Thích Tịnh Phụng

Ủy viên Ban TT-TT Ni giới hệ phái Khất sĩ

Có bài viết

Tác giả khác