữ Ngộ Thường (Nguyễn Thị Én)
303. SC. Thích Nữ Phước Duyên (Lê Thị Hạnh)
304. SC. Thích Nữ Bổn Tịnh (Võ Thị Thu Oanh)
305. SC. Thích Nữ Tắc Nghiêm (Nguyễn Thị Yến Trang)
306. SC. Thích Nữ Linh Hoàn (Lương Thúy Hằng)
307. SC. Thích Nữ Diệu Phước (Nguyễn Thị Lệ)
308. SC. Thích Nữ Diệu Hiền (Hoàng Thị Bảy)
309. SC. Thích Nữ Như Thắng (Nguyễn Thị Lý)
 
  1. CẦN THƠ: 26 vị
310. SC. Thích Nữ Diệu Minh (Nguyễn Thị Tâm Hiền)
311. SC. Thích Nữ Lan Liên (Lữ Thị Mỹ Lan)
312. SC. Thích Nữ Hương Liên (Huỳnh Thị Ngưu)
313. SC. Thích Nữ Minh Liên (Tăng Thị Dứt)
314. SC. Thích Nữ Sơn Liên (Nguyễn Thị Tiếm)
315. SC. Thích Nữ Diệu Hiệp (Trịnh Thị Anh)
316. SC. Thích Nữ Diệu Hoa (Võ Thị Thiện)
317. SC. Thích Nữ Diệu Hiền (Nguyễn Thị Kim Chi)
318. SC. Thích Nữ Như Nguyên (Nguyễn Thị Mãnh)
319. SC. Thích Nữ Sĩ Liên (Hà Thị Đầy)
320. SC. Thích Nữ Thiền Liên (Hà Thị Tràng)
321. SC. Thích Nữ Huệ Hương (Hồ Thị Hoài)
322. SC. Thích Nữ Bửu Tâm (Hứa Thị Nữ)
323. SC. Thích Nữ Bửu Tuệ (Bùi Thị Linh)
324. SC. Thích Nữ Như Hòa (Nguyễn Thị Nhiều Hai)
325. SC. Thích Nữ Huệ Nga (Trần Kim Mỹ)
326. SC. Thích Nữ Diệu Quý (Nguyễn Thị Mai)
327. SC. Thích Nữ Khang Liên (Nguyễn Thị Hoàng)
328. SC. Thích Nữ Tâm Hương (Nguyễn Thị Huệ)
329. SC. Thích Nữ Diệu Minh (Lê Thị Tròn)
330. SC. Thích Nữ Tâm Liên (Trần Thanh Phương Thảo)
331. SC. Thích Nữ Tấn Liên (Huỳnh Thị Mỹ)
332. SC. Thích Nữ Thông Liên (Hà Kim Thanh)
333. SC. Thích Nữ An Liên (Nguyễn Thị Huỳnh Hoa)
334. SC. Thích Nữ Đạt Liên (Cao Thị Kiếm)
335. SC. Thích Nữ Tấn Liên (Dư Thị Bạch Mai)
  CÀ MAU: 08 vị
336. SC. Thích Nữ Diệu Tánh (Lý Phương Tuyền)
337. SC. Thích Nữ Diệu Hiền (Lê Thị A)
338. SC. Thích Nữ Diệu Tâm (Nhan Thị Cẩm)
339. SC. Thích Nữ Diệu Tâm (Nguyễn Thị Đẹp)
340. SC. Thích Nữ Diệu Giác (Lương Thị Xuân Hương)
341. SC. Thích Nữ Huệ Hạnh (Trần Thị Kiển)
342. SC. Thích Nữ Diệu Thanh (Lê Thị Kim Thu)
343. SC. Thích Nữ Diệu Quang (lê Thị Hồng Đào)
 
  1. ĐÀ NẴNG: 16 vị
344. SC. Thích Nữ Giới Hảo (Lê Thị Diễm Phi)
345. SC. Thích Nữ Giới Hiền (Nguyễn Thị Phương Hằng)
346. SC. Thích Nữ Giới Chơn (Nguyễn Thị Phương)
347. SC. Thích Nữ Nhật Hảo (Trương Thị Liễu)
348. SC. Thích Nữ Hạnh Trí (Phan Thị Vui)
349. SC. Thích Nữ Nguyên Liên (Nguyễn Thị Kim Nga)
350. SC. Thích Nữ Thanh Phương (Nguyễn Thị Nhung)
351. SC. Thích Nữ Huệ Hiếu (Lê Thị Ái Liên)
352. SC. Thích Nữ Thanh Kiệm (Ngô Thị Phương Oanh)
353. SC. Thích Nữ Nhuận Ý (Trần Thị Kim Thành)
354. SC. Thích Nữ Minh Tịnh (Nguyễn Thị Kim Hương)
355. SC. Thích Nữ Giới Thuần (Nguyễn Thị Ngọc Huyền)
356. SC. Thích Nữ Giới Thanh (Hồ Thị Hằng)
357. SC. Thích Nữ Nhật Minh (Nguyễn Thị Hương)
358. SC. Thích Nữ Diệu Chí (Lê Thị Tươi)
359. SC. Thích Nữ Giới Niệm (Cái Thị Kim Hà)
  ĐỒNG NAI: 213 vị
360. SC. THÍCH NỮ Lệ Nhứt (Trần Thị Đệ)
361. SC. Thích Nữ Diệu Mỹ (Nguyễn Ngọc Nga)
362. SC. Thích Nữ Như Giác (Nguyễn Thị Vân)
363. SC. Thích Nữ Diệu Thanh (Nguyễn Thị Bộ)
364. SC. Thích Nữ Thể Liên (Nguyễn Thị Thanh Nga)
365. SC. Thích Nữ Đức Nguyên (Lê Thị Thủy)
366. SC. Thích Nữ Chúc Hạnh (Phạm Thị Thành)
367. SC. Thích Nữ Diệu Liên (Đinh Thị Ngọc Diệu)
368. SC. Thích Nữ Linh Huyền (Dương Thị Mười)
369. SC. Thích Nữ Diệu Phước (Nguyễn Thị Thu Sương)
370. SC. Thích Nữ Liễu Trí (Nguyễn Thị Bé)
371. SC. Thích Nữ Huệ Đức (Trần Tiết Hạnh)
372. SC. Thích Nữ Huệ Trang (Hoàng Thị Anh)
373. SC. Thích Nữ Hạnh Nhơn (Võ Thị Diệp)
374. SC. Thích Nữ Viên Liên (Ngô Thị Hồng Vân)
375. SC. Thích Nữ Hạnh Minh (Nguyễn Thị Huệ)
376. SC. Thích Nữ Quảng Bảo (Lê Thị Kim)
377. SC. Thích Nữ Diệu Liên (Trần Thị Bạch Ngọc)
378. SC.Thích Nữ Thiền Tịnh (Nguyễn Thị Ngọc Lan)
379. SC. Thích Nữ Linh Hảo (Lý Thị Phước)
380. SC. Thích Nữ Tuệ Liên (Nguyễn Thị Phương Thảo)
381. SC. Thích Nữ Đức Trang (Lâm Thị Hồng Hiếu)
382. SC. Thích Nữ Như Lý (Ngô Thị Não)
383. SC. Thích Nữ Biên Liên (Trương Thị Bé)
384. SC. Thích Nữ Nhật Trang (Nguyễn Thị Kim Liên)
385. SC. Thích Nữ Hạnh Tâm (Lê Thị Sở)
386. SC. Thích Nữ Bửu Giác (Nguyễn Lệ Hằng)
387. SC. Thích Nữ Huệ Biện (Võ Thị Vững)
388. SC. Thích Nữ Huệ Hòa (Nguyễn Thị Tuyết)
389. SC. Thích Nữ Huệ Thuận (Nguyễn Thị Yến)
390. SC. Thích Nữ Phương Bảo (Nguyễn Thị Vân)
391. SC. Thích Nữ Trung Trí (Triệu Kim Khôn)
392. SC. Thích Nữ Chơn Tường (Lê Thị Ngọc Tuyết)
393. SC. Thích Nữ Nguyên Anh (Đặng Thị Minh Lâm)
394. SC. Thích Nữ Nguyên Thanh (Phạm Thị Cả)
395. SC. Thích Nữ Huệ Hoàng (Lư Thị Phương)
396. SC. Thích Nữ Liên Phương (Võ Ngọc Hoa)
397. SC. Thích Nữ Liên Hồng (Trương Tuyết Lan)
398. SC. Thích Nữ Huệ Hiếu (Phan Thị Mỹ Hạnh)
399. SC. Thích Nữ Huệ Trí (Nguyễn Thị Thanh Vân)
400. SC. Thích Nữ Liễu Hiệp (Nguyễn Thị Tiệp)
401. SC. Thích Nữ Diệu Thông (Võ Thị Minh)
402. SC. Thích Nữ Ngọc Minh (Đặng Thị Long)
403. SC. Thích Nữ Ngọc Lan (Đặng Thị Lý)
404. SC. Thích Nữ Diệu Tịnh (Trần Thị Thanh Thủy)
405. SC. Thích Nữ Hương Nghiêm (Huỳnh Bạch Lan)
406. SC. Thích Nữ Chơn Tánh (Nguyễn Thị Hải Thượng)
407. SC. Thích Nữ Từ Liên (Nguyễn Thị Minh Nguyệt)
408. SC. Thích Nữ Hạnh minh (Huỳnh Ngọc Hà)
409. SC. Thích Nữ Khang Liên (Trầm Thị Huệ)
410. SC. Thích Nữ Kính Liên (Nguyễn Thị Hồng Hoa)
411. SC. Thích Nữ Đức Liên (Trần Thị Nhỏ)
412. SC. Thích Nữ Hiếu Liên (Trần Thị Thanh Phụng)
413. SC. Thích Nữ Diệu Trang (Nguyễn Thị Ánh Hoa)
414. SC. Thích Nữ Diệu Nghĩa (Hồ Thị Lài)
415. SC. Thích Nữ Khoa Liên (Nguyễn Thị Thanh Doàng)
416. SC. Thích Nữ Sương Liên (Đinh Thị Ngọc Thùy)
417. SC. Thích Nữ Diệu Tịnh (Lê Thị Thu Thủy)
418. SC. Thích Nữ Hiền Định (Huỳnh Thị Khỏe)
419. SC. Thích Nữ Trâm Liên (Nguyễn Thị Nga)
420. SC. Thích Nữ Tâm Tín (Lê Thị Thâm)
421. SC. Thích Nữ Diệu Giác (Nguyễn Thị Thanh)
422. SC. Thích Nữ Tri Liên (Lý Thị Minh Nguyệt)
423. SC. Thích Nữ Tánh Liên (Lý Thị Bạch Hoa)
424. SC. Thích Nữ Liên Thiền (Võ Thị Thủy)
425. SC. Thích Nữ Như Nguyện (Kiều Thị Lan)
426. SC. Thích Nữ Tịnh Nghiêm (Nguyễn Thị Đông Uyên)
427. SC. Thích Nữ Hậu Liên (Trương Thị Mến)
428. SC. Thích Nữ Huệ Hạnh (Lê Nguyễn Thị Sanh)
429. SC. Thích Nữ Liên Hòa (Trần Thị Hoàn)
430. SC. Thích Nữ Liên Bình (Phạm Thị Cẩm Hương)
431. SC. Thích Nữ Hương Tuệ (Trần Thị Xuân Trang)
432. SC. Thích Nữ Viên Thể (Nguyễn Thị Sương)
433. SC. Thích Nữ Viên Ân (Đồng Thị Phi Hồng)
434. SC. Thích Nữ Viên Quang (Lý Thị Anh)
435. SC. Thích Nữ Tịnh Niệm (Phạm Thị Cúc)
436. SC. Thích Nữ Như Dung (Khưu Thị Huệ Nghi)
437. SC. Thích Nữ Bửu Chơn (Ngô Thị Cẩm)
438. SC. Thích Nữ Bửu Ngộ (Võ Thị Kim Cúc)
439. SC. Thích Nữ Nguyên Quang (Huỳnh Kim Nhung)
440. SC. Thích Nữ Linh Đức (Huỳnh Thị Kim Phụng)
441. SC. Thích Nữ Thuần Nhân (Mã Ngọc Sương)
442. SC. Thích Nữ Linh Tấn (Nguyễn Thị Thu Hương)
443. SC. Thích Nữ Hạnh Hiếu (Trần Thị Ngữ)
444. SC. Thích Nữ Linh Trân (Mai Thị Xuân Hương)
445. SC. Thích Nữ Thuần Kim (Trương Ngọc Cúc Quỳnh)
446. SC. Thích Nữ Thuần Khiết (Phạm Thị Anh)
447. SC. Thích Nữ Linh Ẩn (Nguyễn Tú Uyên)
448. SC. Thích Nữ Vạn Liên (Trần Thị Phi Yến)
449. SC. Thích Nữ Như Ngọc (Trần Thanh Vân)
450. SC. Thích Nữ Diệu Cúc (Ngô Thị Tuyết Mai)
451. SC. Thích Nữ Phúc Liên (Trần Thị Bảy)
452. SC. Thích Nữ Diệu Phước (Nguyễn Thị Lợi)
453. SC. Thích Nữ Huệ Đức (Hồ Thị Duyên Nhi)
454. SC. Thích Nữ Hiền Tuấn (Dương Bích Lệ)
455. SC. Thích Nữ Huệ Thuận (Lê Thị Thảo)
456. SC. Thích Nữ Như Hương (Nguyễn Thị Diệu Mỹ)
457. SC. Thích Nữ Như Phương (Nguyễn Thị Chi Hải)
458. SC. Thích Nữ Tịnh Thường (Hoàng Thị Hương)
459. SC. Thích Nữ Giác Mỹ (Nguyễn Ngọc Lệ)
460. SC. Thích Nữ Diệu Duyên (Nguyễn Thị Tuyết Nga)
461. SC. Thích Nữ Phổ Tạng (Trần Thị Nhen)
462. SC. Thích Nữ Đức Quang (Quách Thị Phước)
463. SC. Thích Nữ Liên Thiền (Nguyễn Thị Mum)
464. SC. Thích Nữ Huệ Hạnh (Nguyễn Thị Diệu)
465. SC. Thích Nữ Nhật Thiện (Bùi Thị Hồng Lan)
466. SC. Thích Nữ Như Anh (Đinh Thị Đào)
467. SC. Thích Nữ Trung Chánh (Nguyễn Thị Cúc)
468. SC. Thích Nữ Trung An (Nguyễn Thị Xuân Yến)
469. SC. Thích Nữ Trí Hạnh (Huỳnh Thị Kim Lý)
470. SC. Thích Nữ Linh Đạm (Nguyễn Thị Thúy Nguyệt)
471. SC. Thích Nữ Linh Mỹ (Võ Thị Cẩm Nhung)
472. SC. Thích Nữ Linh Nhuận (Trần Thị Thân)
473. SC. Thích Nữ Linh Toàn (Nguyễn Thị Vẹn)
474. SC. Thích Nữ Minh Trí (Nguyễn Thị Kim Trinh)
475. SC. Thích Nữ Huyền Nhu (Nguyễn Thị Vân)
476. SC. Thích Nữ Linh Ngạn (Huỳnh Kim Hà)
477. SC. Thích Nữ An Nghĩa (Nguyễn Kim Hồng)
478. SC. Thích Nữ Viên Thư (Nguyễn Ngọc Diễm)
479. SC. Thích Nữ Viên Tú (Nguyễn Thị Ngọc Hương)
480. SC. Thích Nữ Viên Phúc (Nguyễn Mỹ Hà)
481. SC. Thích Nữ Phương Trí (Huỳnh Thu Nga)
482. SC. Thích Nữ Thuần Dược (Đỗ Thị Kim Phượng)
483. SC. Thích Nữ Hạnh Duyệt (Nguyễn Thị Xuân Mai)
484. SC. Thích Nữ Trí Giải (Huỳnh Thị Ngọc Loan)
485. SC. Thích Nữ Huệ Lương (Khiếu Thị Cúc)
486. SC. Thích Nữ Nguyên Tịnh (Huỳnh Thị Tú Trinh)
487. SC. Thích Nữ Bửu Dung (Nguyễn Thị Mỹ)
488. SC. Thích Nữ Chơn Không (Nguyễn Thị Thanh Hà)
489. SC. Thích Nữ Phương Giác (Nguyễn Thị Ngọc Hạnh)
490. SC. Thích Nữ Hải Thảo (Phạm Nhất Lan Thảo)
491. SC. Thích Nữ Huệ Giác (Hồ Thị Thu)
492. SC. Thích Nữ Hương Thiền (Nguyễn Thị Ẩn)
493. SC. Thích Nữ Nguyên Tĩnh (Đoàn Ngọc Lang)
494. SC. Thích Nữ Nguyên Tường (Phạm Thị Hoa)
495. SC. Thích Nữ Diệu Tuyết (Trần Thị Hoàng Oanh)
496. SC. Thích Nữ Huệ Hiền (Lâm Thị Chín)
497. SC. Thích Nữ Phương Tuệ (Nguyễn Thị Ngọc Hà)
498. SC. Thích Nữ Phước Lạc (Phạm Thị Hải Yến)
499. SC. Thích Nữ Huệ Hiền (Lê Thị Ngọc Bích)
500. SC. Thích Nữ Linh Duy (Lê Thị Huyền)
501. SC. Thích Nữ Linh Mặc (Võ Ngọc Lệ)
502. SC. Thích Nữ Linh Hoài (Trịnh Mỹ Ngân)
503. SC. Thích Nữ Linh Tỉnh (Đặng Duy Châu)
504. SC. Thích Nữ Linh Quán (Lý Hồng Trước)
505. SC. Thích Nữ Như Thủy (Vỗ Thị Hồng Đào)
506. SC. Thích Nữ Như Nghiêm (Trần Thị Bích Liễu)
507. SC. Thích Nữ Ngọc Tuyền (Đào Thị Thanh Thủy)
508. SC. Thích Nữ Linh Thệ (Nguyễn Thị Thanh Hằng)
509. SC. Thích Nữ Linh Liễu (Nguyễn Thị Của)
510. SC. Thích Nữ linh Khương (Lê Thị Tuyết Anh)
511. SC. Thích Nữ Ngọc Hỷ (Dương Thị Hỷ)
512. SC. Thích Nữ Như Định (Nguyễn Thị Thu)
513. SC. Thích Nữ Hạnh Minh (Nguyễn Thị Kim Chi)
514. SC. Thích Nữ Diệu Trí (Lê Vũ Liên Thanh)
515. SC. Thích Nữ Quảng Tánh (Nguyễn Minh Tâm)
516. SC. Thích Nữ Diệu Thanh (Huỳnh Thị Tân)
517. SC. Thích Nữ Hạnh Liên (Nguyễn Thị Kim Vân)
518. SC. Thích Nữ Viên Quang (Lê Thị Xuân Hương)
519. SC. Thích Nữ Giới Niệm (Ngô Đình Tôn Nữ Diệm My)
520. SC. Thích Nữ Thiền Lưu (Phạm Thị Thúy)
521. SC. Thích Nữ Ngọc Ẩn (Trần Thị Đào)
522. SC. Thích Nữ Diệu Sơn (Nguyễn Thị Lãnh)
523. SC. Thích Nữ Hương Huyền (Ngô Thị Bích Liên)
524. SC. Thích Nữ Viên Thành (Lưu Thạch Cúc)
525. SC. Thích Nữ Hồng Quang (Nguyễn Ngọc Hạnh)
526. SC. Thích Nữ Diệu Quang (Nguyễn Thị Nguyệt)
527. SC. Thích Nữ Ngọc Hoa (Trần Thị Liễu)
528. SC. Thích Nữ Ngọc Truyền (Phạm Thị Huệ)
529. SC. Thích Nữ Liễu Nhất (Huỳnh Hoa Anh Đào)
530. SC. Thích Nữ Kim Thuận (Đặng Thị Tiển)
531. SC. Thích Nữ Hương Định (Hồ Thị Thu Trang)
532. SC. Thích Nữ Thiện Đức (Nguyễn Thị Hồng Hạnh)
533. SC. Thích Nữ Kim Thắng (Huỳnh Thị Hoa)
534. SC. Thích Nữ Bạch Liên (Nguyễn Phương Kiều)
535. SC. Thích Nữ Hiếu Hạnh (Mai Thị Kiều)
536. SC. Thích Nữ Phương Tâm (Tạ Thị Phương Dung)
537. SC. Thích Nữ Diệu Kỷ (Nguyễn Thị Lệ Thu)
538. SC. Thích Nữ Tâm Hiếu (Lê Thị Thu Thủy)
539. SC. Thích Nữ Diệu Nghĩa (Nguyễn Thị Hồng)
540. SC. Thích Nữ Diệu Minh (Trần Thị Nam)
541. SC. Thích Nữ Ngọc Nghiêm (Lương Thị Diên)
542. SC. Thích Nữ Hạnh Bình (Lê Thị Kim Ánh)
543. SC. Thích Nữ Huệ Hải (Phan Thị Hồng Hạnh)
544. SC. Thích Nữ Hạnh Phước (Nguyễn Thị Bích Thủy)
545. SC. Thích Nữ Diệu Hạnh (Huỳnh Thị Lan)
546. SC. Thích Nữ Như Hoàng (Nguyễn Thị Xuân Oanh)
547. SC. Thích Nữ Như Hội (Lê Thị Thanh Nga)
548. SC. Thích Nữ Thuần Hậu (Huyền Tôn Nữ Thanh Chung)
549. SC. Thích Nữ Trung Thuận (Nguyễn Thị Thanh Nga)
550. SC. Thích Nữ Diệu Thiện (Dương Thị Thu Vân)
551. SC. Thích Nữ Tánh Tuệ (Phạm Thị Ánh Văn)
552. SC. Thích Nữ Hỷ Liên (Nguyễn Thị Hà)
553. SC. Thích Nữ Huệ Xuân (Trần Thị Ngọc Mai)
554. SC. Thích Nữ Chúc Hòa (Trương Thị Diệu Hiền)
555. SC. THÍCH NỮ Liên Trâm (Nguyễn Thị Đào)
556. SC. Thích Nữ Diệu Huệ (Trần Thị Đậm)
557. SC. Thích Nữ Thuần Năng (Nguyễn Thị Hương)
558. SC. Thích Nữ Đức Nghiêm (Trần Thị Thùy Dương)
559. SC. Thích Nữ Đức Thường (Đoàn Thị Bình)
560. SC. Thích Nữ Minh Tuyền (Nguyễn Thị Được)
561. SC. Thích Nữ Diệu Liên (Nguyễn Thị Hồng)
562. SC. Thích Nữ Trung Định (Nguyễn Thị Hồng Nhung)
563. SC. Thích Nữ Hy Liên (Trần Thị Kim Phi)
564. SC. Thích Nữ Phú Liên (Văn Thị Tam)
565. SC. Thích Nữ Hạnh Liên (Trần Thị Lan)
566. SC. Thích Nữ Hưởng Liên (Thái Thị Hường)
567. SC. Thích Nữ Thư Liên (Trần Thị Thanh Thúy)
568. SC. Thích Nữ Tuệ Uyển (Nguyễn Thị Thủy)
569. SC. Thích Nữ Tuệ Nhu (Phạm Thị Lan)
570. SC. Thích Nữ Linh Bảo (Đỗ Ngọc Nga)
571. SC. Thích Nữ Niệm Chánh (Lê Thị Bảy)
572. SC. Thích Nữ Liên Thùy (Trần Thị Kim Yến)
  ĐỒNG THÁP: 35 vị
573. SC. Thích Nữ Như Lực (Trần Thị Hiệp)
574. SC. Thích Nữ Như Thanh (Nguyễn Thị Thẻ)
575. SC. Thích Nữ Như Từ (Đặng Thị Phuông)
576. SC. Thích Nữ Lệ Thành (Võ Thị Mến)
577. SC. Thích Nữ Như Thông (Nguyễn Thị Mẫn)
578. SC. Thích Nữ Lệ Trí (Nguyễn Thị Tiết)
579. SC. Thích Nữ Như Mỹ (Trần Thị Thẩm)
580. SC. Thích Nữ Như Đạt (Lê Thị Chánh)
581. SC. Thích Nữ Huệ Tịnh (Ngô Thị Đài Trang)
582. SC. Thích Nữ Như Ngọc (Phan Thị Năm)
583. SC. Thích Nữ Như Lực (Trần Thị Hiệp)
584. SC. Thích Nữ Như Thanh (Trương Thị Hạnh)
585. SC. Thích Nữ Liên Đức (Trần Thị Thu)
586. SC. Thích Nữ Như Minh (Nguyễn Thị Giàu)
587. SC. Thích Nữ Như Thành (Lê Thị Bạch Hoa)
588. SC. Thích Nữ Như Ngọc (Phan Thị Dúng)
589. SC. Thích Nữ Trí Thiện (Lưu Kim Quân)
590. SC. Thích Nữ Giác Bửu (Trần Thị Ánh Hồng)
591. SC. Thích Nữ Như Thạnh (Nguyễn Thị Ngời)
592. SC. Thích Nữ Như Ngọc (Nguyễn Thị Thể)
593. SC. Thích Nữ Như Định (Đặng Thị Nhờ)
594. SC. Thích Nữ Diệu Cần (Huỳnh Thị Thanh Xuân)
595. SC. Thích Nữ Diệu Nghiêm (Nguyễn Thị Phước)
596. SC. Thích Nữ Như Ân (Nguyễn Thị Tuyết Chi)
597. SC. Thích Nữ Như Ý (Nguyễn Thị Chỉnh)
598. SC. Thích Nữ Lệ Nguyệt (Võ Thị Tuyết Minh)
599. SC. Thích Nữ Như Hiển (Võ Thị Mai)
600. SC. Thích Nữ Như Hòa (Phùng Thị Mỹ Dung)
601. SC. Thích Nữ Như Nghiêm (PHạm Thị Nhẫn)
602. SC. Thích Nữ Tâm Thanh (Trần Thị Xuân)
603. SC. Thích Nữ Như Hiền (Phạm Thị Ngọc Chơn)
604. SC. Thích Nữ Như Liên (Võ Thị Bé Mười)
605. SC. Thích Nữ Huệ Quảng (Đào Nhật Phương Hằng)
606. SC. Thích Nữ Như Hạnh (Võ Thị Điệp)
607. SC. Thích Nữ Như Ngôn (Nguyễn Thị Mỹ Trà)
  ĐẮK LẮK: 13 vị
608. SC. Thích Nữ Liên Mai (Lâm Thị Sương)
609. SC. Thích Nữ Giàu Liên (Phan Thị Đức)
610. SC. Thích Nữ Huệ Hiền (Trương Thị Hai)
611. SC. Thích Nữ Thuận Liên (Bùi Thị Vui)
612. SC. Thích Nữ Thảo Liên (Nguyễn Thị Kim Cúc)
613. SC. Thích Nữ Viên Đức (Lê Thị Tịnh Đoan)
614. SC. Thích Nữ Tịnh Tạng (Nguyễn Thị Ngọc Hồng)
615. SC. Thích Nữ Huệ Trung (Lê Thị Mỹ Liên)
616. SC. Thích Nữ Khánh Đức (Nguyễn Thị Liễu Thúy)
617. SC. Thích Nữ Liên Thu (Phan Thị Kim Hưng)
618. SC. Thích Nữ Kính Liên (Phan Thị Kim Cúc)
619. SC. Thích Nữ Tâm An (Nguyễn Thị Kim Phượng)
620. SC. Thích Nữ Nguyên Thiên (Trần Thị Huế)
  ĐẮK NÔNG: 02 vị
621. SC. Thích Nữ Quảng Tâm (Hồ Thị Thanh Nga)
622. SC. Thích Nữ Quảng Đạt (Nguyễn Thị Lâm)
  GIA LAI: 16 vị
623. SC. Thích Nữ Phục Liên (Nguyễn Thị Tư )
624. SC. Thích Nữ Thông Huệ (Trần Thị Kim Thanh)
625. SC. Thích Nữ Hạnh Nhơn (Cù Thị Nghĩa)
626. SC. Thích Nữ Liên Hòa (Phạm Thị Mỹ Hiền)
627. SC. Thích Nữ Minh Tu (Đặng Thị Ry)
628. SC. Thích Nữ Minh Nghiêm (Đoàn Thị Điệp)
629. SC. Thích Nữ Nhựt Phúc (Hoàng Thị Hạnh)
630. SC. Thích Nữ Tâm Thịnh (Nguyễn Thị Hưng)
631. SC. Thích Nữ Minh Kiểu (Nguyễn Thị Thanh)
632. SC. Thích Nữ Thông Hội (Phạm Thị Hương)
633. SC. Thích Nữ Tịnh Tâm (Phan Thị Kỳ)
634. SC. Thích Nữ Tâm Như (Nguyễn Thị Kim Liên)
635. SC. Thích Nữ Nghĩa Liên (Võ Thị Lệ Đơn)
636. SC. Thích Nữ hoa Liên (Đinh Thị Lý)
637. SC. Thích Nữ Minh Ngọc (Nguyễn Thúy Phượng)
638. SC. Thích Nữ Minh Vân (Nguyễn Thị Cẩm Vân)
 
  1. HÀ NỘI: 131 vị
639. SC. Thích Đàm Đức (Dương Thị Hạnh)
640. SC. Thích Minh Thụy (Nguyễn Kim Thoa)
641. SC. Thích Đàm Hải (Nguyễn Thị Nhung)
642. SC. Thích Đàm Nghĩa (Đỗ Thị Tài)
643. SC. Thích Đàm Minh (Nguyễn Thị Chiến)
644. SC. Thích Đàm Viên (Dương Thị Tỵ)
645. SC. Thích Đàm Thanh (Đào Thị Thanh)
646. SC. Thích Đàm Miền (Đặng Thị Miền)
647. SC. Thích Đàm Hồng (Lê Thị Hồng)
648. SC. Thích Đàm Thụy (Phùng Thị Thúy)
649. SC. Thích Đàm Thu (Lê Thị Thu)
650. SC. Thích Đàm Vân (Nguyễn Thị Tuyết)
651. SC. Thích Nữ Hải Quang (Nguyễn Thị Thuần)
652. SC. Thích Đàm Hoàn (Trí Thị Lý)
653. SC. Thích Đàm Khánh (Lê Thị Khánh)
654. SC. Thích Đồng Hòa (Đào Thị Mỹ Dung)
655. SC. Thích Đàm Hải (Hoàng Thị Ký)
656. SC. Thích Đàm Tiến (Phạm Kim Tuyết)
657. SC. Thích Đàm chính (Đỗ Thị Bình)
658. SC. Thích Đàm Thuần (Nguyễn Thị Vóc)
659. SC. Thích Đàm Phương (Trần Thị Huy)
660. SC. Thích Đàm Chung (Ngô Thị Mơ)
661. SC. Thích Đàm Niệm (Lương Thị Tâm)
662. SC. Thích Lâm Vượng (Nguyễn Thị Trường)
663. SC. Thích Đàm Hoài (Nguyễn Thị Hòa)
664. SC. Thích Đàm Niệm (Lương Thị Tâm)
665. SC. Thích Đàm Thảo (Đỗ Thị Quynh)
666. SC. Thích Đàm Thịnh (Nguyễn Thị Dung)
667. SC. Thích Đàm Nguyên (Đào Thị Thắm)
668. SC. Thích Đàm Lộc (Nguyễn Thị Bé)
669. SC. Thích Đàm Chung (Nguyễn Thị Tình)
670. SC. Thích Đàm Hợi (Lê Thị Hợi)
671. SC. Thích Đàm Hường (Hoàng Thị Hường)
672. SC. Thích Đàm Loan (Tạ Thị Huệ)
673. SC. Thích Đàm Len (Đào Thị Len)
674. SC. Thích Vạn Linh (Lại Thị Cắc)
675. SC. Thích Đàm Trí (Trần Thị Lan)
676. SC. Thích Đàm Hương (Đàm Thị Hương/Nguyễn Thị Hạnh)
677. SC. Thích Đàm Hồng (Hà Thị hồng)
678. SC. Thích Đàm Thực (Hoàng Thị Thơi)
679. SC. Thích Đàm Hiền (Nguyễn Thị Múi)
680. SC. Thích Đàm Phúc (Nguyễn Thị Nhâm)
681. SC. Thích Đàm Luật (Nguyễn Thị Lữ)
682. SC. Thích Đàm Thông (Trần Thị Thông)
683. SC. Thích Đàm Thành (Nguyễn Thị Tuyết)
684. SC, Thích Tịnh Bảo (Nguyễn Thị Ngôn)
685. SC. Thích Đàm Hoàn (Trí Thị Lý)
686. SC. Thích Đàm Nghĩa (Tăng Thị Hiền)
687. SC. Thích Diệu Luyến (Nguyễn Thị Nguyên)
688. SC. Thích Đàm Toàn (Nguyễn Thị Dung)
689. SC. Thích Đàm Trà (Lưu Thị Hương)
690. SC. Thích Đàm Hà (Trần Thị Tươi)
691. SC. Thích Đàm Đạo (Hoàng Thị Lại)
692. SC. Thích Đàm Thụ (Vương Thị Na)
693. SC. Thích Đàm Viên (Nguyễn Thị Lành)
694. SC. Thích Đàm Tính (Lê Thị Hồng Nguyên)
695. SC. Thích Đàm Dung (Nguyễn Thị Đan)
696. SC. Thích Đàm Thảo (Nguyễn Thị Thịnh)
697. SC. Thích Đàm Bình (Nguyễn Thị Bình)
698. SC. Thích Tịnh Nguyên (Nguyễn Thị Quy)
699. SC. Thích Đàm Luận (Nguyễn Thị Mây)
700. SC. Thích Đàm Sang (Phùng Thị Hạnh)
701. SC. Thích Đàm Định (Phan Thị Luyện)
702. SC. Thích Đàm Lộc (Nguyễn Thị Thanh)
703. SC. Thích Đàm Luận (Nguyễn Thị Nhung)
704. SC. Thích Đàm Linh (Nguyễn Thị Minh)
705. SC. Thích Đàm Hiếu (Nguyễn Thị Phương)
706. SC. Thích Đàm Hòa (Nguyễn Thị Cánh)
707. SC. Thích Đàm Khẩn (Nguyễn Thị Thành)
708. SC. Thích Đàm Tám (Nguyễn Thị Hạnh)
709. SC. Thích Đàm Thắm (Nguyễn Thị Đào)
710. SC. Thích Đàm Hoàn (Nguyễn Thị Toan)
711. SC. Thích Đàm Hường (Đặng Thị Kết)
712. SC. Thích Đàm Hòa (Hoàng Thị Hạnh)
713. SC. Thích Đàm Hợp (Trần Thị Bì)
714. SC. Thích Đàm Thảnh (Mai Thị Thảnh)
715. SC. Thích Đàm Hà (Nguyễn Thị Tuyết Hồng)
716. SC. Thích Đàm Hà (Đỗ Thị Vùng)
717. SC. Thích Đàm Nhung (Đoàn Thị Thìn)
718. SC. Thích Từ Ân (Nguyễn Thị Điệp)
719. Thích Đàm Huy (Bùi Thị Hòa)
720. SC. Thích Đàm Xuyên (Nguyễn Thị Đào)
721. SC. Thích Đàm Nghiêm (Nguyễn Thị Bé Tâm)
722. SC. Thích Đàm Bình (Vũ Thị Đóa)
723. SC. Thích Đàm Thuận (Ngô Thị Sơn)
724. SC. Thích Đàm Năng (Nguyễn Thị Thúy Mỵ)
725. SC. Thích Đàm Nhàn (Nguyễn Thị Nhàn)
726. SC. Thích Đàm Đạt (Vương Thị Thuyết)
727. SC. Thích Đàm Hiền (Trần Thị Chủ)
728. SC. Thích Đàm Thiệp (Bùi Thị Hằng)
729. SC. Thích Đàm Quý (Nguyễn Thị The)
730. SC. Thích Đàm Thông (Đặng Thúy Miền)
731. SC. Thích Đàm An (Phạm Thị Thắm)
732. SC. Thích Đàm Ngọc (Phan Thị Lan)
733. SC. Thích Đàm Đức (Hoàng Thị Nhàn)
734. SC. Thích Đàm Mai (Nguyễn Thị Mai)
735. SC. Thích Đàm Hương (Nguyễn Thị Thùy)
736. SC. Thích Đàm Hường (Nguyễn Thị Hường)
737. SC. Thích Đàm Hằng (Nguyễn Thị Nở)
738. SC. Thích Đàm Thu (Nguyễn Thị Khay)
739. SC. Thích Đàm Quang (Lưu Thị Quang)
740. SC. Thích Đàm Phương (Tăng Thị Luận)
741. SC. Thích Đàm Nhã (Nguyễn Thị Nga)
742. SC. Thích Đàm Xuyên (Nguyễn Thị Đào)
743. SC. Thích Đàm Huy (Bùi Thị Hòa)
744. SC. Thích Viên Tịnh (Nguyễn Thị Vân Nga)
745. SC. Thích Đàm Cần (Nguyễn Thị Mạn)
746. SC. Thích Đàm Trí (Nguyễn Thị Quỳ)
747. SC. Thích Đàm Tĩnh (Bùi Thị Kim Liên)
748. SC. Thích Đàm Niệm (Lương Thị Tâm)
749. SC. Thích Đàm Nga (Nguyễn Thị Nga)
750. SC. Thích Đàm Thảo (Phan Thị Thưa)
751. SC. Thích Đàm Hương (Trịnh Thị Hoàn)
752. SC. Thích Nữ Thiền Linh (Đinh Thị Mỹ Hoa)
753. SC. Thích Đàm Huyền (Nguyễn Thị Hiền)
754. SC. Thích Đàm Thanh (Nguyễn Thị Vịnh)
755. SC. Thích Đàm Hiền (Lê Thị Hiền)
756. SC. Thích Đàm Dư (Nguyễn Thị Ly)
757. SC. Thích Đàm Vững (Đinh Thị Son)
758. SC. Thích Đàm Hà (Nguyễn Thị Thân)
759. SC. Thích Đàm Hiên (Nguyễn Thị Hiên)
760. SC. Thích Đàm Lý (Nguyễn Thị Lý)
761. SC. Thích Đàm Dương (Hoàng Thị Chức)
762. SC. Thích Đàm Hiếu (Đỗ Hải Quyên)
763. SC. Thích Đàm Phương (Nguyễn Thị Đoài)
764. SC. Thích Đàm Phượng (Lê Thị Pha)
765. SC. Thích Đàm Khánh (Nguyễn Thị Khánh)
766. SC. Thích Đàm Minh (Nguyễn Thị Khuyên)
767. SC. Thích Đàm Thụy (Đinh Thị Thơm)
768. SC. Thích Đàm Nghiêm (Phạm Thị Hiền)
769. SC. Thích Đàm Thịnh (Nguyễn Thị Thịnh)
 
  1. HẢI PHÒNG: 23 vị
770. SC. Thích Diệu Thanh (Lê Thị Hiền)
771. SC. Thích Diệu Thủy (Chu Thị Mai Thu)
772. SC. Thích Diệu Thịnh (Phạm Thị Tuyến)
773. SC. Thích Diệu Chi (Nguyễn Thị Duân)
774. SC. Thích Diệu Tính (Nguyễn Thị Tẹo)
775. SC. Thích Diệu Huê (Trần Thị Huệ)
776. SC. Thích Diệu Tín (Nguyễn Thị Ngọc Nga)
777. SC. Thích Đàm Sĩ (Nguyễn Thị Ỏn)
778. SC. Thích Giới Huệ (Hà Thị Huệ)
779. SC. Thích Diệu Thiện (Nguyễn Thị Tài)
780. SC. Thích Diệu Luyến (Nguyễn Thị Luyến)
781. SC. Thích Diệu Lượng (Nguyễn Thị Ghi)
782. SC. Thích Diệu Lý (Nguyễn Thị Cúc)
783. SC. Thích Diệu Yến (Đặng Thị Loan)
784. SC. Thích Diệu Hoan (Phạm Thị Hoa)
785. SC. Thích Diệu Từ (Đặng Thị Lâm)
786. SC. Thích Diệu Nhàn (Nguyễn Thị Thủy)
787. SC. Thích Diệu Hoan (Nguyễn Thị Tiếp)
788. SC. Thích Diệu Phượng (Phạm Thị Phượng)
789. SC. Thích Diệu Phụng (Vũ Thị Loan)
790. SC. Thích Diệu Thông (Phạm Thị Thoại)
791. SC. Thích Diệu Thành (Nguyễn Thị Tuyến)
792. SC. Thích Diệu Tuyên (Đỗ Thị Thời)
 
  1. HỒ CHÍ MINH: 225 vị
793. SC. Thích Nữ Minh Trọng (Nguyễn Thị Thanh Thủy)
794. SC. Thích Nữ Tâm Minh (Trần Thị Chín)
795. SC. Thích Nữ Nhựt Thành (Dương Thị Hường)
796. SC. Thích Nữ Pháp Hoa (Lê Thị Thi)
797. SC. Thích Nữ Chúc Quang (Trương Thị Ánh)
798. SC. Thích Nữ Huệ Minh (Võ Thị Tuyết Vân)
799. SC. Thích Nữ Thanh Sang (Trần Thị Ngọc Hà)
800. SC. Thích Nữ Trung Hiền (Hoàng Thị Thu Hà)
801. SC. Thích Nữ An Hương (Phạm Thị Mỹ Hưng)
802. SC. Thích Nữ Như Lý (Nguyễn Thị Bé Gái)
803. SC. Thích Nữ Trang Liên (Tô Thanh Ngọc)
804. SC. Thích Nữ Tôn Liên (Võ Thị Vân Hà)
805. SC. Thích Nữ Lệ Tuyết (Nguyễn Thị Nga)
806. SC. Thích Nữ Hành Phương (Đỗ Thị Lợi)
807. SC. Thích Nữ Hành Xuyến (Đỗ Ngọc Thủy)
808. SC. Thích Nữ Diệu Anh (Phạm Thị Thảo)
809. SC. Thích Nữ Huệ Hương (Nguyễn Ngọc Mỹ)
810. SC. Thích Nữ Như Ngọc (Trần Thị Mỹ Châu)
811. SC. Thích Nữ Lệ Tấn (Bùi Thị Do)
812. SC. Thích Nữ Diệu Phú (Võ Ngọc Dung)
813. SC. Thích Nữ Như Minh (Trần Thị Hạnh)
814. SC. Thích Nữ Chơn Minh (Hồ Kim Sáo)
815. SC. Thích Nữ Như Nhật (Phạm Thị Quý)
816. SC. Thích Nữ Quảng Niệm (Lê Thị Màu)
817. SC. Thích Nữ Đức Trang (Lê Thị Thìn)
818. SC. Thích Nữ Như Hoa (Trần Thị Sen)
819. SC. Thích Nữ Thông Tường (Võ Thị Kim Loan)
820. SC. Thích Nữ Hạnh Minh (Nguyễn Thị Vinh)
821. SC. Thích Nữ Lệ Hòa (Trần Thị Diệu Thiện)
822. SC. Thích Nữ Hạnh Phước (Nguyễn Thị Hiền)
823. SC. Thích Nữ Thánh Bảo (Vong A Muối)
824. SC. Thích Nữ Tâm Văn (Trần Thị Chuốt)
825. SC. Thích Nữ Thanh An (Nguyễn Thị Hương)
826. SC. Thích Nữ Như Thành (Trần Thị Ngọc Anh)
827. SC. Thích Nữ Chơn Lượng (Nguyễn Thị Hoa)
828. SC. Thích Nữ Huệ Phước (Nguyễn Thị Mỹ Lộc)
829. SC. Thích Nữ Như Nhàn (Nguyễn Thị Hưng)
830. SC. Thích Nữ Huệ Mỹ (Trần Thị Hoa)
831. SC. Thích Nữ Như Tâm (Nguyễn Thị Thu Thủy)
832. SC. Thích Nữ Chúc Học (Nguyễn Thị Tiên)
833. SC. Thích Nữ Diệu Chi (Nguyễn Thị Dung)
834. SC. Thích Nữ Phương Huệ (Lê Thị Thu Hồng)
835. SC. Thích Nữ Thủy Liên (Lương Thị Huyền)
836. SC. Thích Nữ Nhơn Liên (Bùi Thị Tánh)
837. SC. Thích Nữ Thúy Liên (Phan Thị Thanh Thúy)
838. SC. Thích Nữ Triệu Liên (Nguyễn Thị Cát Triệu)
839. SC.  Thích Nữ Chúc Trí (La Thị Dung)
840. SC. Thích Nữ An Mỹ (Trần Xuân Yến)
841. SC. Thích Nữ Thanh Trang (Nguyễn Ngọc Thu)
842. SC. Thích Nữ Truyền Trung (Đào Muối)
843. SC. Thích Nữ Giới Thanh (Nguyễn Thị Minh Lý)
844. SC. Thích Nữ Tắc Chơn (Trần Thị Mỹ Hoàng)
845. SC. Thích Nữ Tắc Thông (Đinh Thị Tuyết Dung)
846. SC. Thích Nữ An Mai (Võ Thị Ngọc Diệp)
847. SC. Thích Nữ Bảo Nguyệt (Nguyễn Thị Hồng Liên)
848. SC. Thích Nữ Lệ Tuyên (Phạm Thị Lương)
849. SC. Thích Nữ An Tiên (Lê Thị Lan)
850. SC. Thích Nữ Minh Thuần (Huỳnh Kim Đơn)
851. SC. Thích Nữ Tuệ Hạnh (Tăng Thị Chinh)
852. SC. Thích Nữ Như Phước (Nguyễn Thị Anh Đào)
853. SC. Thích Nữ Lệ Hiền (Nguyễn Thị Thảo)
854. SC. Thích Nữ Huệ Thường (Trần Thị Kim Lệ)
855. SC. Thích Nữ Như Đức (Trần Thị Hiệp)
856. SC. Thích Nữ Trung Nguyện (Võ Thị Linh Phương)
857. SC. Thích Nữ Quảng Nhật (Trần Thị Đông)
858. SC. Thích Nữ Huệ Trí (Phan Thị Thu Hương)
859. SC. Thích Nữ Ánh Liên (Nguyễn Thị Chua)
860. SC. Thích Nữ Giác Nguyên (Trương Thị Liên)
861. SC. Thích Nữ Thuần Chơn (Nguyễn Thị Thương)
862. SC. Thích Nữ Chúc Bảo (Phạm Thị Bích Ngọc)
863. SC. Thích Nữ Như Bảo (Trần Thị Sáu)
864. SC. Thích Nữ Tắc Ngộ (Phạm Thị Ù)
865. SC. Thích Nữ Chúc Nghiêm (Huỳnh Thị Mai Trang)
866. SC. Thích Nữ Như Phúc (Huỳnh Thị Đính)
867. SC. Thích Nữ An Viên (Bùi Thị Kim Dung)
868. SC. Thích Nữ Chúc Hiền (Nguyễn Thị Ngọc Mai)
869. SC. Thích Nữ An Nguyện (Nguyễn Thị Thanh Tuyền)
870. SC. Thích Nữ Chúc Toàn (Bùi Thị Phương)
871. SC. Thích Nữ Diệu Đạt (Nguyễn Thị Thành)
872. SC. Thích Nữ Nghiêm Lạc (Trần Thị Kim Hảo)
873. SC. Thích Nữ Như Phước (Phan Thị Thu Lan)
874. SC. Thích Nữ Diệu Minh (Lê Thị Bước)
875. SC. Thích Nữ Quảng Tú (Lê Thị Tuyết Mai)
876. SC. Thích Nữ Thánh Ngọc (Lê Ngọc Bích)
877. SC. Thích Nữ Ngộ Tịnh (Võ Thị Tố Loan)
878. SC. Thích Nữ Huệ Liên (Nguyễn Thị Tuyết)
879. SC. Thích Nữ Chơn Kim (Trần Thị Vàng)
880. SC. Thích Nữ Diệu Minh (Trương Ánh Phượng)
881. SC. Thích Nữ Viên Thục (Đặng Thị Thạch Anh)
882. SC. Thích Nữ Huệ Khánh (Lê Thị Hồng Yến)
883. SC. Thích Nữ Huệ Trí (Nguyễn Thị Hồng)
884. SC. Thích Nữ Huệ Hải (Đinh Kim Thuận)
885. SC. Thích Nữ Diệu Huệ (Lê Thị Tỏ)
886. SC. Thích Nữ Quảng Tâm (Nguyễn Thị Quí)
887. SC. Thích Nữ Trung Thành (Trần Thị Thanh Hằng)
888. SC. Thích Nữ Huệ Liên (Trần Thị Huệ)
889. SC. Thích Nữ Hiệp Liên (Ngô Thị Phương Yến)
890. SC. Thích Nữ Thông Liên (Phan Thị Kim Dung)
891. SC. Thích Nữ Như Hằng (Hoa Thị Thu Ngân)
892. SC. Thích Nữ Như Nghĩa (Nguyễn Thị Phương Thảo)
893. SC. Thích Nữ Tịnh Thiền (Lê Thị Phương Thảo)
894. SC. Thích Nữ Như Nguyệt (Phạm Thị Nguyệt Nga)
895. SC. Thích Nữ Huệ Liên Liên (Trần Thị Anh Đào)
896. SC. Thích Nữ Huệ Khánh (Lý Thu Uyên)
897. SC. Thích Nữ Như Lợi (Trần Thị Được)
898. SC. Thích Nữ Bảo Hoa (Sử Thị Phương)
899. SC. Thích Nữ Huệ Minh (Võ Thị Nương)
900. SC. Thích Nữ Huệ Hòa (Lê Thị Cẩm Vân)
901. SC. Thích Nữ Huệ Liên (Lâm Thị Hồng)
902. SC. Thích Nữ Huệ Bạch (Lê Thị Kim Vân)
903. SC. Thích Nữ An Trí (Trần Thị Ngọc Bích)
904. SC. Thích Nữ Huệ Bình (Dương Thị Phượng)
905. SC. Thích Nữ Diệu Hiếu (Tào Thị Thanh Thủy)
906. SC. Thích Nữ Chiếu Hồng (Quách Thị Son)
907. SC. Thích Nữ Tâm Thành (Đinh Thị Thu Thủy)
908. SC. Thích Nữ An Huệ (Phan Thị Tuyết Lan)
909. SC. Thích Nữ Phương Liên (Huỳnh Thị Kim Liên)
910. SC. Thích Nữ Độ Liên (Lâm Thị Thu)
911. SC. Thích Nữ Nhựt Mỹ (Trần Thị Kim Dung)
912. SC. Thích Nữ Như Phước (Trần Thị Ngọc)
913. SC. Thích Nữ Ngộ Liên (Trần Thị Xuân Cúc)
914. SC. Thích Nữ Diệu Ngọc (Nguyễn Thị Thu Cúc)
915. SC. Thích Nữ Tắc Phú (Nguyễn Thị Bích Thủy)
916. SC. Thích Nữ Diên Ngọc (Nguyễn Thị Thái Lý)
917. SC. Thích Nữ Huệ Lạc (Lê Thị Lan)
918. SC. Thích Nữ Liễu Ngọc (Lương Thị Thu Thảo)
919. SC. Thích Nữ Chúc Tài (Nguyễn Thị Ngọc)
920. SC. Thích Nữ Chấn Quang (Tất Hủ)
921. SC. Thích Nữ Chấn Nhân (Lư Quế Hương)
922. SC. Thích Nữ Chấn Huệ (Đường Tài Hữu)
923. SC. Thích Nữ Chấn Tịnh (Trần Ngọc Thu)
924. SC. Thích Nữ Lệ Tường (Bùi Thị Dành)
925. SC. Thích Nữ Trang Liên (Tô Thanh Ngọc)
926. SC. Thích Nữ Chúc Hiệp (Nguyễn Thị Kim Thúy)
927. SC. Thích Nữ Anh Liên (Nguyễn Thị Ái Chơn)
928. SC. Thích Nữ Chơn Giải (Văn Thị Ngọc Gấm)
929. SC. Thích Nữ Chúc Hỷ (Lê Thị Mai Loan)
930. SC. Thích Nữ Tâm Viên (Nguyễn Thị Châu)
931. SC. Thích Nữ Chánh Huệ (Công Huyền Tôn Nữ Thùy Trang)
932. SC. Thích Nữ Diệu Thọ (Hà Hồng Tươi)
933. SC. Thích Nữ Huệ Hạnh (Lê Thị Ngọc Lan)
934. SC. Thích Nữ Hạnh Châu (Trương Thị Thơm)
935. SC. Thích Nữ Diệu Hoa (Võ Thị Kim Ngọc)
936. NS. Thích Nữ Như Bích (Lê Thị Liên)
937. SC. Thích Nữ Tuệ Nghiêm (Trần Ngọc Vân)
938. SC. Thích Nữ Như Nguyện (Nguyễn Thị Mật)
939. SC. Thích Nữ Ngộ Phước (Phạm Thị Mỹ Quyên)
940. SC. Thích Nữ Trung Tánh (Nguyễn Hồng Hạnh)
941. SC. Thích Nữ Lệ Châu (Nguyễn Thị Mộng Cầm)
942. SC. Thích Nữ Liễu Liên (Nguyễn Thị Hiền)
943. SC. Thích Nữ Như Kim (Trương Thị Kim Ngân)
944. SC. Thích Nữ Mỹ Thơm (Tống Huỳnh Hương)
945. SC. Thích Nữ Diệu Trang (Lê Thị Sa)
946. SC. Thích Nữ Lệ Thuận (Nguyễn Thị Kiều Nhi)
947. SC. Thích Nữ Chúc Thọ (Huỳnh Thị Nguyệt)
948. SC. Thích Nữ An Hạnh (Dương Thị Ngọc Hiếu)
949. SC. Thích Nữ Chúc Niệm (Nguyễn Thị Phượng)
950. SC. Thích Nữ Huệ Xuân (Nguyễn Thị Bạch Tuyết)
951. SC. Thích Nữ Như Hoa (Trần Ngọc Hương)
952. SC. Thích Nữ Nhựt Hương (Tống Thị Kim Hương)
953. SC. Thích Nữ Như Lan (Võ Thị Hoa)
954. SC. Thích Nữ Chúc Bích Phạm Thị Hằng
955. SC. Thích Nữ Chúc Thủy (Phạm Thị Nga)
956. SC. Thích Nữ Tuệ Nguyện (Nguyễn Thị Kim Chi)
957. SC. Thích Nữ Huệ An (Mai Thị Ngọc Hà)
958. SC. Thích Nữ Huệ Viên (Ngô Thị Dạ Quang Châu)
959. SC. Thích Nữ Viên Chính (Trần Thị Thanh Hoa)
960. SC. Thích Nữ An Huệ (Trần Thị Minh)
961. NS. Thích Nữ Vĩnh Bình (Nguyễn Duy Diệu Hương)
962. SC. Thích Nữ Như Đức (Nguyễn Đặng Tuyết Hồng)
963. SC. Thích Nữ Chúc Hiệp (Nguyễn Thị Phương)
964. SC. Thích Nữ Liên Huệ (Ngô Thị Kim Tuyến)
965. SC. Thích Nữ Hạnh Quán (Nguyễn Thị Tuyết)
966. SC. Thích Nữ Tâm Liên (Chương Thị Tám)
967. SC. Thích Nữ Diệu Ngộ (Lê Thị Cần)
968. SC. Thích Nữ An Phước (Hà Thị Trâm)
969. SC. Thích Nữ Hạnh Mãn (Nguyễn Thị Phương Chi)
970. SC. Thích Nữ An Mai (Võ Thị Ngọc Điệp)
971. SC. Thích Nữ Viên Định (Nguyễn Thị Nhành)
972. SC. Thích Nữ Huệ Hạnh (Phan Thị Hường)
973. SC. Thích Nữ Như Thảo (Văn Thị Thanh)
974. SC. Thích Nữ Như Thái (Phạm Thị Anh Đào)
975. SC. Thích Nữ Như Thông (Phạm Hồng Yến)
976. SC. Thích NữLiên Hoa (Lê Thị Kim Vinh)
977. SC. Thích Nữ Lệ Minh (Lê Thị Tuyết Hiền)
978. SC. Thích Nữ Diệu Định (Nguyễn Thị Điểm)
979. SC. Thích Nữ An Nguyệt (Nguyễn Thị Việt Phương)
980. SC. Thích Nữ An Nguyên (Huỳnh Thị Sáu)
981. SC. Thích Nữ Như Tiên (Phạm Thị Anh Đào)
982. SC. Thích Nữ Quảng Thử (Trần Thị Ánh Hương)
983. SC. Thích Nữ Giới Luật (Nguyễn Thị Phú)
984. SC. Thích Nữ Nguyên Phước (Võ Thị Vĩnh)
985. SC. Thích Nữ Như Tuyết (Hà Thị Ánh)
986. SC. Thích Nữ Như Liên (Lê Thị Thu Oanh)
987. SC. Thích Nữ Như Phước (Lê Thị Thu Thảo)
988. SC. Thích Nữ Như Hiếu (Nguyễn Thị Hồng Thủy)
989. SC. Thích Nữ Như Thuần (Nguyễn Thị Triều)
990. SC. Thích Nữ Như Bình (Lê Thị Thanh)
991. SC. Thích Nữ Nguyên Trinh (Lê Thị Tuyết)
992. SC. Thích Nữ Như Thông (Trương Thị Bảy)
993. SC. Thích Nữ Như Trang (Trần Thị Yên)
994. SC. Thích Nữ Nghiêm Liên (Nguyễn Thị Ngọc Diệp)
995. SC. Thích Nữ Huệ Thuận (Lê Thị Dung)
996. SC. Thích Nữ Như Nghiêm (Phan Thị Thu)
997. SC. Thích Nữ Huệ Giác (Nguyễn Thị Gái)
998. SC. Thích Nữ Huệ Đức (Nguyễn Thị Thuận)
999. SC. Thích Nữ Trung Đức (Nguyễn Thị Kiều Loan)
1000. SC. Thích Nữ Tâm Phương (Bùi Thị Thanh Hà)
1001. SC. Thích Nữ Tánh Ngọc (Nguyễn Thị Ngọc Thúy)
1002. SC. THÍCH NỮ Huệ Vị (Lư Thị Mỹ Hương)
1003. SC. Thích Nữ Huệ Huy (Lữ Thu Huệ)
1004. SC. Thích Nữ Như Hòa (Bùi Thị Nhinh)
1005. SC. Thích Nữ Huệ Đức (Nguyễn Thị Lý)
1006. SC. Thích Nữ Như Thanh (Trần Thị Kim Hoa)
1007. SC. Thích Nữ Tuệ Bổn (Phạm Thị Minh Thúy)
1008. SC. Thích Nữ Tuệ Nghiêm (Phạm Thị Giàu)
1009. SC. Thích Nữ Tuệ Trang (Lê Thị Xuân Phương)
1010. SC. Thích Nữ Chánh Lý (Hồ Thị Lan)
1011. SC. Thích Nữ Như Viên (Nguyễn Thị Như Hồng)
1012. SC. Thích Nữ Hồng Chánh (Lê Thị Tám)
1013. SC. Thích Nữ Huệ Viên (Trần Thị Kim Sang)
1014. SC. Thích Nữ Hiếu Liên (Trần Kim Hồng)
1015. SC. Thích Nữ Hiền Liên (Lê Thị Hồng Mỹ Tiên)
1016. SC. Thích Nữ Sĩ Liên (Phan Thị Thuận)
1017. SC. Thích Nữ Như Luật (Võ Thị Hồng Vân)
  HẬU GIANG: 08 vị
1018. SC. Thích Nữ Diệu Ngọc (Nguyễn Thụy Tươi)
1019. SC. Thích Nữ Diệu Nguyện (Phạm Thị Thủy)
1020. SC. Thích Nữ Nguyên Hoa (Văn Thị Lệ)
1021. SC. Thích Nữ Thanh Bạch (Tăng Ngọc Vân)
1022. SC. Thích Nữ Liên Liên (Võ Thị Liên)
1023. SC. Thích Nữ Như Hoa (Nguyễn Thị Đèo)
1024. SC. Thích Nữ Tâm Thường (Lê Thị Hoa Thêu)
1025. SC. Thích Nữ Như Hồng (Nguyễn Thị Tót)
  HÀ GIANG: 01 vị
1026. SC. Thích Đàm Tuyến (Lưu Thị Loan)
  HÀ NAM: 14 vị
1027. SC. Thích Đàm Hường (Hoàng Thị Ngoãn)
1028. SC. Thích Đàm Hòa (Nguyễn Thị Hòa)
1029. SC. Thích Đàm Thủy (Đặng Thanh Lan)
  HẢI DƯƠNG: 22 vị
1030. SC. Thích Đàm Nghị (Nguyễn Thị Chuyền)
1031. SC. Thích Đàm Hữu (Đồng Thị Bỉnh)
1032. SC. Thích Đàm Hiếu (Phạm Thị Ngát)
1033. SC. Thích Đàm Nhất (Nguyễn Thị Nhất)
1034. SC. Thích Bảo Lương (Đào Thị Luyến)
1035. SC. Thích Đàm Mười (Tăng Thị Mười)
1036. SC. Thích Nữ Minh Hạnh (Lê Thị Kim Liên)
1037. SC. Thích Đàm Chính (Vũ Thị Lý)
1038. SC. Thích Đàm Thanh (Nhữ Thị Thanh)
1039. SC. Thích Đàm Thường (Nhữ Thị Bình)
1040. SC. Thích Nữ Tuệ Hải (Trần Thị Nhị)
1041. SC. Thích Hạnh Nguyện (Vương Diệu Thanh)
1042. SC. Thích Đàm Huê (Phạm Thị Hoa)
1043. SC. Thích Đàm Thắm (Đỗ Thị Thắm)
1044. SC. Thích Đàm Tiến (Hà Thị Duyên)
1045. SC. Thích Huệ Đăng (Trần Thị Thoa)
1046. SC. Thích Nữ Liên Tuệ (Hoàng Thị Hoa)
1047. SC. Thích Đàm Biên (Đỗ Thị Biên)
    HƯNG YÊN: 17 vị
1048. SC. Thích Đàm May (Phạm Thị May)
1049. SC. Thích Đàm Thấp (Hoàng Thị Thấp)
1050. SC. Thích Đàm Nam (Nguyễn Thị Lan Phương)
1051. SC. Thích Đàm Oanh (Đỗ Thị Oanh)
1052. SC. Thích Đàm Lương (Trần Thị Loan)
1053. SC. Thích Đàm Đăng (Cao Thị Dung)
1054. SC. Thích Đàm Hà (Vương Thị Hà)
1055. SC. Thích Đàm Ngần (Trần Thị Nhuần)
1056. SC. Thích Đàm Thường (Lê Thị Thường)
1057. SC. Thích Đàm Thắm (Đào Thị Thắm)
1058. SC. Thích Đàm Hoa (Lê Thị Hoa)
1059. SC. Thích Tuệ Hạnh (Nguyễn Thị Đào)
1060. SC. Thích Nữ Trí Liên (Trần Thị Kim Loan)
1061. SC. Thích Đàm Hằng (Trần Thị Hằng)
1062. SC. Thích Nữ Như Huệ (Lê Thị Phượng)
1063. SC. Thích Diệu Hương (Lê Thị Sáu)
1064. SC. Thích Bảo Tịnh (Phạm Thị Thêu)
  KHÁNH HÒA: 47 vi
1065. SC. Thích Nữ Giới Liên (Nguyễn Thị Vân)
1066. SC. Thích Nữ Nguyên Thanh (Phạm Thị Tâm)
1067. SC. Thích Nữ Thuần Nhã (Lương Thị Linh)
1068. SC. Thích Nữ Khánh Viên (Hoàng Thị Thu Trang)
1069. SC. Thích Nữ Thông Nhàn (Trần Thị Thu Huyền)
1070. SC. Thích Nữ Tâm Trang (Hà Thị Thu Thủy)
1071. SC. Thích Nữ Nhựt Thông (Huỳnh Thị Nguyễn Lệ)
1072. SC. Thích Nữ Diệu Tịnh (Nguyễn Thị Thu Thủy)
1073. SC. Thích Nữ Chơn Tâm (Lê Thị Hiền)
1074. SC. Thích Nữ Hạnh Quang (Trần Lê Kim thương)
1075. SC. Thích Nữ Hậu Liên (Trần Thị Quy)
1076. SC. Thích Nữ Chúc Diệu (Nguyễn Thị Xuân Hương)
1077. SC. Thích Nữ Nguyên Tuyên (Nguyễn Thị Dương)
1078. SC. Thích Nữ Viên Dung (Phan Thị Kim Anh)
1079. SC. Thích Nữ Thuần Nghĩa (Nguyễn Thị Thanh Thủy)
1080. SC. Thích Nữ Thuần Nhân (Hà Thị Kim Thanh)
1081. SC. Thích Nữ Nguyên Trí (Nguyễn Thị Đúng)
1082. SC. Thích Nữ Tịnh Châu (Đinh Thị Tuyết Ngọc)
1083. SC. Thích Nữ Thuần Nhẫn (Lê Thị Bích Diệp)
1084. SC. Thích Nữ Chơn Nhã (Phạm Thị Út)
1085. SC. Thích Nữ Huệ Ngọc (Nguyễn Thị Quý)
1086. SC. Thích Nữ Thuần Nhật (Đỗ Thị Minh Hòa)
1087. SC. Thích Nữ Thuần Hảo (Hồ Thị Thúy)
1088. SC. Thích Nữ Huệ Vân (Nguyễn Thị Ngọc Lệ)
1089. SC. Thích Nữ Viên Nhàn (Nguyễn Thị Thu Anh)
1090. SC. Thích Nữ Thuần Tâm (Trần Thị Hạnh)
1091. SC. Thích Nữ Diệu Ân (Phạm Thị Xuân Trang)
1092. SC. Thích Nữ Diệu Thịnh (Nguyễn Thị Ngọc Loan)
1093. SC. Thích Nữ Chơn Phương (Hồ Thị Thanh Nga)
1094. SC. Thích Nữ Tâm Chánh (Nguyễn Thị Thanh Hà)
1095. SC. Thích Nữ Viên Hảo (Nguyễn Thị Yến)
1096. SC. Thích Nữ Viên Tấn (Phan Thị Công Xứng)
1097. SC. Thích Nữ Diệu Huệ (Cao Thị Hồng)
1098. SC. Thích Nữ Thông Sơn (Đỗ Thị Lý)
1099. SC. Thích Nữ An Huyền (Trần Thị Diễm Châu)
1100. SC. Thích Nữ Thông Nhã (Nguyễn Thị Sáng)
1101. SC. Thích Nữ Diệu Huyền (Hồ Thị Hòa)
1102. SC. Thích Nữ Diệu An (Nguyễn Thị Hoa)
1103. SC. Thích Nữ Thông Từ (Trịnh Thị Mỹ Tiên)
1104. SC. Thích Nữ An Nguyện (Nguyễn Thị An)
1105. SC. Thích Nữ Liên Phương (Lê Nguyễn Thị Nguyệt)
1106. SC. Thích Nữ Nhàn Liên (Võ Thị Cường)
1107. SC. Thích Nữ Chơn Hiền (Lê Thị Sang)
1108. SC. Thích Nữ Thông Chỉnh (Trần Thị Tuyết Trang)
1109. SC. Thích Nữ Liên Thuận (Trần Thị Luôn)
1110. SC. Thích Nữ Tịnh Hạnh (Trần Lê Kim Quyên)
1111. SC. Thích Nữ Bi Trí (Nguyễn Kim Xuân)
  KIÊN GIANG: 06 vị
1112. SC. Thích Nữ Như Lộc (Đặng Thị Ngọc Cơ)
1113. SC. Thích Nữ Huyền Thanh (Phạm Thị Mỹ)
1114. SC. Thích Nữ Như Huệ (Trần Thị Hiền)
1115. SC. Thích Nữ Như Chi (Nguyễn Thị Lam)
1116. SC. Thích Nữ Như Nhã (Nguyễn Thị Cẩm Tú)
1117. SC. Thích Nữ Huệ Thuận (Trần Thị Kim Thủy)
    KON TUM: 05 vị
1118. SC. Thích Nữ Chúc Giác (Lê Thị Luyện)
1119. SC. Thích Nữ Liên Duyên (Võ Thị Kim Liên)
1120. SC. Thích Nữ Liên Phúc (Nguyễn Thị Thanh Xuân)
1121. SC. Thích Nữ Huệ Tâm (Trần Thị Nghĩa )
1122. SC. Thích Nữ Liên Nhân (Lâm Thị Ngọc Hiền)
  LÂM ĐỒNG: 73 vị
1123. SC. Thích Nữ Minh Triều (Đặng Thị Hưng)
1124. SC. Thích Nữ Hạnh Nhẫn (Lê Thị Quý)
1125. SC. Thích Nữ Tịnh Ý (Nguyễn Thị Kim Sáng)
1126. SC. Thích Nữ Tịnh Đức (Nguyễn Thị Tuyết Loan)
1127. SC. Thích Nữ Thuần Giới (Thái Thị Ánh)
1128. SC. Thích Nữ Diệu Thành (Nguyễn Thị Hải)
1129. SC. Thích Nữ Chơn Hoa (Lý A Mùi)
1130. SC. Thích Nữ Tịnh An (Trần Thị Thẩm)
1131. SC. Thích Nữ Hạnh Ngọc (Phạm Thị Hoa)
1132. SC. Thích Nữ Đồng Ngọc (Nguyễn Thị Châu)
1133. SC. Thích Nữ Duy Đạt (Võ Thị Thành)
1134. SC. Thích Nữ Huệ Phúc (Nguyễn Thị Mai)
1135. SC. Thích Nữ Huệ Hiền (Đỗ Thị Minh Trí)
1136. SC. Thích Nữ Hạnh Ân (Lê Thị Lan Thanh)
1137. SC. Thích Nữ Hạnh Bảo (Dương Thị Kim Liên)
1138. SC. Thích Nữ Thuần Định (Lữ Thị Thế)
1139. SC. Thích Nữ Linh Nguyệt (Đặng Thị Thanh)
1140. SC. Thích Nữ Thuần Giới (Nguyễn Thị Điểm)
1141. SC. Thích Nữ Hải Lý (Đặng Thị Kim Ngoan)
1142. SC. Thích Nữ Hạnh Nguyện (Lê Thị Hồng Sương)
1143. SC. Thích Nữ Nhật Quang (Lê Thị Tân)
1144. SC. Thích Nữ Khánh Chơn (Nguyễn Thị Kim Anh)
1145. SC. Thích Nữ Chúc Nghiêm (Phạm Thị Tư)
1146. SC. Thích Nữ Tâm Ngộ (Lê Thị Bảy)
1147. SC. Thích Nữ Phổ Minh (Hoàng Thị Thư)
1148. SC. Thích Nữ tịnh Quang (Trần Thị Ghết)
1149. SC. Thích Nữ Trí Giác (Lê Thị Liên)
1150. SC. Thích Nữ Tâm Nghĩa (Lê Thị Năm)
1151. SC. Thích Nữ Tịnh Niệm (Nguyễn Thị Hai)
1152. SC. Thích Nữ Như Thảo (Trần Thị Mai Hương)
1153. SC. Thích Nữ Lài Liên (Nguyễn Thị Kim Lợi)
1154. SC. Thích Nữ Như Nguyện (Nguyễn Thị Tỷ)
1155. SC. Thích Nữ Huệ Đức (Lâm Thị Mỹ Trang)
1156. SC. Thích Nữ Chơn Tuệ (Trịnh Thị Bích Thạch)
1157. SC. Thích Nữ Chơn Phúc (Bùi Hoàng Lệ Hồng)
1158. SC. Thích Nữ Huy Minh (Phạm Thị Thu Hương)
1159. SC. Thích Nữ Trung Hải (Võ Thị Nhị)
1160. SC. Thích Nữ Bồ Đề (Nguyễn Thị Kim Lan)
1161. SC. Thích Nữ Ánh Liên (Ngô Thị Minh Hoàng)
1162. SC. Thích Nữ Phổ Tuệ (Kiều Thị Châu)
1163. SC. Thích Nữ Diệu Hoa (Cao Thị Vui)
1164. SC. Thích Nữ Tịnh Bình (Đoàn Thị Giới)
1165. SC. Thích Nữ Tịnh Hải (Hà Kim MLô)
1166. SC. Thích Nữ Minh Thường (Nguyễn Thị Dậu)
1167. SC. Thích Nữ Phúc Liên (Nguyễn Thị Diệu Nhung)
1168. SC. Thích Nữ Hạnh Thuận (Hà Thị Dinh)
1169. SC. Thích Nữ Linh Xuân (Huỳnh Thị Hoàng)
1170. SC. Thích Nữ Linh Hòa (Phan Thị Thố)
1171. SC. Thích Nữ Chơn Minh (Trần Đoan Thụy)
1172. SC. Thích Nữ Huệ Cảnh (Hà Thị Kim Cương)
1173. SC. Thích Nữ Chúc Tâm (Nguyễn Thị Lan)
1174. SC. Thích Nữ Diệu Phước (Phùng Thị Sương)
1175. SC. Thích Nữ Phổ Tế (Nông Thị Chương)
1176. SC. Thích Nữ Liên Yên (Đinh Thị Bình)
1177. SC. Thích Nữ Hiền Liên (Dương Thị Kim Thư)
1178. SC. Thích Nữ Lệ Trí (Nguyễn Thị Ngọc Hòa)
1179. SC. Thích Nữ Quảng Hòa (Trần Thị Hữu Hiền)
1180. SC. Thích Nữ Hạnh Giác (Trần Thị Trọng)
1181. SC. Thích Nữ Diệu Pháp (Lê Thị Chuýt)
1182. SC. Thích Nữ Hạnh Tùng (Lý Thị Cam Thủy)
1183. SC. Thích Nữ Hạnh Khai (Lê Thị Thương)
1184. SC. Thích Nữ Như Ngọc (Nguyễn Thị Ngọc Lan)
1185. SC. Thích Nữ Chơn Đạo (Đặng Thị Thiên Hương)
1186. SC. Thích Nữ Hạnh Dung (Nguyễn Thị Kim Hoa)
1187. SC. Thích Nữ Thuần Hải (Huỳnh Thị Mỹ Châu)
1188. SC. Thích Nữ Thuần Khai (Vương Thị Ngọc Diễm)
1189. SC. Thích Nữ Khánh Hạnh (Trần Thị Kim Quyên)
1190. SC. Thích Nữ Khánh Nhẫn (Võ Thị Sâm)
1191. SC. Thích Nữ Chúc Đạt (Phạm Thị Thành)
1192. SC. Thích Nữ An Thiền (Trần Thị Mùi)
1193. SC. Thích Nữ An Nghĩa (Võ Thị Mận)
1194. SC. Thích Nữ Huệ Pháp (Lê Thị Liễu)
1195. SC. Thích Nữ Như Kim (Ngô Thị Ánh Nguyệt)
  LONG AN: 34 vị
1196. SC. Thích Nữ Quảng Thùy (Bùi Thị Hai)
1197. SC. Thích Nữ Hạnh Quang (Bùi Thị Hà)
1198. SC. Thích Nữ Huệ Cảnh (Nguyễn Ngọc Thảo)
1199. SC. Thích Nữ An Phương (Trần Thị Thúy)
1200. SC. Thích Nữ Tắc Nghiêm (Biện Thị Hiệm)
1201. SC. Thích Nữ Thiền Phương (Võ Thị Yến)
1202. SC. Thích Nữ An Tâm (Nguyễn Thị Lực)
1203. SC. Thích Nữ Thông Liên (Nguyễn Thị Tám)
1204. SC. Thích Nữ Bửu Liên (Thái Thị Hồng)
1205. SC. Thích Nữ Diệu Thanh (Võ Thị Rỹ)
1206. SC. Thích Nữ Minh Nghiêm (Nguyễn Thị Vàng)
1207. SC. Thích Nữ Chúc Phương (Trần Thị Như Thiền)
1208. SC. Thích Nữ Chúc Hoa (Nguyễn Thị Lâm)
1209. SC. Thích Nữ Nguyên Bửu (Lưu Thị Thúy Diễm)
1210. SC. THÍCH NỮ An Như (Trần Thị Bé)
1211. SC. Thích Nữ An Thu (Vương Thị Kim Loan)
1212. SC. Thích Nữ An Thanh (Lê Thị Ánh Thơ)
1213. SC. Thích Nữ An Hậu (Phạm Thị Kim Anh)
1214. SC. Thích Nữ Diệu Định (Trương Thị Cẩm)
1215. SC. Thích Nữ Lan Liên (Nguyễn Thị Nữ)
1216. SC. Thích Nữ Liên Trang (Đinh Thị Loan Ngân)
1217. SC. Thích Nữ Hạnh Phát (Lưu Thị Út)
1218. SC. Thích Nữ Hạnh Huệ (Lê Thị Kim Hồng)
1219. SC. Thích Nữ Bảo Lạc (Đoàn Thị Thu Hương)
1220. SC. Thích Nữ Bảo Giác (Nguyễn Thị Thủy)
1221. SC. Thích Nữ Hiệp Liên (Trần Thị Mỹ Phượng)
1222. SC. Thích Nữ Phấn Liên (Lê Mỹ)
1223. SC. Thích Nữ Tịnh Bửu (Lê Thị Nga)
1224. SC. Thích Nữ Bảo Tâm (Nguyễn Thị Xuân Huế)
1225. SC. Thích Nữ Đào Liên (Hồ Thị Thanh)
1226. SC. Thích Nữ Huệ Liên (Nguyễn Thị Xuân Lan)
1227. SC. Thích Nữ Hòa Liên (Võ Ngọc Mỹ)
1228. SC. Thích Nữ Diệu Huệ (Cao Thị Kim Dung)
1229. SC. Thích Nữ An Hiếu (Nguyễn Thị Bạch Lan)
      NAM ĐỊNH: 26 vị
1230. SC. Thích Đàm Hảo (Đỗ Thị Hảo)
1231. SC. Thích Đàm Mận (Đặng Thị Mận)
1232. SC. Thích Đàm Lan (Nguyễn Thị Ngoan)
1233. SC. Thích Đàm Khiêm (Phạm Thị Mưu)
1234. SC. Thích Đàm Hạnh (Nguyễn Thị Xuân)
1235. SC. Thích Đàm Thu (Vũ Thị Thu)
1236. SC. Thích Đàm Thép (Cao Thị Thép)
1237. SC. Thích Đàm Vĩnh (Trần Thị Lanh)
1238. SC. Thích Đàm Thuận (Nguyễn Thị Kết)
1239. SC. Thích Đàm Ngọc (Vũ Thị Nga)
1240. SC. Thích Đàm Thúy (Nguyễn Thị Thúy)
1241. SC. Thích Đàm Chính (Trần Thị Chín)
1242. SC. Thích Đàm Mai (Vũ Thị Mai)
1243. SC. Thích Đàm Chương (Nguyễn Thị Chương)
1244. SC. Thích Đàm Hưng (Nguyễn Thị Hưng)
1245. SC. Thích Đàm Khánh (Phạm Thị Sánh)
1246. SC. Thích Đàm Đông (Hà Thị Đông)
1247. SC. Thích Đàm Loan (Hoàng Thị Loan)
1248. SC. Thích Đàm Loan (Hoàng Thị Loan)
1249. SC. Thích Nữ Hạnh Pháp (Lý Thị Xuân)
1250. SC. Thích Đàm Thọ (Nguyễn Thị Thọ)
1251. SC. Thích Đàm Tùy (Nguyễn Thị Mơ)
1252. SC. Thích Đàm Hảo (Phạm Thị Hoài)
1253. SC. Thích Đàm Hồng (Phạm Thị Hồng)
1254. SC. Thích Đàm Hải (Lưu Thị Tiện)
1255. SC. Thích Đàm Hiền (Hoàng Thị Hiền)
  NGHỆ AN: 01 vị
1256. SC. Thích Diệu  Nhẫn (Đinh Thị Hòa)
  NINH BÌNH: 20 vị
1257. SC. Thích Đàm Tịnh (Nguyễn Thị Sen)
1258. SC. Thích Đàm Lành (Trần Thị Vải)
1259. SC. Thích Đàm Bích (Trần Thị Thắm)
1260. SC. Thích Đàm Lan (Nguyễn Thị Lan)
1261. SC. Thích Đàm Lưu (Phạm Thị Mơ)
1262. SC. Thích Đàm Cúc (Ngô Thị Cúc)
1263. SC. Thích Đàm Bình (Đinh Thị Bình)
1264. SC. Thích Đàm Hường (Lã Thị Tươi)
1265. SC. Thích Đàm Bình (Đinh Thị Bình)
1266. SC. Thích Đàm Hường (Lã Thị Tươi)
1267. SC. Thích Đàm Trang (Phạm Thị Tiu)
1268. SC. Thích Đàm Linh (Đoàn Thị Loan)
1269. SC. Thích Đàm Mai (Nguyễn Thị Tươi)
1270. SC. Thích Đàm Hương (Dương Thị Hồng)
1271. SC. Thích Đàm Quang (Nguyễn Thị Lan)
1272. SC. Thích Đàm Khánh (Nguyễn Thị Phấn)
1273. SC. Thích Đàm Thiện (Bùi Thị Liền)
1274. SC. Thích Đàm Luyến (Mai Thị Ngoan)
1275. SC. Thích Đàm Thuần (Phạm Thị Mười)
1276. SC. Thích Đàm Hồng (Trần Thị Ngát)
  NINH THUẬN: 29 vị
1277. SC. Thích Nữ Chơn Nghiêm (Nguyễn Thị Kim Vân)
1278. SC. Thích Nữ Chơn An (Lê Thị Ngộ)
1279. SC. Thích Nữ Tâm Khiết (Phan Thị Tám)
1280. SC. Thích Nữ Chơn Hiền (Phạm Thị Mỹ Dung)
1281. SC. Thích Nữ Chơn Khánh (Nguyễn Thị Lan)
1282. SC. Thích Nữ Liên Cơ (Trần Thị Hồng Mùi)
1283. SC. Thích Nữ Chơn Thức (Phạm Thị Thu Tiết)
1284. SC. Thích Nữ Chơn Thành (Võ Thị Hồng Đào)
1285. SC. Thích Nữ Chơn Huy (Nguyễn Thị Hòa)
1286. SC. Thích Nữ Hải Liên (Nguyễn Thị Út)
1287. SC. Thích Nữ Liên Hạt (Trần Thị Hạt)
1288. SC. Thích Nữ Như Liên (Cao Thị Vàng)
1289. SC. Thích Nữ Liên Chánh (Trương Thị Trước)
1290. SC. Thích Nữ Chơn Lý (Nguyễn Thị Hồng)
1291. SC. Thích Nữ Hạnh Trí (Đặng Thị Hiếu Hạnh)
1292. SC. Thích Nữ Chơn Ngọc (Đinh Thị Thúy Linh)
1293. SC. Thích Nữ Đức Thịnh (Phạm Thị Thu Thái)
1294. SC. Thích Nữ Đức Nhẫn (Lưu Thị Ngọc Như)
1295. SC. Thích Nữ Liên Tuyền (Nguyễn Thủy Tiên)
1296. SC. Thích Nữ Liên Định (Nguyễn Thị Kim Định)
1297. SC. Thích Nữ Liên Giáo (Nguyễn Thị Mai)
1298. SC. Thích Nữ Liên Lý (Nguyễn Thị Dư)
1299. SC. Thích Nữ Chơn Lý (Nguyễn Thị Hồng Nhụy)
1300. SC. Thích Nữ Chơn Nhân (Đào Thị Hà)
1301. SC. Thích Nữ Chơn Thể (Nguyễn Thị Chung)
1302. SC. Thích Nữ Chơn An (Nguyễn Thị Hương)
1303. SC. Thích Nữ Phương Liên (Nguyễn Thị Ái)
1304. SC. Thích Nữ Như Tánh (Trần Thị Như Rơi)
1305. SC. Thích Nữ Chơn Viên (Đỗ Thị Long)
  PHÚ YÊN: 22 vị
1306. SC. Thích Nữ Minh Chơn (Phan Thị Quý)
1307. SC. Thích Nữ Diệu Hiền (Nguyễn Thị Trang)
1308. SC. Thích Nữ Minh Tiến (Nguyễn Võ Thị Thanh Loan)
1309. SC. Thích Nữ Minh Tâm (Lê Thị Mỹ Hiệp)
1310. SC. Thích Nữ Trung Liên (Nguyễn Thị Thiển)
1311. SC. Thích Nữ Tâm Bổn (Nguyễn Thị Thu Hương)
1312. SC. Thích Nữ Hạnh Lộc (Đoàn Thị Hưởng)
1313. SC. Thích Nữ Viên Thắng (Nguyễn Thị Hiền)
1314. SC. Thích Nữ Diệu Hữu (Trương Thị Bích Liên)
1315. SC. Thích Nữ Chúc Chi (Nguyễn Thị Bích Lan)
1316. SC. Thích Nữ Quảng Chơn (Võ Thị Nở)
1317. SC. Thích Nữ Chơn Như (Nguyễn Thị Thừa)
1318. SC. Thích Nữ Minh Hạnh (Trần Thị Hồng)
1319. SC. Thích Nữ Tâm Minh (Võ Thị Ánh Nguyệt)
1320. SC. Thích Nữ Quảng Minh (Trần Thị Kim Yến)
1321. SC. Thích Nữ Nhật Thạnh (Võ Thị Đông)
1322. SC. Thích Nữ Tâm Trí (Phạm Nguyễn Thị Minh Tâm)
1323. SC. Thích Nữ Tâm Phương (Nguyễn Thị Ngọc Lan)
1324. SC. Thích Nữ Tâm Hòa (Hồ Thị Diệu Hiền)
1325. SC. Thích Nữ Đức Phụng (Nguyễn Thị Phượng)
1326. SC. Thích Nữ Viên Diệu (Ngô Thị Xép)
1327. SC. Thích Nữ Quảng Lương (Phạm Thị Trinh)
      QUẢNG NAM: 29 vị
1328. SC. Thích Nữ Hạnh Bảo (Phan Thị Luật)
1329. SC. Thích Nữ Diệu Thiện (Hà Thị Ngọc Mai)
1330. SC. Thích Nữ Điền Liên (Lương Thị Nở)
1331. SC. Thích Nữ Nguyệt Liên (Mai Thị Em)
1332. SC. Thích Nữ Hạnh Đàm (Nguyễn Thị Nhĩ)
1333. SC. Thích Nữ Tâm Hà (Võ Thị Hồng Phương)
1334. SC. Thích Nữ Tịnh Thường (Nguyễn Thị Phận)
1335. SC. Thích Nữ Tấn Liên (Nguyễn Thị Thương)
1336. SC. Thích Nữ Huệ Phúc (Phan Thị Luật Em)
1337. SC. Thích Nữ Huệ Ân (Bạch Thị Thùy Vân)
1338. SC. Thích Nữ Nguyệt Thanh (Trần Thị Đệ)
1339. SC. Thích Nữ Huệ Âm (Nguyễn Thị Vy)
1340. SC. Thích Nữ Hạnh Bình (Đỗ Thị Hồng)
1341. SC. Thích Nữ Hạnh Nhân (Trần Thị Hạnh)
1342. SC. Thích Nữ Huệ Liên (Võ Thị Hồng)
1343. SC. Thích Nữ Hạnh Lý (Võ Thị Diệu Huệ)
1344. SC. Thích Nữ Huệ Pháp (Trần Thị Như Giang)
1345. SC. Thích Nữ Huệ Diên (Đinh Thị Trang)
1346. SC. Thích Nữ Thông Tuệ (Nguyễn Thị Hồng Anh)
1347. SC. Thích Nữ Hạnh Thanh (Huỳnh Thị KIều Thúy)
1348. SC. Thích Nữ Thanh Hồng (Nguyễn Thị Thanh Tâm)
1349. SC. Thích Nữ Thanh Hà (Nguyễn Thị Lang)
1350. SC. Thích Nữ Thông Đạt (Phạm Thị Chung)
1351. SC. Thích Nữ Thông Tín (Ngô Thị Dũng)
1352. SC. Thích Nữ Tâm Thành (Nguyễn Thị Hoàng)
1353. SC. Thích Nữ Diệu Hoa (Nguyễn Thị Xê)
1354. SC. Thích Nữ Thông Ân (Nguyễn Thị Tần)
1355. SC. Thích Nữ Nhật Hòa (Nguyễn Thị Lợi)
1356. SC. Thích Nữ Nguyệt Chiếu (Trương Thị Kim Yến)
  QUẢNG NGÃI: 22 vị
1357. SC. Thích Nữ Huệ Vân (Võ Thị Nam)
1358. SC. Thích Nữ Huệ Ân (Bùi Thị Thuyền)
1359. SC. Thích Nữ Hạnh Tường (Nguyễn Thị Mỹ Phước)
1360. SC. Thích Nữ Đồng Kim (Nguyễn Thị Trang)
1361. SC. Thích Nữ Huệ Liên (Trần Hoàng Dung)
1362. SC. Thích Nữ Tịnh Đức (Nguyễn Thị Sáu)
1363. SC. Thích Nữ Thiền Thông (Nguyễn Thị Thái)
1364. SC. Thích Nữ Chánh Định (Phạm Thị Luật)
1365. SC. Thích Nữ Chơn Nguyên (Hoàng Thị Tuyết Mai)
1366. SC. Thích Nữ Hạnh Thông (Nguyễn Thị Kim Sen)
1367. SC. Thích Nữ Quảng Trì (Phạm Thị Kim Liên)
1368. SC. Thích Nữ Liên Thùy (Nguyễn Thị Nga)
1369. SC. Thích Nữ Hạnh Đàm (Nguyễn Thị Bạch Yến)
1370. SC. Thích Nữ Thuần Liên (Nguyễn Thị Kim Tiền)
1371. SC. Thích Nữ Thông Hiếu (Võ Thị Khâm)
1372. SC. Thích Nữ Thông Tánh (Lê Thị Chí)
1373. SC. Thích Nữ Thông Thảo (Nguyễn Thị Thùy Trang)
1374. SC. Thích Nữ Thông Tuệ (Nguyễn Thị Thu Loan)
1375. SC. Thích Nữ Từ Huệ (Nguyễn Thị Ngọc Dung)
1376. SC. Thích Nữ Trung Hiệp (Đinh Thị Kim Khánh)
1377. SC. Thích Nữ Chúc Nguyên (Nguyễn Thị Ý Hoa)
1378. SC. Thích Nữ Trí Liên (Nguyễn Thị Lệ Tiến)
  QUẢNG NINH: 02 vị
1379. SC. Thích Huệ Bảo (Phan Thị Mộng Lan)
1380. SC. Thích Huệ Như (Lê Thị Ánh Nguyệt)
1381. SC. Thích Đàm Linh (Lê Thị Linh)
1382. SC. Thích Minh Tuệ (Hoàng Thị Xuân Đào)
  QUẢNG TRỊ: 09 vị
1383. SC. Thích Nữ Minh Hoàng (Nguyễn Thị Tha)
1384. SC. Thích Nữ Viên Chính (Lê Thị Hảo)
1385. SC. Thích Nữ Hạnh Thành (Hồ Thị Loan)
1386. SC. Thích Nữ Chơn Diệu (Nguyễn Thị Lưu)
1387. SC. Thích Nữ Chơn Nghĩa (Nguyễn Thị Dung)
1388. SC. Thích Nữ Hạnh Viên (Nguyễn Thịu Hịu)
1389. SC. Thích Nữ Từ Tâm (Lê Thị Tuyền)
1390. SC. Thích Nữ Hạnh Nhẫn (Phan Thị Thân)
1391. SC. Thích Nữ Thiền Hải (Nguyễn Thị Minh)
      SƠN LA: 01 vị
1392. SC. Thích Nữ Diệu Bản (Nguyễn Thị Ngoan)
  SÓC TRĂNG: 18 vị
1393. SC. Thích Nữ Lệ Nghiêm (Nguyễn Thị Mười)
1394. SC. Thích Nữ Trung Nhiên (Nguyễn Thị Hằng)
1395. SC. Thích Nữ Lệ Kim (Lê Thị Minh)
1396. SC. Thích Nữ Huệ Liên (Lý Thị Lã)
1397. SC. Thích Nữ Liên Tâm (Đàm Thị Thanh)
1398. SC. Thích Nữ Phương Minh (Nguyễn Thị Phước)
1399. SC. Thích Nữ Tánh Huyền (Lê Thị Bạch Phụng)
1400. SC. Thích Nữ Đăng Giới (Trương Thị Thình)
1401. SC. Thích Nữ Diệu An (Bành Yến Xuân)
1402. SC. Thích Nữ Huệ Như (Phạm Thị Tư)
1403. SC. Thích Nữ Huệ Hiệp (Nguyễn Thị Nhung)
1404. SC. Thích Nữ Liên Hồng (Huỳnh Thị Ba)
1405. SC. Thích Nữ Huệ Phúc (Lưu Mỹ Ngọc)
1406. SC. Thích Nữ Huệ Châu (Lê Thị Bảo Thơ)
1407. SC. Thích Nữ Huệ Tánh (Đỗ Thị Liên Đài)
1408. SC. Thích Nữ Huệ Phước (Sơn Thị Son)
1409. SC. Thích Nữ Huệ Tâm (Huỳnh Thị Thu Cúc)
1410. SC. Thích Nữ Như Mỹ (Nguyễn Thị Uốt)
  TÂY NINH: 11 vị
1411. SC. Thích Nữ Đức Phượng (Trần Thị Bạch Yến)
1412. SC. Thích Nữ Đồng Huệ (Bùi Thị Liễu)
1413. SC. Thích Nữ Diệu Đức (Nguyễn Thị Kim Liên)
1414. SC. Thích Nữ Đồng Hạnh (Trần Thị Dung)
1415. SC. Thích Nữ Pháp Tánh (Mai Thị Tuyết Hoa)
1416. SC. Thích Nữ Đồng Thu (Vũ Thị Ngọc Hương)
1417. SC. Thích Nữ Ngôn Liên (Phạm Thị Kim Luyến)
1418. SC. Thích Nữ Ngọc Liên (Nguyễn Thị Thùy Nhân)
1419. SC. Thích Nữ Nhàn Liên (Dương Thị Lài)
1420. SC. Thích Nữ Liên Duyên (Nguyễn Thị Mỹ Duyên)
1421. SC. Thích Nữ Châu Liên (Diệp Thanh Phương)
  TIỀN GIANG: 61 vị
1422. SC. Thích Nữ Như Hiền (Lê Thị Lan)
1423. SC. Thích Nữ Như Cúc (Trần Thị Hoa)
1424. SC. Thích Nữ Huệ Huệ (Lê Thị Huệ)
1425. SC. Thích Nữ Huệ Ánh (Huỳnh Thị Anh)
1426. SC. Thích Nữ Như Liên (Lâm Thị Tân Hoa)
1427. SC. Thích Nữ Lệ Nguyệt (Nguyễn Thị Nga)
1428. SC. Thích Nữ Ngàn Liên (Nguyễn Thị Ký)
1429. SC. Thích Nữ Duyên Liên (Lê Thị Mãnh)
1430. SC. Thích Nữ Trung Thể (Đoàn Thị Quý)
1431. SC. Thích Nữ Trung Tâm (Nguyễn Thị Thu Vân)
1432. SC. Thích Nữ Lệ Trinh (Nguyễn Thị Bảy)
1433. SC. Thích Nữ Như Thanh (Đoàn Thị Liễu)
1434. SC. Thích Nữ Như Thanh (Đặng Thị Nhỏi)
1435. SC. Thích Nữ Như Hiếu (Nguyễn Thị Đến)
1436. SC. Thích Nữ Huệ Nhựt (Nguyễn Thị Kim Hồng)
1437. SC. Thích Nữ Tịnh Liên (Nguyễn Thị Sáng)
1438. SC. Thích Nữ Tịnh Huệ (Nguyễn Thị Nga)
1439. SC. Thích Nữ Trung Hương (Nguyễn Thị Tuyết Lan)
1440. SC. Thích Nữ Trung Thu (Lê Thị Mỹ Dung)
1441. SC. Thích Nữ Huệ Châu (Huỳnh Thị Loan)
1442. SC. Thích Nữ Tắc Bửu (Trần Thị Kim Lang)
1443. SC. Thích Nữ Chúc Châu (Cao Thị Thanh Hương)
1444. SC. Thích Nữ Diệu Thân (Nguyễn Thị Nhung)
1445. SC. Thích Nữ Ý Liên (Nguyễn Thị Dư)
1446. SC. Thích Nữ Trung Minh (Phạm Thị Cưng)
1447. SC. Thích Nữ Huệ Hiếu (Huỳnh Thị Như Mai)
1448. SC. Thích Nữ Như Vân (Nguyễn Thị Thu)
1449. SC. Thích Nữ Huệ Lạc (Lê Thị Tươi)
1450. SC. Thích Nữ Trung Thảo (Võ Thị Huệ)
1451. SC. Thích Nữ Diệu Đắc (Trương Thị Ẩn)
1452. SC. Thích Nữ Thanh Nghiêm (Huỳnh Thị Ngọc Thoa)
1453. SC. Thích Nữ Diệu Hương (Trương Thị Thoa)
1454. SC. Thích Nữ Hải Nguyệt (Nguyễn Thị Mỹ Ngọc)
1455. SC. Thích Nữ Yên Liên (Huỳnh Thị Phụng)
1456. SC. Thích Nữ Trung An (Nguyễn Thị Hiếu)
1457. SC. Thích Nữ Trung Hương (Lê Thị Chúc)
1458. SC. Thích Nữ Diệu Nhựt (Nguyễn Thị Thanh Xuân)
1459. SC. Thích Nữ Chánh Niệm (Phạm Thị Lệ)
1460. SC. Thích Nữ Diệu Hồng (Lê Thị Ngọc Hạnh)
1461. SC. Thích Nữ Liên Định (Nguyễn Thị Bảy)
1462. SC. Thích Nữ Chúc Hiền (Nguyễn Ngọc Dung)
1463. SC. Thích Nữ Hồng Liên (Huỳnh Thị Điệp)
1464. SC. Thích Nữ Tuệ Tâm (Trương Thị A)
1465. SC. Thích Nữ Tịnh Hoa (Lê Thị Kim)
1466. SC. Thích Nữ An Nguyệt (Võ Ngọc Ánh)
1467. SC. Thích Nữ Tuệ Chiếu (Nguyễn Thị Ở)
1468. SC. Thích Nữ Tuệ Vân (Võ Thị Thu Trang)
1469. SC. Thích Nữ Nguyên Trọng (Võ Thị Xuân Trang)
1470. SC. Thích Nữ Huệ Minh (Trương Thị Thanh Vân)
1471. SC. Thích Nữ Huệ Thiền (Nguyễn Thị Quyền)
1472. SC. Thích Nữ Diệu Thuận (Trần Thúy Hằng)
1473. SC. Thích Nữ Trung Thiện (Nguyễn Thị Nhung)
1474. SC. Thích Nữ Thành Liên (Lâm Ngọc Dung)
1475. SC. Thích Nữ Ngọc Nghĩa (Nguyễn Thị Thu Hương)
1476. SC. Thích Nữ Diệu Tâm (Nguyễn Thị Chuộng)
1477. SC. Thích Nữ Trung Ân (Lê Thị Mỹ Hằng)
1478. SC. Thích Nữ Trung Bảo (Huỳnh Thị Cẩm Tú)
1479. SC. Thích Nữ Ngọc Hạnh (Nguyễn Thu Hồng)
1480. SC. THÍCH NỮ Huệ Tánh (Trương Thị Đèo)
1481. SC. Thích Nữ Ngọc Lý (Nguyễn Thị Thu Trinh)
1482. SC. Thích Nữ Ngọc Phụng (Sử Thị Tố Diễm)
  THỪA THIÊN HUẾ: 25 vị
1483. SC. Thích Nữ Huyền Tâm (Trần Phước Phương Thảo)
1484. SC. Thích Nữ Huyền Chi (Phạm Thị Phương Lan)
1485. SC. Thích Nữ Tâm Hạnh (Phan Thị Mùi)
1486. SC. Thích Nữ Diệu Thể (Võ Thị Hồng Nhi)
1487. SC. Thích Nữ Tịnh Huyền (Hồ Thị Mỹ Nhung)
1488. SC. Thích Nữ Tịnh Luân (Huỳnh Thị Cúc)
1489. SC. Thích Nữ Tịnh Hiền (Nguyễn Thị Ánh)
1490. SC. Thích Nữ Tuệ Quảng (Nguyễn Thị Minh Hương)
1491. SC. Thích Nữ Thanh Liên (Trương Thị Chung)
1492. SC. Thích Nữ Minh Thuận (Nguyễn Thị Hà)
1493. SC. THÍCH NỮ Diệu Tân (Phan Thị Kim)
1494. SC. Thích Nữ Thoại Tâm (Nguyễn Thị Luân)
1495. SC. Thích Nữ Diệu Hoa (Nguyễn Thị Bòng)
1496. SC. Thích Nữ Diệu Nghĩa (Hoàng Thị Lan Hương)
1497. SC. Thích Nữ Như Trang (Huỳnh Thị An)
1498. SC. Thích Nữ Phương Như (Đoàn Thị Bích Thuận)
1499. SC. Thích Nữ Hạnh Thiện (Nguyễn Thị Hồng Hiền)
1500. SC. Thích Nữ Thoại Khánh (Hoàng Thị Thùy Liên)
1501. SC. Thích Nữ Liên Định (Dương Thị Hòa)
1502. SC. Thích Nữ Viên Chơn (Phạm Thị Gái)
1503. SC. Thích Nữ Liên Bảo (Nguyễn Thị Lành)
1504. SC. Thích Nữ Liên Chi (Trần Thị Minh Thanh)
1505. SC. Thích Nữ Đức Niệm (Lê Thị Sen)
1506. SC. Thích Nữ Liên Tâm (Phan Thị Bê)
1507. SC. Thích Nữ Hạnh Đàm (Lê Thị Tuyết Xuân)
  THÁI BÌNH: 09 vị
1508. SC. Thích Đàm Tươi (Lưu Thị Tươi)
1509. SC. Thích Đàm Vân (Nguyễn Thị Vuông)
1510. SC. Thích Đàm Hảo (Phạm Thị Luyên)
1511. SC. Thích Đàm Đào (Phạm Thị Đào)
1512. SC. Thích Đàm Phương (Nguyễn Thị Phương)
1513. SC. Thích Đàm Hoa (Phan Thị Hoa)
1514. SC. Thích Đàm Thủy (Vũ Thị Thủy (Bướm)
1515. SC. Thích Đàm Lệ (Khiếu Thị Mừng)
1516. SC. Thích Đàm Nhung (Nguyễn Thị Chung)
  THÁI NGUYÊN: 01 vị
1517. SC. Thích Thanh Nhàn (Lương Thị Tám)
  THANH HÓA: 09 vị
1518. SC. Thích Nữ Đàm Hậu (Phạm Thị Sâm)
1519. SC. Thích Đàm Phụng (Nguyễn Mai Hương)
1520. SC. Thích Nữ Huệ Phước (Nguyễn Thị Kim Oanh)
1521. SC. Thích Nữ Đàm Văn (Vũ Thị Quy)
1522. SC. Thích Nữ Đàm Nhàn (Nguyễn Thị Phương)
1523. SC. Thích Nữ Đàm Nguyện (Trần Thị Thoan)
1524. SC. Thích Nữ Đàm Hải (Trịnh Thị Xứng)
1525. SC. Thích Nữ . Đàm Vượng (Lê Thị Nhiệm)
1526. SC. Thích Nữ Đàm Chung (Cao Thị Thủy)
  TRÀ VINH: 18 vị
1527. SC. Thích Nữ Diệu Thanh (Nguyễn Thị Chớ)
1528. SC. Thích Nữ Như Tịnh (Võ Thị Thu Kiều)
1529. SC. Thích Nữ Huệ Chơn (Hà Thị Hồng Phượng)
1530. SC. Thích Nữ Như Điền (Trần Thị Luận)
1531. SC. Thích Nữ Diệu Hiền (Lê Thị Bê)
1532. SC. Thích Nữ Huệ Tài (Bùi Thị Hòa)
1533. SC. Thích Nữ Trung Hân (Thạch Thị Hồng)
1534. SC. Thích Nữ Trung Thuần (Lý Thị Diệu)
1535. SC. Thích Nữ Như Giác (Trần Thị Thanh Hồng)
1536. SC. Thích Nữ Nhựt Huệ (Nguyễn Kim Hồng)
1537. SC. Thích Nữ Trung Hiếu (Lê Thị Tuyết Trinh)
1538. SC. Thích Nữ Cương Liên (Phan Thị Gọn)
1539. SC. Thích Nữ Trung Bổn (Nguyễn Thị Ngọc Yến)
1540. SC. Thích Nữ Huệ Dung (Phạm Thị Mười)
1541. SC. Thích Nữ Trung Hiếu (Lai Thị Thủy)
1542. SC. Thích Nữ Trung Đạo (Lai Thị Thanh Hà)
1543. SC. Thích Nữ Huệ Trang (Nguyễn Thu Trang)
1544. SC. Thích Nữ Định Liên (Trần Thị Tâm)
  VĨNH LONG: 23 vị
1545. SC. Thích Nữ Huệ Huệ (Nguyễn Thị Hạnh)
1546. SC. Thích Nữ Huệ Định (Trịnh Thị Chanh)
1547. SC. Thích Nữ Huệ Liên (Tống Thị Huỳnh Điệp)
1548. SC. Thích Nữ Huệ Huệ (Lê Thị Tùng)
1549. SC. Thích Nữ Huệ Tịnh (Dương Lệ Chi)
1550. SC. Thích Nữ Trí Thanh (Lưu Kim Cần)
1551. SC. Thích Nữ Huệ Hạnh (Lê Thị Kim Hoàng)
1552. SC. Thích Nữ Như Hiếu (Nguyễn Thị Huệ Hiền)
1553. SC. Thích Nữ Nhựt Thiền (Nguyễn Thị Mười Hai)
1554. SC. Thích Nữ Hương Thanh (Trần Thị Thanh Thúy)
1555. SC. Thích Nữ Điệp Liên (Lê Thị Thu Hồng)
1556. SC. Thích Nữ Hiệp Liên (Đặng Hồng Điệp)
1557. SC. Thích Nữ Như Thảo (Nguyễn Thị Lan)
1558. SC. Thích Nữ Như Hiền (Nguyễn Thị Lài)
1559. SC. Thích Nữ Nhựt Tín (Trần Thị Lộc)
1560. SC. Thích Nữ Giác Tánh (Nguyễn Thị Lập)
1561. SC. Thích Nữ Huệ Tánh (Nguyễn Thị Ngọc Hằng)
1562. SC. Thích Nữ Như Hương (Hồng Ngọc Bích)
1563. SC. Thích Nữ Huệ Thành (Lý Thanh Hương)
1564. SC. Thích Nữ Như An (Nguyễn Hồng Thắm)
1565. SC. Thích Nữ Như Tâm (Nguyễn Thị Thanh Thúy)
1566. SC. Thích Nữ Huệ Hòa (Phạm Thị Thanh)
1567. SC. Thích Nữ Nhựt Hiếu (Tiêu Thị Phượng)
  VĨNH PHÚC: 12 vị
1568. SC. Thích Đàm Hương (Trương Thị Ích)
1569. SC. Thích Nữ Thiện Đức (Nguyễn Thị Mộng Loan)
1570. SC. Thích Nữ Hải Minh (Nguyễn Thị Mộng Dung)
1571. SC. Thích Đàm Trầm (Đào Thị Lư)
1572. SC. Thích Nữ Hương Chơn (Trần Thị Bạch Yến)
1573. SC. Thích Minh Giác (Lê Thúy Nga)
1574. SC. Thích Thanh Tịnh (Lê Bích Nguyệt)
1575. SC. Thích Nữ Viên Đăng (Nguyễn Phạm Hồng Sương)
1576. SC. Thích Nữ Viên Chiếu (Đỗ Đoàn Kiều Oanh)
1577. SC. Thích Nữ Chúc Nghiêm (Khưu Thị Mộng Hoa)
1578. SC. Thích Đàm Tuệ (Nguyễn Thị Tú)
1579. SC. Thích Nữ Viên Nhân (Hồ Thị Thoanh)
  PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC: 01 vị
1580. SC. Thích Nữ Giới Tánh (Phan Thị Thức)
  PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN: 01 vị
1581. SC. Thích Nữ Tâm Trí (Nguyễn Thị Dư)
  Tổng cộng:  1.581 vị Sư cô được đề nghị tấn phong giáo phẩm Ni sư.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Chư Tôn đức Văn phòng 2 TƯGH tiếp tục Hội nghị giao ban với BTS các tỉnh, thành

PSO - Sáng ngày 11/4/2024, tại Văn phòng 2 TƯGH, Thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), chư Tôn đức lãnh đạo Văn phòng 2 TƯGH tiếp tục tổ chức Hội nghị giao ban, ghi nhận những khó khăn để tháo gỡ những vướng mắc của BTS GHPGVN các tỉnh thành.

GHPGVN trang nghiêm tưởng niệm 40 năm ngày viên tịch của Đệ nhất Chủ tịch HĐTS

Tưởng niệm 40 năm ngày Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ viên tịch, bậc tòng lâm thạch trụ, Chủ tịch HĐTS đầu tiên của GHPGVN, Trung ương Giáo hội trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm và hiệp kỵ chư tôn tiền bối hữu công lãnh đạo GHPGVN qua các thời kỳ.

Nghệ An: Ban Văn hóa Trung ương triển khai dự án xây trường học phục vụ học sinh vùng cao, vùng sâu vùng xa

PSO - Theo thông tin từ Hòa thượng Trưởng Ban Văn hóa Trung ương, ngày 6/4/2024,  đại diện Ban Văn hóa TƯ và các doanh nghiệp đã tổ chức chuyến đi khảo sát mặt bằng xây dựng điểm trường Bắc Lý 2, Bản Xám Thang, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Long An: Tịnh thất Hoa Nghiêm trở lại với khóa tu "Tuổi trẻ hướng Phật"

PSO - Ngày 7/4/2024 (nhằm 29/2 năm Giáp Thìn), tại Tịnh Thất Hoa Nghiêm (xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) Thượng tọa trụ trì Thích Giác Tôn hiệp cùng chư Tôn đức Ban Tổ chức, Ban Giáo thọ, CLB Thiện Tâm Chánh Hạnh đã tổ chức khóa tu trẻ hướng Phật lần thứ 14 cho hơn 50 khóa sinh tham gia tu học.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online