Thích Nữ Liễu Liên

Ủy viên Ban TT - TT TƯ Ủy viên Ban TT - TT HPKS tại TPHCM

Có 2 bài viết

Tổ đình Ngọc Phương - Ni giới Hệ phái Khất sĩ khởi công Cầu 3 Hiền và Nhà tình thương
TP.HCM: Trang nghiêm lễ Tưởng niệm Húy nhật lần thứ hai cố Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên (1924-2019)
Tác giả khác