Danh sách Tấn phong Giáo phẩm Ni trưởng tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ----------- BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

 

DANH SÁCH TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI TRƯỞNG Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (kèm theo tờ trình số: 518/TTr-BTSTW ngày 26/11/2022)

AN GIANG: 16 vị
STT HỌ TÊN PHÁP DANH
1.       NS. Thích Nữ Phúc Liên (Nguyễn Thị Nguyên)
2.       NS. Thích Nữ Quang Liên (Huê Thị Ánh Nguyệt)
3.       NS. Thích Nữ Thảo Liên (Lý Thảo Liên)
4.       NS. Thích Nữ Như Minh (Võ Thị Oanh)
5.       NS. Thích Nữ Thiện Liên (Phan Thị Bế)
6.       NS. Thích Nữ Hiền Liên (Đặng Thị Xinh)
7.       NS. Thích Nữ Ý Liên (Trịnh Thu Hà)
8.       NS. Thích Nữ Nhẫn Liên (Phạm Kim Huệ)
9.       NS. Thích Nữ Như Hòa (Lê Thị Thuận)
10.   NS. Thích Nữ Như Hạnh (Lê Thị Hoa)
11.   NS. Thích Nữ Như Quang (Lâm Thị Ánh)
12.   NS. Thích Nữ Viên Liên (Phạm Kim Loan)
13.   NS. Thích Nữ Như Tâm (Đặng Thị Lụa)
14.   NS. Thích Nữ Hoài Hạnh (Lê Thị Kim An)
15.   NS. Thích Nữ Tâm Liên (Nguyễn Thị Tốt)
16.   NS. Thích Nữ Sơn Liên (Nguyễn Thị Tám)
  BẠC LIÊU: 02 vị
17.   NS. Thích Nữ Huệ Hạnh (Châu Thị Sa)
18.   NS. Thích Nữ Hải Thọ (Đồng Kim Tiền)
  BẮC GIANG: 02 vị
19.   NS. Thích Đàm Đạo (Bùi Thị Nụ)
20.   NS. Thích Đàm Thuấn (Nguyễn Thị Liên)
  BẮC NINH: 05 vị
21.   NS. Thích Đàm Cúc (Vũ Thị Thấm)
22.   NS. Thích Đàm Thuần (Nguyễn Thị Lợi)
23.   NS. Thích Đàm Kính (Nguyễn Thị Tý)
24.   NS. Thích Đàm Đức (Hoàng Thị Vui)
25.   NS. Thích Đàm Khôi (Trần Thị Thơm)
  BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 22 vị
26.   NS. Thích Nữ Như Phước (Nguyễn Thị Bích Liên)
27.   TN. Thích Nữ Như Nghiêm (Trần Thị Độ)
28.   NS. Thích Nữ Thuần Nhất (Nguyễn Thị Kim Danh)
29.   NS. Thích Nữ Diệu Tánh (Trần Ngọc Tuyết)
30.   NS. Thích Nữ Thuận Liên (lê Thị Gái)
31.   NS. Thích Nữ Hạnh Nghiêm (Phan Thị Chỉnh)
32.   NS. Thích Nữ Như Hoa (Tống Thị Mai)
33.   NS. Thích Nữ Như An (Phạm Thị Năm)
34.   NS. Thích Nữ Như Vân (Lê Thị Phong )
35.   NS. Thích Nữ Diệu Bình (Lê Thị Liên)
36.   NS. Thích Nữ Hạnh Nhân (Phạm Thị Lệ Liễu)
37.   NS. Thích Nữ Yến Liên (Trần Thị Út)
38.   NS. Thích Nữ Liên Hòa (Nguyễn Thị Quyên)
39.   NS. Thích Nữ Hạnh Ý (Nguyễn Thị Bảy)
40.   NS. Thích Nữ Lài Liên (Hồ Thị Sang)
41.   NS. Thích Nữ Quảng Đàm (Huỳnh Thị Hoa)
42.   NS. Thích Nữ Đồng Liên (Võ Thị Thu Hồng)
43.   NS. Thích Nữ Tâm Nguyệt (Nguyễn Thị Huế)
44.   NS. Thích Nữ Hạnh Như (Nguyễn Thị Trà)
45.   NS. Thích Nữ Như Huệ (Huỳnh Thị Ngưu)
46.   NS. Thích Nữ Diệu Thọ (Phạm Thị Tám)
47.   NS. Thích Nữ Diệu Tín (Lê Thị Mười)
  BẾN TRE: 01 vị
48.   NS. Thích Nữ Cương Liên (Trần Ánh Nguyệt)
BÌNH DƯƠNG: 07 vị
49.   NS. Thích Nữ Tâm Thành (Nguyễn Thị Bé)
50.   NS. Thích Nữ Hoa Liên (Mạch Thị Bông)
51.   NS. Thích Nữ Diệu Thường (Nguyễn Thị Nhụy)
52.   NS. Thích Nữ Tịnh Diệu (Nguyễn Thị Kim Chi)
53.   NS. Thích Nữ Như Định (Nguyễn Thị Nga)
54.   NS. Thích Nữ Diệu Minh (Nguyễn Thị Năm)
55.   NS. Thích Nữ Diệu Quang (Nguyễn Thị Khóa)
  BÌNH ĐỊNH: 08 vị
56.   NS. Thích Nữ Hạnh Giải (Nguyễn Thị Diệu Hường)
57.   NS. Thích Nữ Liên Liên (Trương Thị Băng Tâm)
58.   NS. Thích Nữ Hạnh Minh (Châu Thị Bình)
59.   NS. Thích Nữ Hạnh Nhuận (Nguyễn Thị Lang)
60.   NS. Thích Nữ Thông Nhiên (Phạm Thị Thức)
61.   NS. Thích Nữ Hòa Liên (Trần Thị Mùi)
62.   NS. Thích Nữ Như Hải (Lê Thị Lưỡng)
63.   NS. Thích Nữ Hạnh Huệ (Nguyễn Thị Vân)
  BÌNH PHƯỚC: 03 vị
64.   NS. Thích Nữ Hoa Liên (Lê Thị Hoa)
65.   NS. Thích Nữ Như Hòa (Nguyễn Thị Liên)
66.   NS. Thích Nữ Như Minh (Phạm Thị Gái)
BÌNH THUẬN: 11 vị
67.   NS. Thích Nữ Như Phước (Nguyễn Thị Yến)
68.   NS. Thích Nữ Liêm Liên (Đào Thị Lành)
69.   SS. Thích Nữ Như Trí (Nguyễn Thị Chạy)
70.   NS. Thích Nữ Như Hạnh (Nguyễn Thị Thương)
71.   NS. Thích Nữ Chơn Châu (Nguyễn Thị Môn)
72.   NS. Thích Nữ Như Thiện (Lê Thị Mai)
73.   NS. Thích Nữ Như Hải (Nguyễn Thị Khoai)
74.   NS. Thích Nữ Như Phương (Võ Thị Bốn)
75.   NS. Thích Nữ Như Mãn (Ngô Thị Kim Oanh)
76.   NS. Thích Nữ Dung Liên (Phan Thị Thương)
77.   NS. Thích Nữ Như Khánh (Hà Thị Diệu Thu)
 
  1. CẦN THƠ: 09 vị
78.   NS. Thích Nữ Huệ Liên (Nguyễn Kim Chuẩn)
79.   NS. Thích Nữ Như Tâm (Lê Diệu Tâm)
80.   NS. Thích Nữ Huệ Hiền (Hồ Ngọc Sương)
81.   NS. Thích Nữ Mãnh Liên (Thạch Thị Sung)
82.   NS. Thích Nữ Diệu Tâm (Trần Thị Diệu Tâm)
83.   NS. Thích Nữ Diệu Lợi (Dương Thị Mức)
84.   NS. Thích Nữ Như Nhẫn (Khưu Thị Tái)
85.   NS. Thích Nữ Như Huyền (Đinh Thị Lụa)
86.   NS. Thích Nữ Minh Liên (Thái Thị Đạm)
  CÀ MAU: 04 vị
87.   NS. Thích Nữ Hiền Liên (Đỗ Ngọc Hương)
88.   NS. Thích Nữ Diệu Liên (Giang Thị Lái)
89.   NS. Thích Nữ Anh Liên (Trần Thị Kim Hoa)
90.   NS. Thích Nữ Phước Liễu (Phạm Thị Liễu)
 
  1. ĐÃ NẴNG: 02 vị
91.   NS. Thích Nữ Diệu Nguyên (Huỳnh Thị Hồng)
92.   NS. Thích Nữ Diệu Từ (Ngô Thị Mầu)
  ĐỒNG NAI: 30 vị
93.   NS. Thích Nữ Diệu Minh (Lê Thị Cúc)
94.   NS. Thích Nữ Như Hạnh (Đặng Thị Thìn)
95.   NS. Thích Nữ Kha Liên (Nguyễn Thị Oanh Oanh)
96.   NS. Thích Nữ Hạnh Liên (Dương Thu Thủy)
97.   NS. Thích Nữ An Diệu (Thạch Thị Ngân)
98.   NS. Thích Nữ Chơn Liên (Lê Thị Mãnh)
99.   NS. Thích Nữ Như Châu (Trần Thị Mai Dung)
100.          NS. Thích Nữ Như Mỹ (Phạm Thị May)
101.          NS. Thích Nữ Như Trang (Võ Thị Nguyên)
102.          NS. Thích Nữ Lệ An (Hồ Thị Xuân)
103.          NS. Thích Nữ Hạnh Phước (Tô Thị Tân)
104.          NS. Thích Nữ Hạnh Huệ (Lê Thị Ân)
105.          NS. Thích Nữ Như Chơn (Nguyễn Thoại Lan)
106.          NS. Thích Nữ Thuần Tịnh (Nguyễn Ngọc Điệp)
107.          NS. Thích Nữ Như Nguyên (Chung Thị Mẫm)
108.          NS. Thích Nữ Như Nhàn (Trương Minh Thanh)
109.          NS. Thích Nữ Như Dung (Trần Thị Kim Hoa)
110.          NS. Thích Nữ Thuần Ẩn (Diệp Thị Anh)
111.          NS. Thích Nữ Huệ Trang (Hồ Thị Thê)
112.          NS. Thích Nữ Như Nhựt (Trần Thị Ngọc Kiều)
113.          NS. Thích Nữ Như Nhã (Nguyễn Thị Nguyệt)
114.          NS. Thích Nữ Diệu Thành (Cao Thị Yến)
115.          NS. Thích Nữ Lan Nhã (Hoàng Thị Lan Anh)
116.          NS. Thích Nữ Huệ Lý (Phan Thị Nữ)
117.          NS. Thích Nữ Chân Liên (Lê Thị Lý)
118.          NS. Thích Nữ Diệu Lạc (Lê Thị Bỉ)
119.          NS. Thích Nữ Diệu Thông (Lê Thị Biếc)
120.          NS. Thích Nữ Kim Sơn (Đàm Thanh Yến)
121.          NS. Thích Nữ Lục Huê (Đinh Thị Bưởi)
122.          NS. Thích Nữ Vạn Huê (Lê Thị Mỹ)
  ĐỒNG THÁP: 04 vị
123.          NS. Thích Nữ Hội Liên (Nguyễn Thị Ràng)
124.          NS. Thích Nữ Như Nguyện (Ngô Thị Trúc)
125.          NS. Thích Nữ Như Hòa (Dương Kim Đương)
126.          NS. Thích Nữ Như Ý (Trần Thị Sang)
  ĐẮK LẮK: 06 vị
127.          NS. Thích Nữ Nhàn Liên (Lâm Thị Bích)
128.          NS. Thích Nữ Hỷ Liên (Tạ Thị Vân)
129.          NS. Thích Nữ Hạnh Liên (Lê Thị Bích Mai)
130.          NS. Thích Nữ Lãnh Liên (Bùi Thị Việt)
131.          NS. Thích Nữ Luật Liên (Nguyễn Thị Vân)
132.          NS. Thích Nữ Chúc Tâm (Bùi Thị Định)
  ĐIỆN BIÊN: 01 vị
133.          NS. Thích Nữ Như Hiền (Phạm Thị Loan)
  GIA LAI: 02 vị
134.          NS. Thích Nữ Chuyên Liên (Bùi Thị Huệ)
135.          NS. Thích Nữ Ngộ Liên (Huỳnh Thị Xuân Hồng)
  1. HÀ NỘI: 12 vị
136.          NS. Thích Đàm Chính (Đỗ Thị Thu)
137.          NS. Thích Giác Minh (Cao Thị Ngọc Oanh)
138.          NS. Thích Đàm Lan (Phan Thị Lan)
139.          NS. Thích Đàm Thành (Nguyễn Thị Gần)
140.          NS. Thích Đàm Vĩnh (Đinh Thị Bảo)
141.          NS. Thích Đàm Hà (Trần Thị Hà)
142.          NS. Thích Đàm Xuân (Hoàng Thị Minh)
143.          NS. Thích Đàm Đạo (Hà Nhật Lệ)
144.          NS. Thích Đàm Khoa (Nguyễn Thị Chắt)
145.          NS. Thích Đàm Toán (Trương Thị Toán)
146.          NS. Thích Đàm Tuyết (Nguyễn Thị Tuyết)
147.          NS. Thích Đàm Hậu (Đỗ Thị Hiền)
 
  1. HẢI PHÒNG: 04 vị
148.          NS. Thích Đàm Văn (Đỗ Thị Sửu)
149.          NS. Thích Diệu Minh (Trần Thị Tuệ)
150.          NS. Thích Diệu Tư (Bùi Thị Nga)
151.          NS. Thích Diệu Hiền (Trần Thị Nguyễn)
 
  1. HỒ CHÍ MINH: 69 vị
152.          NS. Thích Nữ Đồng Huệ (Trần Thị Hoa)
153.          NS. Thích Nữ Như Hảo (Nguyễn Thị Thùy Linh)
154.          NS. Thích Nữ An Liên (Đoàn Thị Hiếu)
155.          NS. Thích Nữ Lệ Mỹ (Đoàn Hồng Cúc)
156.          NS. Thích Nữ Diệu Nguyện (Nguyễn Thị Tư)
157.          NS. Thích Nữ Như Tịnh (Nguyễn Thị Thảo)
158.          NS. Thích Nữ Như Minh (Phạm Thị Hiền)
159.          NS. Thích Nữ Huệ Nghiêm (Đinh Kim Thêm)
160.          NS. Thích Nữ Trí Thảo (Trần Thị Dũng)
161.          NS. Thích Nữ Huệ Huyền (Nguyễn Tuyết Nhung)
162.          NS. Thích Nữ Chiếu Liên (Nguyễn Thị Mai)
163.          NS. Thích Nữ Như Luật (Bùi Thị Hằng)
164.          NS. Thích Nữ Nhật An (Nguyễn Thị Tuyết Minh)
165.          NS. Thích Nữ Chiếu Minh (Ngô Thị Bé)
166.          NS. Thích Nữ Huệ Liên (Trương Thị Bạch Huệ)
167.          NS. Thích Nữ Diệu Trí (Võ Thị Túc)
168.          NS. Thích Nữ Như Trí (Đặng Thị Hạnh)
169.          NS. Thích Nữ Tắc Thanh (Lê Thị Hoa)
170.          NS. Thích Nữ Duy Trì (Lương Miêu Nhi)
171.          NS. Thích Nữ Như Hà (Trần Thị Hải)
172.          NS. Thích Nữ Từ Thành (Nguyễn Thị Kim Chi)
173.          NS. Thích Nữ Vị Liên (Phạm Kim Mai)
174.          NS. Thích Nữ Diệu Chỉ (Nguyễn Thị Dung)
175.          NS. Thích Nữ Đào Liên (Thái Thị Quan)
176.          NS. Thích Nữ Tắc Nguyên (Nguyễn Thị Loan)
177.          NS. Thích Nữ An Lộc (Lý Thị Ngọc Dung)
178.          NS. Thích Nữ Lệ Thủy (Vương Thị Hoàng Hải)
179.          NS. Thích Nữ Như Nghĩa (Lê Thị Tuyền)
180.          NS. Thích Nữ Chúc Liên (Nguyễn Thị Ri)
181.          NS. Thích Nữ Nhựt Vạn (Phạm Thị Vúi)
182.          NS. Thích Nữ Như Thành (Nguyễn Thị Cho)
183.          NS. Thích Nữ Viên Hạnh (Trần Thị Ninh)
184.          NS. Thích Nữ Như Hải (Phan Hồng Cúc)
185.          NS. Thích Nữ Viên Nhã (Phan Thị Hạnh)
186.          NS. Thích Nữ Như Hoàng (Phan Thị Kim Oanh)
187.          NS. Thích Nữ Như Hảo (Nguyễn Thị Thùy Linh)
188.          NS. Thích Nữ Như Nghiêm (Đặng Diệu Nghiêm)
189.          NS. Thích Nữ An Liên (Trần Thị HIệp)
190.          NS. Thích Nữ Mỹ Liên (Nguyễn Thị Hương)
191.          NS. Thích Nữ Huệ Âm (Võ Thị Quyên)
192.          NS. Thích Nữ Như Ngộ (Phạm Thị Phượng)
193.          NS. Thích Nữ Như Thuận (Trần Thị Tờ)
194.          NS. Thích Nữ Như Phương (Phạm Thị Vang)
195.          NS. Thích Nữ Như Trí (Nguyễn Thị Liên)
196.          NS. Thích Nữ Như Trí (Nguyễn Thị Hạnh)
197.          NS. Thích Nữ Như Huyền (Nguyễn Thị Bời)
198.          NS. Thích Nữ Khiết Liên (Trần Thị Thanh Khiết)
199.          NS. Thích Nữ Diễm Liên (Văn Thị Phiên)
200.          NS. Thích Nữ Chúc Ngọc (Phạm Thị Ánh Hồng)
201.          NS. Thích Nữ Như Hạnh (Trần Thị Dậu)
202.          NS. Thích Nữ Nhựt Châu (Ngô Thị Chía)
203.          NS. Thích Nữ Như Khai (Nguyễn Thị Yểng)
204.          NS. Thích Nữ Như Hương (Đặng Thị Vân)
205.          NS. Thích Nữ Như Minh (Nguyễn Thị Lén)
206.          NS. Thích Nữ Tĩnh Nhã (Du Vân Phang)
207.          NS. Thích Nữ Giới Minh (Cao Thị Thuận)
208.          NS. Thích Nữ Tĩnh Trang (Du Sai Vi)
209.          NS. Thích Nữ Chúc Hải (Nguyễn Thị Tứ)
210.          NS. Thích Nữ Viên Châu (Huỳnh Kim Hương)
211.          NS. Thích Nữ Huệ Ngọc (Lê Thị Minh Châu)
212.          NS. Thích Nữ Huệ Nhàn (Tô Thị Cẩm Linh)
213.          NS. Thích Nữ Chánh Liên (Trần Thị Út)
214.          NS. Thích Nữ Như Thọ (Chung Thị Hoa)
215.          NS. Thích Nữ Như Định (Nguyễn Thị Huế)
216.          NS. Thích Nữ Nhựt Châu (Trương Thị Ánh Ngọc)
217.          NS. Thích Nữ Từ Trí (Ngô Thị Tâm)
218.          NS. Thích Nữ Toàn Liên (Đinh Thị Hiếu)
219.          NS. Thích Nữ Như Diệu (Nguyễn Thị Thận)
220.          NS. Thích Nữ Như Nghĩa (Nguyễn Thị Mai)
  HÀ NAM: 01 vị
221.          NS. Thích Đàm Đạt (Nguyễn Thị Xá)
  HẬU GIANG: 04 vị
222.          NS. Thích Nữ Biện Liên (Nguyễn Thị Bạch)
223.          NS. Thích Nữ Trí Đạt (Đặng Thị Oanh)
224.          NS. Thích Nữ Như Thân (Lâm Thị Hương)
225.          NS. Thích Nữ Chí Liên (Nguyễn Thị Thủy)
  HẢI DƯƠNG: 01 vị
226.          NS. Thích Diệu Hương (Nguyễn Thúy Nga)
  KHÁNH HÒA: 16 vị
227.          NS. Thích Nữ Thông Thắng (Trần Thị Oanh)
228.          NS. Thích Nữ Tắc Thường (Phan Thị Chợ)
229.          NS. Thích Nữ Diệu Phúc (Lê Thị Châu
230.          NS. Thích Nữ Tín Diệu (Huỳnh Thị Đào)
231.          NS. Thích Nữ Tiến Liên (Trần Thị Hoa)
232.          NS. Thích Nữ Thông Ân (Nguyễn Thị Lai)
233.          NS. Thích Nữ Huệ Hiền (Nguyễn Thị Tân)
234.          NS. Thích Nữ Thông Tấn (Võ Thị Nhiên)
235.          NS. Thích Nữ Huyền Diệu (Nguyễn Thị Hoa)
236.          NS. Thích Nữ Chánh Chơn (Phạm Thị Tuyết Anh)
237.          NS. Thích Nữ Tâm Tịnh (Nguyễn Thị Minh)
238.          NS. Thích Nữ Thảo Liên (Nguyễn Thị Tầm)
239.          NS. Thích Nữ Diệu Hạnh (Nguyễn Thị Mến)
240.          NS. Thích Nữ Diệu Thảo (Nguyễn Thị Xuân)
241.          NS. Thích Nữ Huệ Châu (Hồ Thị Hoa)
242.          NS. Thích Nữ Tịnh Giới (Phan Thị Tâm Hiếu)
  LÂM ĐỒNG: 11 vị
243.          NS. Thích Nữ Bảo Liên (Võ Thị Phụng)
244.          NS. Thích Nữ Như Tín (Nguyễn Thị Loan)
245.          NS. Thích Nữ Như Chơn (Trần Thị Bích Hoa)
246.          NS. Thích Nữ Như Ý (Đoàn Thị Hoa)
247.          NS. Thích Nữ Diệu Ân (Lê Thị Ngọc Hương)
248.          NS. Thích Nữ Hiền Liên (Phan Thị Chánh)
249.          NS. Thích Nữ Bửu Liên (Phạm Thị Thạnh)
250.          NS. Thích Nữ Ngạn Liên (Lê Thị Oanh)
251.          NS. Thích Nữ Tĩnh Liên (Phùng Thị Hạ)
252.          NS. Thích Nữ Hương Liên (Nguyễn Thị Điệu)
253.          NS. Thích Nữ Truyền Liên (Nguyễn Thị Cúc Hoa)
  LONG AN: 19 vị
254.          NS. Thích Nữ Tắc Đức (Huỳnh Thị Hiền Nhi)
255.          NS. Thích Nữ Tắc Hạnh (Nguyễn Thị Mỹ)
256.          NS. Thích Nữ Tắc Mẫn (Hồ Kim Thoa)
257.          NS. Thích Nữ Ngôn Liên (Trương Thị Bình)
258.          NS. Thích Nữ Diệu Nhàn (Nguyễn Thị Thanh)
259.          NS. Thích Nữ An Tuyết (Lê Thị Tuyết)
260.          NS. Thích Nữ Thành Liên (Nguyễn Thị Dung)
261.          NS. Thích Nữ Như Tâm (Phạm Thị Lang)
262.          NS. Thích Nữ Như Thành (Nguyễn Thị Lan)
263.          NS. Thích Nữ Quyên Liên (Hồ Thị Trường)
264.          NS. Thích Nữ Nga Liên (Huỳnh Thị Ngân)
265.          NS. Thích Nữ Như Hương (Võ Thị Nhã)
266.          NS. Thích Nữ Huệ Tiến (Ngô Thị Hồng)
267.          NS. Thích Nữ Huệ Liên (Trần Ngọc Sương)
268.          NS. Thích Nữ Phúc Liên (Nguyễn Thị Phụng)
269.          NS. Thích Nữ Như Đăng (Phạm Thị Việt)
270.          NS. TN Chiếu Liên (Lâm Thị Ngọc Thanh)
271.          NS. TN Minh Liên (Nguyễn Thị Huế)
272.          NS. TN Thường Liên (Liêu Kim Huệ)
  NAM ĐỊNH: 06 vị
273.          NS. Thích Đàm Huệ (Trịnh Thị Huệ)
274.          NS. Thích Thiện Phúc (Trần Thị Nhài)
275.          NS. Thích Đàm Chính (Nguyễn Thị Chính)
276.          NS. Thích Đàm Hồng (Ngô Thị Hồng)
277.          NS. Thích Đàm Lý (Nguyễn Thị Lành)
278.          NS. Thích Đàm Uyển (Nguyễn Thị Uyển)
  NINH BÌNH: 01 vị
279.          NS. Thích Đàm Tiến (Nguyễn Thị Tiến)
  NINH THUẬN: 03 vị
280.          NS. Thích Nữ Liên Thắng (Trần Thị Hà)
281.          NS. Thích Nữ Thức Liên (Bùi Thị Học)
282.          NS. Thích Nữ Diệu Nguyện (Nguyễn Thị Minh Tâm)
  PHÚ YÊN: 02 vị
283.          NS. Thích Nữ Trúc Liên (Nguyễn Thị Thúy Nhung)
284.          NS. Thích Nữ Huệ Ngạn (Trần Thị Hoa)
  QUẢNG NAM: 02 vị
285.          NS. Thích Nữ Hạnh Nguyên (Nguyễn Thị Không)
286.          NS. Thích Nữ Hạnh Châu (Trần Thị Nguyệt)
QUẢNG NGÃI: 07 vị
287.          NS. Thích Nữ Hạnh Toàn (Huỳnh Thị Bình)
288.          NS. Thích Nữ Hạnh Ngọc (Trần Thị Thạnh)
289.          NS. Thích Nữ Hạnh Thuần (Lê Thị Tặng)
290.          NS. Thích Nữ Hạnh Định (Nguyễn Thị Hành)
291.          NS. Thích Nữ Như Bảo (Trần Thị Quyền)
292.          NS. Thích Nữ Huệ Thanh (Phạm Thị Tâm)
293.          NS. Thích Nữ Huệ Định (Lê Thị Hương)
  QUẢNG NINH: 01 vị
294.          NS. Thích Hạnh Nhã (Nguyễn Thị Hoa)
  QUẢNG TRỊ: 03 vị
295.          NS. Thích Nữ Thông Mẫn (Trần Thị Hằng)
296.          NS. Thích Nữ Nguyệt Liên (Tạ Thị Hòa)
297.          NS. Thích Nữ Huệ Thuận (Nguyễn Thị Chua)
  SÓC TRĂNG: 03 vị
298.          NS. Thích Nữ Huệ Ngọc (Nguyễn Thị Huệ Ngọc)
299.          NS. Thích Nữ Như Đức (Nhâm Lục)
300.          NS. Thích Nữ Viên Trung (Lâm thị Mỹ Ngọc)
  TÂY NINH: 03 vị
301.          NS. Thích Nữ Châu Liên (Nguyễn Thị Cẩm Loan)
302.          NS. Thích Nữ Thảo Liên (Lê Kim Nương)
303.          NS. Thích Nữ Hiệp Liên (Trương Ngọc Anh)
TIỀN GIANG: 17 vị
304.          NS. Thích Nữ Tuyết Liên (Lê Thị Ngọc Hiệp)
305.          NS. Thích Nữ Như Tường (Nguyễn Thị Nhạn)
306.          NS. Thích Nữ Minh Từ (Nguyễn Thanh Nguyệt)
307.          NS. Thích Nữ Như Hảo (Triệu Thị Ba)
308.          NS. Thích Nữ Như Phú (Phạm Thị Ích)
309.          NS. Thích Nữ Tuệ Minh (Nguyễn Thị Phước)
310.          NS. Thích Nữ Huệ Liên (Võ Thị Liễu)
311.          NS. Thích Nữ Tắc Hoa (Nguyễn Hồng Chính)
312.          NS. Thích Nữ Như Hiếu (Tôn Thị Nhã)
313.          NS. Thích Nữ Minh Nhẫn (Nguyễn Thị Nhường)
314.          NS. Thích Nữ Huệ An (Lý Ngọc Minh)
315.          NS. Thích Nữ Như Hòa (Tôn Thị Thuộc)
316.          NS. Thích Nữ Như Nguyên (Lê Thị Bảy)
317.          NS. Thích Nữ Như Nhẫn (Lê Thị Nhiên)
318.          NS. Thích Nữ Như Nguyện (Nguyễn Thị Kiều Nga)
319.          NS. Thích Nữ Huệ Năng (Nguyễn Thị Nghi)
320.          NS.Thích Nữ Huệ Thông (Phan Thị Hồng Thu)
  THÁI BÌNH: 01 vị
321.          NS. Thích Đàm Thoa (Vũ Thị Thoa)
  THANH HÓA: 01 vị
322.          NS. Thích Nữ Đàm Hòa (Hoàng Thị Luận)
  THỪA THIÊN HUẾ: 53 vị
323.          NS. Thích Nữ Minh Hạnh (Lê Thị Diệp)
324.          NS. Thích Nữ Thoại Minh (Lê Thị Ngãi)
325.          NS. Thích Nữ Diệu Thiện (Võ Thị Nữ)
326.          NS. Thích Nữ Diệu Thuận (Văn Thị Kha)
327.          NS. Thích Nữ Chơn Hương (Võ Thị Phượng)
328.          NS. Thích Nữ Chơn Như (Lê Thị Duận)
329.          NS. Thích Nữ Chơn Phước (Lê Thị Hòe)
330.          NS. Thích Nữ Huệ Nhẫn (Nguyễn Thị Tư)
331.          NS. Thích Nữ Chơn Quảng (Đặng Thị Lý)
332.          NS. Thích Nữ Huệ Diệu (Nguyễn Thị Gái)
333.          NS. Thích Nữ Huệ Thành (Võ Thị Em)
334.          NS. Thích Nữ Huệ Mãn (Võ Thị Thuẫn)
335.          NS. Thích Nữ Như Huy (Nguyễn Thị Tha)
336.          NS. Thích Nữ Như Hải (Nguyễn Thị Thanh Vân)
337.          NS. Thích Nữ Như Khánh (Trương Thị Thành)
338.          NS. Thích Nữ Huệ An (Nguyễn Thị Chánh)
339.          NS. Thích Nữ Từ Nhu (Hoàng Thị Thu Thủy)
340.          NS. Thích Nữ Chơn Tu (Phan Thị Nghĩa)
341.          NS. Thích Nữ Như Khương (Nguyễn Thị Vân)
342.          NS. Thích Nữ Nguyên Xuân (Đặng Thị Tường Vy)
343.          NS. Thích Nữ Minh Giác (Nguyễn Thị Cẩm)
344.          NS. Thích Nữ Tịnh Phương (Hồ Thị Thu)
345.          NS. Thích Nữ Huệ Phương (Nguyễn Thị Hoa)
346.          NS. Thích Nữ Tịnh Trí (Hoàng Thị Sinh)
347.          NS. Thích Nữ Bích Châu (Phạm Thị Phương)
348.          NS. TN Hạnh Chơn (Nguyễn Thị Thương)
349.          NS. Thích Nữ Minh Đạt (Trần Thị Châu)
350.          NS. Thích Nữ Minh Giải (Nguyễn Thị Ngọc Lan)
351.          NS. Thích Nữ Tuệ Giác (Hoàng Thị Hiền)
352.          NS. Thích Nữ Như Hoa (Đoàn Thị Xuân)
353.          NS. Thích Nữ Diệu Thoại (Trương Thị Tuyết)
354.          NS. Thích Nữ Chơn Trí (Nguyễn Thị Mỹ)
355.          NS. Thích Nữ Diệu Đàm (Võ Thị Tuyết Vân)
356.          NS. Thích Nữ Như An (Trương Thị Phương)
357.          NS. Thích Nữ Minh Hằng (Mai Thị Quỳnh Nga)
358.          NS. Thích Nữ Tịnh Chơn (Nguyễn Thị Thích)
359.          NS. Thích Nữ Minh Hảo (Trần Thị Mười)
360.          NS. Thích Nữ Tịnh Chi (Phạm Thị Bé)
361.          NS. Thích Nữ Minh Phước (Nguyễn Thị Úy)
362.          NS. Thích Nữ Tịnh Từ (Nguyễn Thị Đãi)
363.          NS. Thích Nữ Minh Pháp (Lương Thị Gái)
364.          NS. Thích Nữ Huệ Dung (Trần Thị Huệ)
365.          NS. Thích Nữ Huyền Tịnh (Hồ Thị Lan)
366.          NS. Thích Nữ Tịnh Liên (Hồ Thị Gái)
367.          NS. Thích Nữ Minh Trang (Trần Thị Phước Lâm)
368.          NS. Thích Nữ Nguyên Hạnh (Phan Thị Thu Hằng)
369.          NS. Thích Nữ Như Lạc (Trần Thị Mỹ Lan)
370.          NS. Thích Nữ Như Thường (Võ Thị Hoa)
371.          NS. Thích Nữ Minh Thiện (Văn Thị Sung)
372.          NS. Thích Nữ Minh Quang (Trần Thị Phước Hảo)
373.          NS. Thích Nữ Tịnh Hương (Hồ Thị Quỳnh)
374.          NS. Thích Nữ Minh Thiện (Cao Thị Oanh)
375.          NS. Thích Nữ Tịnh Cảnh (Đỗ Thị Liên)
  TRÀ VINH: 07 vị
376.          NS. Thích Nữ Như Giáo (Võ Thị Phụng)
377.          NS. Thích Nữ Như Xuân (Trần Thị Đáo)
378.          NS. Thích Nữ Như Hương (Trần Thị Ánh Tuyết)
379.          NS. Thích Nữ Như Nhẫn (Trần Thị Nhẫn)
380.          NS. Thích Nữ Trung Đăng (Trần Vân)
381.          NS. Thích Nữ Như Phúc (Trần Thị Em)
382.          NS. Thích Nữ Như Minh (Trình Thị Minh)
  VĨNH LONG: 09 vị
383.          NS. Thích Nữ Như Huỳnh (Vũ Thị Hên)
384.          NS. Thích Nữ Như Minh (Huỳnh Thị Mãn)
385.          NS. Thích Nữ Như Huấn (Nguyễn Thị Dạy)
386.          NS. Thích Nữ Huệ Trí (Trần Thị Tư)
387.          NS. Thích Nữ Như Nhã (Phan Thị Mười)
388.          NS. Thích Nữ Như Đức (Trần Thị Em)
389.          NS. Thích Nữ Nhựt Hoa (Huỳnh Thị Hoa)
390.          NS. Thích Nữ Giác Chơn (Đặng Thị Thu Phượng)
391.          NS. Thích Nữ Giác Như (Nguyễn Ngọc Hà)
Tổng cộng:  391 vị Ni sư được đề nghị tấn phong giáo phẩm Ni trưởng.
Kiên Giang: Khai mạc Khóa Huân tu Kiết đông Thất nhựt giáo giới năm 2023

PSO – Nhằm kết nối tình pháp lữ, chia sẻ và cảm thông trong công tác hoạt động Phật sự, tăng cường nội lực tu tập, tôn trọng giới luật và phát huy sức mạnh của Tăng đoàn trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, tiếp nối tinh thần và truyền thống ấy, sáng ngày 28/11/2023 (nhằm ngày 16/10 AL) tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu (ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện H

Bến Tre: Khánh thành cầu Đất Vườn (Tổ Nhân Dân Tự Quản số 6) tại huyện Thạnh Phú

Thu sắp tàn, Đông sắp đến, gió lạnh thổi về, lá vàng rơi lác đác để lại những thân cây trụi lá đánh đấu ngày hội lễ Hạ Ngươn gần kề. Trong không khí nhà nhà tươm tất bàn thờ gia tiên, sửa soạn mâm cúng cho ngày Rằm Hạ Ngươn hay còn gọi là lễ Tạ ơn theo truyền thống văn hóa dân tộc Việt, ngày 26/11/2023 (nhằm ngày 14/10 năm Quý Mão), Phân ban Từ thi

Kiên Giang: Hàng ngàn người dân tham gia lễ cúng Trăng – Ok Om Bok 2023

Tối ngày 27-11, tại khán đài bên bờ sông Cái Lớn, huyện Gò Quao (Kiên Giang), hàng ngàn người dân khắp nơi đã tham gia lễ cúng Trăng - nghi thức quan trọng nhất trong lễ hội Ok Om Bok trong chuỗi hoạt động Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XV, năm 2023.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online