TPHCM: Hình ảnh giới tử Nam tông kinh tại giới đàn Bửu Huệ Pl.2567 – Dl.2023

Nghe đọc bài:

Được sự cho phép của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại công văn số 145/CV.HĐTS ngày 31/3/2023 Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố đã ban hành thông báo về việc tổ chức Đại giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN Thành phố lấy tên Tôn hiệu của Hòa thượng Thích Bửu Huệ, nhằm thể hiện sự tôn kính ân đức của bậc cao tăng, tiêu biểu cho tinh thần Phật giáo gắn với truyền thống yêu nước phụng đạo, tinh thần đạo pháp gắn liền với dân tộc. Sáng 21/11/2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) Tp. HCM trọng thể Khai mạc Đại giới đàn “Bửu Huệ” Phật lịch 2567-Dương lịch 2023 tại giới trường Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, quận 10, Tp.HCM).

Hiện diện chứng minh lễ khai mạc có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Viên Minh- Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Hộ Chánh – Thành viên Hội đồng Chứng minh; cùng chư Tôn giáo phẩm Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp.HCM.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn- Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Tâm- Phó Chủ tịch HĐTS đặc trách Nam tông kinh, Phó ban Tăng sự T.Ư, Trưởng phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông kinh T.Ư GHPGVN; Hòa thượng Thích Lệ Trang- Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp.HCM, Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Bửu Huệ, Hòa thượng Minh Giác- Phó ban Trị sự Phật giáo Tp.HCM, Phó ban tổ chức Đại giới đàn, Trưởng ban điều hành giới trường chùa Bửu Quang; cùng chư Tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành, Ban Thường trực Ban Trị sự Tp.HCM, Ban Kiến đàn, chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Tăng - Ni nhị bộ, Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới tỉnh, cùng 269 giới tử và hơn 400 Phật tử đăng ký thọ giới Bồ tát.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Lệ Trang- Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp.HCM, Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Bửu Huệ lịch 2567 nhấn mạnh ý nghĩa của việc khai mở giới đàn theo di huấn của Đức Thế Tôn, kế thừa sự nghiệp của chư vị liệt Tổ, giữ gìn giềng mối đạo, truyền trì mạng mạch Tăng-già để tục diệm truyền đăng, quang vinh họ Thích ngàn đời “tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức”.

“Quý vị muốn thọ giới pháp trước phải phát Bồ-đề tâm, lập nguyện rộng lớn; có Bồ-đề tâm thì giới ấy mới thành tựu, mất Bồ-đề tâm giới không thể hành trì và nếu người xuất gia không thành tựu trí tuệ và giải thoát coi như uổng phí một đời tu học”, Hòa thượng Chánh Chủ đàn nhắn nhủ đến giới tử.

Hòa thượng Chánh Chủ đàn mong tại giới trường thiêng liêng, giới tử cần giữ gìn thân tâm thanh tịnh, lắng lòng chuyên nhất mới có thể lãnh thọ được giới pháp, lãnh thọ được giới pháp rồi phải nguyện suốt đời vâng giữ để đáp đền thâm ơn vô lượng của Đức Phật và chư Tổ, khiến rạng rỡ nhà Thiền muôn thuở, xứng đáng là bậc trượng phu bước chân trên con đường giải thoát.

Ban Kiến đàn cung thỉnh, Hòa thượng Thích Minh Thông- Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, thành viên ban Chứng minh giới đàn; đã cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Huệ.

Thay mặt Ban kiến đàn, Thượng tọa Thích Thiện Quý-  Chánh Thư ký, báo cáo tóm tắt tiến trình tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ Pl.2567, theo kế hoạch số 097/KH-BTS, ngày 27/3/2023, về việc tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ Pl.2567.

Thượng tọa Thích Quảng Chơn- Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 10 – cung tuyên hồng danh chư Tôn đức giới sư.

Theo đó, Ban Kiến đàn đã thành kính đảnh lễ, cung an chức sự. Hội đồng Thập sư, Ban Kiến đàn nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn giới Tỳ-kheo.

Giới đàn Phật giáo Nam tông Kinh, Ban Kiến đàn nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thiện Tâm – đương vi Đàn đầu; Hòa thượng Hộ Chánh- Yết ma A xà lê; Hòa thượng Minh Giác- Giáo thọ A xà lê.

Ban Kiến đàn nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thiện Nhân- Đệ nhất tôn chứng, Hòa thượng Tăng Định- Đệ nhị tôn chứng; Hòa thượng Pháp Chất- Đệ tam tôn chứng; Thượng tọa Thiện Hạnh- Đệ tứ tôn chứng; Thượng tọa Thiện Đạt- Đệ ngũ tôn chứng; Thượng tọa Quang Minh- Đệ lục tôn chứng; Thượng tọa Pháp Nhiên- Đệ thất tôn chứng.

Đại giới đàn Bửu Huệ do Ban Trị sự GHPGVN Tp.HCM tổ chức từ ngày 17 đến 23/11/2023 (5 đến 11-10-Quý Mão) với 269 giới tử. Trong đó, giới tử hệ phái Nam tông kinh có: 29 vị, trong đó giới tử Tỳ-kheo: 10 vị, giới tử Sa-di 5 vị, giới tử tu nữ 14 vị.

Đại diện 269 giới tử , giới tử Nhuận Minh đã dâng lời tác bạch lên chư Tôn đức giới sư.

Giới tử Nam tông kinh chúng con đã đầu thành đảnh lễ dâng lời phát nguyện trước toàn thể chư Tôn đức Tăng. “Tất cả giới tử Tăng, Tu nữ chúng con chí thành đảnh lễ cầu thỉnh chư Tôn đức chứng minh cho thệ nguyện tha thiết của 269 giới tử chúng con. Chúng con đời đời Tôn kính Phật Pháp Tăng và nghiêm trì giới luật dù gặp phải chướng duyên hay nghịch cảnh giữa gió bụi đường đời. Chúng con xin hướng về hồng ân Tam bảo dâng lên chư Tôn đức Giới sư niềm tin bất hoại với lòng khát ngưỡng cần cầu Thánh giới”, đại diện giới tử bày tỏ.

Ban đạo từ tại lễ khai mạc Đại giới đàn, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán dương Ban Trị sự GHPGVN Tp.HCM đã tổ chức  Đại giới đàn để truyền trì mạng mạch Phật pháp, làm trang nghiêm Tăng-già. Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng có lời sách tấn đến 269 giới tử, theo đó ngài nêu tầm quan trọng giới pháp của người xuất gia, ý nghĩa của việc thọ nhận giới pháp, thành tựu giới thể và giữ gìn giới pháp của giới tử.

Trải qua 10 đại giới đàn, với 42 năm duy trì và phát triển Phật giáo thành phố, sự tồn tại và Thọ mạng của Tăng già tiếp tục phát triển là do nhân duyên thù thắng tổ chức các giới đàn tuyển Phật, góp phần xây dựng Phật giáo thành phố phát triển và trường tồn.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng nhắn nhủ các giới tử, khi thọ giới được đắc giới với tâm thanh tịnh từ các vị giới sư thanh tịnh, cần nỗ lực, tinh nghiêm hành trì giới luật để giữ gìn tam nghiệp thanh tịnh, tiến tu đạo nghiệp.

Lễ khai mạc khép lại với lời cảm tạ của Thượng tọa Thích Thanh Phong – Phó chánh Chủ đàn.

Khai đàn truyền giới là một trong những hoạt động Phật sự quan trọng của GHPGVN nói chung và của Ban Trị sự GHPGVN Tp.HCM nói riêng. Thông qua đại giới đàn cũng như trải qua bao năm tu học, các giới tử sẽ có đủ kiến thức Phật học, bản lĩnh và nghị lực, thọ lãnh giáo pháp, phát nguyện thọ trì nhằm trang nghiêm tự thân, góp phần xây dựng ngôi nhà chánh pháp được trường tồn.

Chiều ngày 21/11/2023 (nhằm ngày 9/10 năm Quý Mão) theo chương trình Đại Giới đàn Bửu Huệ PL.2567 - DL. 2023, Ban điều hành ban huấn từ đến giới tử, vào ngày 22/11/2023 sẽ diễn ra khai mạc Giới trường Nam tông kinh tại chùa Bửu Quang, sau lễ Khai mạc là đàn truyền giới cho giới tử Tu nữ vào lúc 9g và Tấn đàn truyền giới sadi và Tỳ kheo vào lúc 13h cùng ngày 22/11/2023.

Phân ban TTTT Phật giáo Nam tông kinh T.Ư

 

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Phân ban Thanh Thiếu Nhi Phật tử TƯ triển khai công tác Tổ chức Hội trại Tuổi trẻ & Phật giáo lần thứ 14 - Nối vòng tay lớn năm 2024

PSO - Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử Trung ương (Phân ban TTN Phật tử TƯ) và Phân ban Hoằng pháp Thanh Thiếu niên Trung ương (thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương), sáng ngày 14/6/2024 (nhằm ngày 09/5/Giáp Thìn), Phân ban TTN Phật tử TƯ đã tổ chức phiên họp cùng vớ

Long An: Khánh thành giai đoạn 2 Khu di tích lịch sử quốc gia đồn Long Khốt

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 19/5/2024, tại ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, (tỉnh Long An), UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ và khánh thành giai đoạn 2 Đền thờ liệt sĩ, Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt.

TP.HCM: Chùa Giác Tánh trao quà cho người khiếm thị nhân ngày Húy nhật Tổ khai sơn

Sáng ngày 14-6-2024 (nhằm 9-5 năm Giáp Thìn) nhân lễ Húy nhật lần thứ 39 của cố Thượng tọa Thích Phước Hải – Tổ khai sơn chùa Giác Tánh (quận Tân Bình, TP.HCM) và hiệp kỵ chư vị tiền bối hữu công. Chư Tăng, Phật tử bổn tự đã tổ chức trao 200 phần quà cho người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online