Nghệ Thuật Phật Giáo

Kiên Giang: Khánh thành ngôi Chánh điện và các hạng mục tại chùa Thủy Liễu (Gò Quao)
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể kinh lá buông