Thích Giác Nhường

Trưởng Phân ban Thông tin Truyền thông Phật giáo Khất sĩ

Có 5 bài viết

Bình Định: Lễ Tưởng niệm Cố Hòa thượng Giác Tần lần thứ 05
Bình Thuận: Bế mạc Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 32
Bình Thuận: Thiền hành Thiền tọa trong Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 32
Bình thuận: Trang nghiêm nghi thức trì bình khất thực nhân Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 32
Bình thuận: Hệ phái Khất sĩ khai mạc Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 32
Tác giả khác