Thích Thị Minh

"Tổ phó Tổ Thông tin Tuyên truyền VP2 Phó ban TT-TT tỉnh BR-VT"

Có 16 bài viết

BR-VT: Chia sẻ công tác Phật sự trong Đại Giới đàn Minh Nguyệt của các Tiểu Ban
BR-VT: Truyền Thập thiện giới và Bồ Tát giới tại Giới đàn Minh Nguyệt
BR-VT: Khai đạo Giới tử tại Đại Giới đàn Minh Nguyệt
BR-VT: Trưởng lão Hoà thượng thượng Trí hạ Quảng khai thị Giới tử
BR-VT: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Minh Nguyệt
BR-VT: Thi trắc nghiệm Đại Giới đàn Minh Nguyệt
BR-VT: Giới tử thi tụng Luật Trường hàng tại Giới đàn Minh Nguyệt
BR-VT: Khảo hạch Giới tử tại Tuyển Phật Trường
[Video] BR-VT: Hơn 1000 Giới tử nhập Giới trường Đại Giới đàn Minh Nguyệt
[Video] BR-VT: Lễ cung nghinh di ảnh cố HT. Thích Minh Nguyệt về Giới trường Giới đàn Minh Nguyêt
Tác giả khác