Thích Giác Minh Cần

Uỷ viên Phân ban Truyền thông Hệ phái Khất sĩ

Có bài viết

Tác giả khác