Thích Bảo Hưng

Có 2 bài viết

Thăng Bình: Cụm cánh Trung cộng tu an lạc tại chùa Huệ Quang
Quảng Nam: Chùa Ngọc Sơn Phóng Sanh, Thả Hoa Đăng
Tác giả khác