Thích Tâm Đăng

Trưởng Ban Thông Tin Truyền Thông tỉnh Bình Phước

Có 2 bài viết

Bình Phước: Lễ An vị tôn tượng Bồ tát Quan âm & Bổ nhiệm Trụ trì Chùa Minh Giác
Bình Phước: Chùa Vạn Quang tham gia mô hình “Tổ chức Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường”
Tác giả khác