Thích Thị Minh

"Phó Ban Thông tin - Truyền thông tỉnh BR-VT"

Có 18 bài viết

BR-VT: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm và chúc tết lãnh đạo tỉnh
BR-VT: Chia sẻ công tác Phật sự trong Đại Giới đàn Minh Nguyệt của các Tiểu Ban
BR-VT: Truyền Thập thiện giới và Bồ Tát giới tại Giới đàn Minh Nguyệt
BR-VT: Khai đạo Giới tử tại Đại Giới đàn Minh Nguyệt
BR-VT: Trưởng lão Hoà thượng thượng Trí hạ Quảng khai thị Giới tử
BR-VT: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Minh Nguyệt
BR-VT: Thi trắc nghiệm Đại Giới đàn Minh Nguyệt
BR-VT: Giới tử thi tụng Luật Trường hàng tại Giới đàn Minh Nguyệt
BR-VT: Khảo hạch Giới tử tại Tuyển Phật Trường
Tác giả khác