Thich Nữ Tuệ Thảo

Phóng viên

Có 3 bài viết

TP.HCM: Khoa Hoằng Pháp khóa XVI với bộ môn Triết học chính trị và xã hội Phật giáo
Ấn Độ: Đại lễ Trùng tụng tam tạng Thánh điển PāLi lần thứ 18 năm 2023 tại Bồ Đề Đạo Tràng
Ấn Độ: Đại lễ Trùng tụng Tam tạng Thánh điển Pali Quốc tế lần thứ 18 tại Bồ Đề Đạo Tràng
Tác giả khác